Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till skillnad mot det patogena konceptet, som fokuserar på hinder och Brister, ger det salutogena konceptet svaret på varför människor trots påfrestande situationer och prövningar mår bra.

Den salutogena modellen för hälsa, t.ex. studiet av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer i den mänskliga kontexten, är den huvudsakliga forskningsinriktningen inom hälsopromotion. Kärnområden inom forskningen är främjande av hälsa utifrån ett livscykelperspektiv.

Efter många års forskning kan vi, med tillförsikt, konstatera att människor och system som utvecklar möjligheter att implementera det salutogena sättet att leva inte bara lever längre utan också upplever att de är vid god hälsa, har god livskvalitet och mentalt välbefinnande. Även om de blir sjuka eller får en kronisk sjukdom klarar de sig bättre än genomsnittet.

Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs).

Känsla av sammanhang

Förmågan att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda tillgängliga resurser benämns känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM på svenska). SOC speglar en persons syn på livet och kapacitet att hantera stressfulla situationer. Det är en global orientering att betrakta livet som strukturerat, hanterligt och meningsfullt och sammanhängande. Det är ett personligt sätt att tänka, vara och handla med en inre tillit, som ger människor förmåga att identifiera, använda och återanvända de resurser de har till sitt förfogande. Tre element – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - formar SOC.

Generella motståndsresurser

Det andra nyckelbegreppet är generella motståndsresurser mot stress, vilka gör det möjligt för oss att röra oss mot hälsa. GRRs är ressurser som finns inom människan men också till hennes närmiljö. De är både materiella och icke-materiella kvaliteter från personen till hela samhället. Det avgörande är inte vad som är disponibellt utan vilken kunskap man har att använda och återanvända resurserna för att hantera stress. GRRs förser en person med en uppsättning av meningsfulla och sammanhängande livserfarenheter utifrån personens tillgängliga resurser.

 Forskningsöversikt Salutogenes

 Det finns en omfattande forskningsöversikt, ”Eriksson, M, Unravelling the Mystery of Salutogenesis”, 2007. Denna forskningssyntes ger belägg för den salutogena forskning som mättes med Antonovsky’s skala för Sense of Coherence (SOC) 1992-2003. Analyserna av ytterligare studier 2004 och framåt fortsätter. Läs mer under Forskningsöversikt.

 Salutogenes är mer än att mäta SOC

Det finns åtskilliga perspektiv på salutogenes och en mångfald av teorier och koncept med salutogena dimensioner. Se Närbesläktade begrepp

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen