Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen har fem forskningsgrupper som helt eller delvis är kopplade till högskolans forskningsmiljö Arbetsintegrerat lärande (AIL).

Barn och unga 

Forskningsgruppledare är Linda Mossberg och Marie-Helene Zimmerman Nilsson. Forskningsgruppen tar vid efter forskningsmiljön som tidigare hette Barn och ungdomsvetenskap (BUV). Läs mer om forskningen om barn och unga här.

HR

Forskningsgruppen HR har en koppling till kandidatprogrammet inom personal- och arbetsvetenskap. Ämnesområdet är mång- och tvärvetenskapligt vilket också avspeglas i forskningsgrupperingens arbete. Som forskningsgruppering är gruppens primära fokus att forskningsanknyta programmet.

Gruppens forskningsfokus berör hur man skapar, implementerar och förändrar strukturer och processer som på bästa sätt tillvaratar och utvecklar medarbetares övergripande resurser och prestationer i relation till en organisations mål. Relevanta områden kan exempelvis vara styrning och organisering av arbete, stöd i lednings- och chefs-utveckling, etiska och normkritiska förhållningssätt samt relationen mellan Human Resources (HR) och hållbarhetsaspekteter i arbetslivet. Tre interna forskningsprojekt har initierats, alla med utgångspunkt och anknytning till HR. Genom projekten undersöks HR-professionens yrkesroll, frekvens av sjuknärvaro och dess samband med friskfaktorer samt Tema Mentorskap som en aktivitet för förstärkt arbetsintegrerat lärande (AIL).

I gruppens aktiviteter ingår seminarier med interna och externa forskare, planering av forskningsprojekt och ansökningar, samt samtal om ämnesområdet och det nya utbildningsprogrammet. 

Forskningsgruppledare är Jennie Ryding och Camilla Seitl.

Socialt arbete

Här bedrivs forskning som knyter an till det sociala arbetets verksamhetsområden och som utvecklar och knyter ihop verksamma forskare och lärare vid socionomprogrammet. Forskningens innehåll rör bland annat myndighetsutövande inslag inom socionomprofessionen med särskilt fokus på Individ- och familjeomsorg och Äldre- och Funktionshinderområdet. Men här finns även projekt som har anknytning till frågor om migration, barn, unga och familj, organisation och ledarskap, skolsocialt arbete, socionomens yrkesroll etc. Forskningen i gruppen har även relevans för arbetsintegrerat lärande och de kunskapsområden som anges i högskolans forskningsstrategi.

Exempel på forskningsaktiviteter som kontinuerligt genomförs är seminarier där externa ansökningar till forskningsråden behandlats, artiklar under arbete kommenterats, granskning av datainsamlingsinstrument samt inbjudna externa (nationella och internationella) forskare som presenterat sina rön. Sedan forskargruppen formerades 2020 har den beviljats flera externa forskningsanslag.

Forskningsgruppledare är Johan Berlin, Anette Bolin och Martin Molin.

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt forskningsfält som innefattar frågor om lärande, utbildning och undervisning. Inom forskningsgruppen är vi brett intresserade av frågor som rör både förskola, skola och högre utbildning men också frågor som berör det livslånga lärandet genom fritid, kultur och idrott samt lärande i arbetslivet. Gruppen har som primärt syfte att forskningsanknyta lärarutbildningarna. Vidare är ambitionen att tillgängliggöra och sprida kunskap inom det utbildningsvetenskapliga området till studenter, lärare och forskarkollegor men även till andra intresserade. I gruppens verksamhet ingår seminarier med både interna och externt inbjudna forskare, arbete med forskningsansökningar och samtal om aktuella utbildningsfrågor.

Forskningsgruppledare är Karin Forslund Frykedal och Cecilia Thorsen.

Ämnesdidaktik

I den ämnesdidaktiska forskningsgruppen ingår forskare och lärare som intresserar sig för att studera och bedriva ämnesdidaktisk forskning, såväl inom det egna ämnesområdet som ämnesövergripande. Gruppen har ett brett ämnesdidaktiskt perspektiv där frågeställningar relaterade till elevers lärande inom ramen för ämnesdidaktisk undervisning, lärares undervisningsstrategier samt teorier, metoder och perspektiv relevanta för de ämnesdidaktiska forskningsfälten diskuteras. Den ämnesdidaktiska forskningsgruppen är därmed tänkt att fungera både som ett forum för studier av och samtal om ämnesdidaktisk forskning samt en arena för att främja och stötta forskning, dvs. som en vetenskaplig miljö där forskningsfrågor kan diskuteras, nya forskningsprojekt kan formuleras och forskningsansökningar skrivas.

Forskningsgruppledare är Alastair Henry och Anita Varga.

Senast uppdaterad