Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla medarbetare är delaktiga och bedriver ett kvalitetsarbete. Dock finns det vissa funktioner som har särskilt ansvar.

Prefekt är ansvarig totalt för institutionens verksamhet vilket gör att ytterst sett är denne ansvarig för kvaliteten i allt genomfört arbete.

Biträdande prefekt med ansvar för forskning är ansvarig för kvalitet direkt kopplat till forskning.

Strategisk Lednings- och Utvecklingsgrupp (SLUG) är rådgivande till prefekt om inriktning och utveckling av institutionen, inom alla dess områden och med en längre
strategisk inriktning.

Kvalitetskoordinator har en funktion att samordna och stötta alla aktörer i kvalitetsarbetet. Som att underhålla dokument och mallar samt att göra underlag för planer och rapporter samt vara kontaktperson externt från institutionen i kvalitetsfrågor.

Programråd har att på Utbildningsnämndens (UN) uppdrag att säkra kvalitet i innehåll och genomförande på de utbildningsprogram de ansvarar för.

Programansvarig ingår i det programråd programmet hör till och ansvarar för att de fastställda målen för programmet nås.

Examinator ansvarar för att examination med akademisk kvalitet och enligt gällande kursplan utförs. 

Forskningskommittén bereder och koordinerar forskning t.ex. frågor om forskningsinriktning, fördelning av forskningsmedel och annat forskningsrelaterat till stöd för prefekt. Forskningskommittén är även beredande till Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FFUN).

Ämnesråd för forskarutbildning
Institutionen har ett ämnesråd för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot AIL. Ämnesrådet är rådgivande samt bereder ärenden till prefekt och Forsknings- och Forskarutbildingsnämnden (FFUN).

Kontakt


Senast uppdaterad av Rebecca Olsson