Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kollegiet finns praktisk och vetenskaplig kompetens inom företagsekonomiämnets alla delområden. 

Utbildning 

Avdelningen för företagsekonomi ger kurser inom utbildningsprogram och i andra sammanhang. På Ekonomprogrammet är företagsekonomi huvudämne liksom på magisterprogrammet Internationellt företagande (International Business). På andra utbildningsprogram ingår företagsekonomiska kurser som viktiga komplement. Det gäller exempelvis Mäklarekonomprogrammet, Personalvetarprogrammet, Industriell ekonomi och Systemvetarprogrammet. Därutöver ges kurser i företagsekonomi som uppdragsutbildningar, både i traditionell form och som så kallade kortkurser som motsvarar en veckas arbetsinsats. 

Den företagsekonomiska utbildningsverksamheten är organiserad i lärarlag med inriktningar mot marknadsföring, organisation och ledarskap samt redovisning och styrning. Lärarlagen säkerställer samordning, progression och utveckling inom sina delområden.

Kvalitetssäkring

Varje program har ett programråd som bland annat arbetar med kvalitetssäkringen av utbildningar och kurser. Ett exempel på verktyg är den Vetenskapliga vågen som tillämpas i företagsekonomiska utbildningsprogram och kurser.

Forskning 

Forskningen i företagsekonomi är i huvudsak samlad i ett gemensamt forskningsprogram om organisatorisk lärande. Forskningsprojekt finns med inriktning mot marknadsföring, organisation och ledarskap samt redovisning och styrning. Målet är att bedriva rigorös och relevant företagsekonomisk forskning på både kort och lång sikt. Strategin är att stärka den formella kompetensen i kollegiet och att involvera fler medarbetare i forskningen. En viktig del i den företagsekonomiska forskningsmiljön är seminarieverksamheten där planerad, pågående och avslutad forskning presenteras och diskuteras.

Definition av företagsekonomisk AIL-forskning

Företagsekonomisk AIL-forskning är empiriska studier av arbete relaterat till företagsekonomi, det vill säga marknadsföring, organisation & ledning och redovisning & styrning. Forskningen bedrivs i samverkan med praktiken (kunskap i samverkan) med ömsesidigt lärande som mål. Tänkbara ansatser är aktionsforskning, fallstudier med resultatåterföring till studerade organisationer och annan empirisk forskning där resultat och slutsatser presenteras och diskuteras med berörda målgrupper.

Pågående forskningsprojekt:

Pendlerbroen, projektledare Erika Karlsson
Stressad av styrning, projektledare Sven Siverbo
Urban platsinnovation, projektledare Anna Karin Olsson
FRAMFOR, projektledare Ellinor Torsein
Uddevalla symposium, projektledare Iréne Bernhard

Läs mer om våra forskningsprojekt.

 Samverkan med det omgivande samhället 

Avdelningen för företagsekonomi samverkar med det omgivande samhället på flera sätt. Avdelningens personal medverkar vid uppdragsutbildningar som ges till både privata och offentliga organisationer. I olika utvecklingsprojekt deltar avdelningen genom att genomföra utredningar och diskutera de utmaningar som företag och förvaltningar står inför. FRAMFOR är ett projekt om regional utveckling och Urban Platsinnovation är ett projekt om centrumutveckling. Företagsekonomiska perspektiv anläggs även på projekt kring biogas, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.

Utvecklingsprojekten stödjer den företagsekonomiska forskningen genom att ge särskild access till studieobjekt inom privat, offentlig och ideell sektor. De kontakter som skapas i utvecklingsprojekten och i andra sammanhang tillvaratas i utbildningen genom gästföreläsningar och praktikfall. I övrigt skapar Cooperative education (Co-op) en kontaktyta till näringsliv och offentlig sektor för både lärare och studenter.

Medarbetare företagsekonomi


Senast uppdaterad av Susanna Lewy