Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Strategi för delprojektet Lärmiljöer

Skapa kreativa och flexibla lärmiljöer - i fysisk och digital miljö

Vi ser ett allt större behov av flexibilitet i våra lärmiljöer för att kunna möta såväl individers som arbetslivets föränderliga behov och krav på utbildningen. Vår framtida lärmiljö ska vara trygg, inkluderande, kreativ och bidra till framgångsrika studier för fler. För att skapa dessa lärmiljöer krävs ett brett engagemang och delaktighet från studenter och medarbetare i utvecklingsarbetet.

Minska gränserna mellan formella och informella lärmiljöer

Kreativa och flexibla lärmiljöer innefattar utformningen av teknisk infrastruktur, lokaler med möblering, i formella lärmiljöer (salar och grupprum) men också utformningen av de informella lärmiljöerna (sociala ytor som bibliotek, korridorer och öppna platser). Ett sätt att stödja en sådan utveckling är att sudda ut gränserna mellan formella och informella lärmiljöer. Dessa miljöer bör i så hög grad som
möjligt utvecklas som gemensamma arbetsmiljöer för studenter, lärare och partners. Såväl formella som informella lärmiljöer ska upplevas som trygga för alla.

Variation på lärmiljöer

När det gäller pedagogiska lärmiljöer pekar såväl forskning som praktiska erfarenheter från andra lärosäten på behov av undervisningssalar som är anpassade för interaktivitet och samarbete. En kreativ och flexibel lärmiljö kräver därför salar i varierande storlekar med flexibel möblering och möbler som underlättar interaktivitet. Även våra informella lärmiljöer ska erbjuda en stor variation i utformningen och innehålla miljöer som stimulerar och möjliggör både koncentrerat arbete, grupparbete och spontana möten. Tekniskt handlar det om att vi allt mer kommer att arbeta med ett lärande som stöds av digital teknik. Traditionella pedagogiska gränsvärden i form av rum och tid överskrids allt mer.

Biblioteket som mötesplats och kommunikationsnod

Bibliotekets roll har både breddats och ökats i och med digitaliseringen. Bibliotekets roll ska stärkas i den fysiska miljön och erbjuda en social, informell lärandemiljö i förening med den formella lärandemiljöns stöd och service. Biblioteket är allt mer en kommunikationsnod mellan olika informationstjänster, studenter och lärare.

 

 

Kontaktperson


Lars Johansson

Lars Johansson Avdelningschef
lars.johansson@hv.se
Senast uppdaterad