Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två personer syns från sidan vid ett bord med dator, mobil och anteckningsbok.

Alla våra lärarutbildningar är professionsutbildningar och syftar till att våra studenter genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningarna tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på utbildade lärare är stor. Utöver våra ordinarie lärarprogram, som ger behörighet för exempelvis förskola, grundskola och gymnasiet, kan du också uppnå lärarbehörighet genom nedanstående AIL-organiserade lärarprogram. I dessa kan du antingen förena arbete och studier eller komplettera tidigare erfarenheter från studier eller arbete med deltidsstudier.

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 Arbetsintegrerad lärarutbildning (240hp)


I detta grundlärarprogram studerar du på 70% studietakt, vilket möjliggör att du kan arbeta deltid under utbildningstiden. Den högskoleförlagda delen av utbildningen sker på campus i Trollhättan en eller två dagar per vecka och genom eget arbete i form av litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm. Detta innebär att det finns en flexibilitet i studierna vad gäller tid och plats.

Under den del av veckan som inte är schemalagd för studier, uppmuntrar vi dig att arbeta som lärare.  Du söker själv ditt arbete och förhandlar på sedvanligt sätt om lön och andra villkor. Genom att arbeta som lärare blir du en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare och kan relatera dessa erfarenheter till studierna och tvärtom.

Efter 5,5 år är du behörig lärare för 4-6 i svenska, matematik, engelska och idrott samtidigt som du också har fått lika lång arbetslivserfarenhet.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem: idrott och hälsa Arbetsintegrerad lärarutbildning (180hp)


Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem ges på heltid och den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på Campus i Trollhättan under två schemalagda dagar per vecka. Förutom dessa dagar ingår också eget arbete i form av exempelvis litteraturstudier, förberedelser av examinationsuppgifter, digitala träffar mm vilket möjliggör flexibilitet vad gäller tid och plats. Vidare har du en fast dag i veckan för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Du knyts till en skola med fritidshemsverksamhet där du möter elever och fritidslärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning. Är du idag anställd på ett fritidshem kan du genomföra din VFU i din tjänst, om det finns möjlighet till det.

Yrkeslärarprogrammet (90hp)


Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill utbilda ungdomar och vuxna inom ditt yrkesområde. Som yrkeslärare blir du behörig att undervisa vid gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans yrkesprogram samt vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar, såväl vid skolförlagd utbildning som lärlingsutbildning.

Utbildningens studietakt är 75% vilket motsvarar två års studier med en campusförlagd dag i veckan samt minst 20 VFU-dagar per termin. Studierna är upplagda så att det fungerar att kombinera dem med en anställning inom gymnasium eller gymnasial vuxenutbildning.

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Väst startar varje hösttermin. Ansökan till programmet görs i två separata delar, en till www.antagning.se  för grundläggande behörighet och en för den särskilda behörigheten som avser validering av yrkeskunskaper.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU (90 hp)


Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet.

Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Du läser på 75% med en campusdag i veckan samt 20 dagar VFU/termin. Det innebär att du blir färdig ämneslärare på 2 år.

De ämnen som kan ingå i ämneslärarexamen på Högskolan Väst är följande: engelska, svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, naturkunskap, psykologi, filosofi, företagsekonomi, juridik, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Senast uppdaterad