Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Därför ska du delta

få kunskap om:

  • hur du analyserar elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat.
  • inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång.
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare.
  • hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande.

För vem

För grupper som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiet. I varje grupp ska minst en rektor eller skolledare ingå. Övriga yrkesroller som kan ingå är:

Lärare, t ex lärare i svenska, svenska som andraspråk, övriga ämneslärare, modersmålslärare samt studiehandledare på modersmål, studie- och yrkesvägledare, elevhälsopersonal och fritidshempersonal.

Minst 5 - max 7 deltagare i varje grupp som anmäls nedan.

Vad

Du får ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Bland annat får du kunskap om hur utformningen av undervisningen ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner.

Hur

Utbildningen består av 6 heldagar under en termin, förlagda på Campus. Dessa tillfällen innehåller både föreläsningar och gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna förs dels i det egna teamet men också i professionsgruppe. Varje team ges också handledning vid 4 tillfällen under nästkommande termin. De arbetsuppgifter som ingår är anpassade efter varje målgrupp och ska genomföras i den egna praktiken. En av de uppgifter som ges i utbildningen är att teamet, efter kartläggning och behovsanalys av den egna verksamheten, arbetar fram en gemensam handlingsplan.

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna för.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. Preliminär kursstart i september HT17.

Anmälan - kursen är inställd HT17

Anmälan görs i nedan formulär av behörig chef 15 maj - 15 augusti.
Minst 5 delt - max 7 delt i varje grupp.
(Urval sker utifrån anmälningsdatum)

Senast uppdaterad