Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvarsområden


Utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter. I det ingår att:

  • bevaka de forskningsetiska frågorna, vad gäller regler, lagstiftning och andra högskolors hantering av dem
  • bereda ärenden för FUN kring forskningsetiska frågor (exempelvis ta fram riktlinjer och vägledande dokument, svara på remisser, göra kvalitetsuppföljning av forskningsetiska aspekter)
  • stödja högskolans forskare, lärare och studenter i forskningsetiska frågor, genom information på högskolans hemsida samt vid behov genom anordnande av seminarier/workshops, med särskilt fokus på oredlighet, god forskningssed och etikprövning
  • representera högskolan i forskningsetiska frågor gentemot externa intressenter, till exempel andra högskolor, myndigheter och forskningsfinansiärer
    på annat sätt främja en stark forskningsetisk kultur och god forskningssed.
  • OBS! Utskottet ger inte råd vid frågor om ansökan om etikprövning av forskningsprojekt. Frågor som rör huruvida ansökan om etikprövning behöver göras för planerat forskningsprojekt besvaras av Grants and Innovation Office (GIO). Om din fråga gäller formalia eller allmän information kring att ansöka om etikprövning ska du kontakta registrator@etikprovning.se 

Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning utreds av Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssedHär får du mer information om hur du kan göra en anmälan och vem du kan kontakta.

Ledamöter
Ordförande, Maivor Olsson-Tall, universitetslektor
Vice ordförande, Eva Johansson, universitetslektor
Isabelle Choquet, universitetslektor
Magnus Broström, universitetslektor 

Studentrepresentant
Elin Strömberg

Utskottets sekreterare
Magdalena Zawada

Senast uppdaterad