Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt

  • 21 April 2023

    Högskolestyrelsen beslutade att Kraftstaden Fastigheter AB kan starta arbetet med projektering och upphandling utifrån framtagna kostnadsberäkning för Etapp 1  (omfattar främst byggnaderna D, E (plan 4), G/H).
  • 16 jan - 6 feb 2023 Arkitektförslag visades på campus

    Ett första arkitektförslag togs fram utifrån behovsinventeringar och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Strategi för delprojektet Lärmiljöer

Skapa kreativa och flexibla lärmiljöer - i fysisk och digital miljö

Vi ser ett allt större behov av flexibilitet i våra lärmiljöer för att kunna möta såväl individers som arbetslivets föränderliga behov och krav på utbildningen. Vår framtida lärmiljö ska vara trygg, inkluderande, kreativ och bidra till framgångsrika studier för fler. För att skapa dessa lärmiljöer krävs ett brett engagemang och delaktighet från studenter och medarbetare i utvecklingsarbetet.

Minska gränserna mellan formella och informella lärmiljöer

Kreativa och flexibla lärmiljöer innefattar utformningen av teknisk infrastruktur, lokaler med möblering, i formella lärmiljöer (salar och grupprum) men också utformningen av de informella lärmiljöerna (sociala ytor som bibliotek, korridorer och öppna platser). Ett sätt att stödja en sådan utveckling är att sudda ut gränserna mellan formella och informella lärmiljöer. Dessa miljöer bör i så hög grad som
möjligt utvecklas som gemensamma arbetsmiljöer för studenter, lärare och partners. Såväl formella som informella lärmiljöer ska upplevas som trygga för alla.

Variation på lärmiljöer

När det gäller pedagogiska lärmiljöer pekar såväl forskning som praktiska erfarenheter från andra lärosäten på behov av undervisningssalar som är anpassade för interaktivitet och samarbete. En kreativ och flexibel lärmiljö kräver därför salar i varierande storlekar med flexibel möblering och möbler som underlättar interaktivitet. Även våra informella lärmiljöer ska erbjuda en stor variation i utformningen och innehålla miljöer som stimulerar och möjliggör både koncentrerat arbete, grupparbete och spontana möten. Tekniskt handlar det om att vi allt mer kommer att arbeta med ett lärande som stöds av digital teknik. Traditionella pedagogiska gränsvärden i form av rum och tid överskrids allt mer.

Biblioteket som mötesplats och kommunikationsnod

Bibliotekets roll har både breddats och ökats i och med digitaliseringen. Bibliotekets roll ska stärkas i den fysiska miljön och erbjuda en social, informell lärandemiljö i förening med den formella lärandemiljöns stöd och service. Biblioteket är allt mer en kommunikationsnod mellan olika informationstjänster, studenter och lärare.

Så här möter arkitektförslaget upp projektuppdrag och ramar

Uppnå effektivare lokalnyttjande  

- I förslaget används uppskattat undernyttjande av lärosalar till ytor för samverkan och studiesociala ytor vilket ger en högre nyttjandegrad av befintliga ytor för lärmiljöer. Flertalet av de befintliga lärmiljöerna får i förslaget en ökad multianvändning vilket bidrar till en ökad effektiviseringsgrad. 

Öka och utveckla ytor och användning för högskolans formella och informella lärmiljöer 

- Stor vikt har lagts i förslaget att skapa ett campus med betydligt fler informella lärmiljöer samt öka flexibiliteten i användningsområde för de formella ytorna.  

Skapa förutsättningar för att merparten av undervisnings- och labbmiljöer ska finnas på Campus 

- Ytor för alla typer av undervisning är skapade tillsammans med delprojektet samverkansytor.  

Skapa kreativ och flexibla lärmiljöer – I fysisk och digital miljö  

- I grundförslaget återfinns ett flertal miljöer som ger ökad pedagogisk flexibilitet kopplat till campusmiljön samt en utvecklad digital lärmiljö i form av hybridsalar för ökad integration mellan digitalt och fysiskt deltagande. Gemensam tematik för hela förslaget är att samtliga miljöer ska vara inbjudande och genom färg, form och utrustning skapa en kreativ miljö.  

Minska gränserna mellan formella och informella miljöer

- Ett flertal nya miljöer i form av aktivitetsbaserade studiesociala miljöer presenteras i grundförslaget vilket tydligare binder samman olika lärmiljöer och skapar ett antal kluster med multifunktionella miljöer. 

Variation av lärmiljöer

- Stor vikt har lagts vid att i det presenterade förslaget erbjuda en mångfald av miljöer, varav flera helt nya, för att möta framtidens behov av en mer mångfacetterad miljö – som erbjuder en variation av både schemastyrda lärmiljöer och ytor för olika former av studentaktivt arbete. 

Biblioteket som mötesplats och kommunikationsnod

- Biblioteket erbjuder en stor mångfald av studiesociala ytor och funktioner och genom inflyttandet av Akademus-verksamheten stärks biblioteket som kommunikationsnod för såväl lärare som student.

 

Specialsalar

Behovet av institutionernas specialsalar har utretts institutionsvis:

Thomaz Birgerson – IH: 
Prefekt har uttryckt behov av att dubblera KLC:s nuvarande yta utifrån önskemål från övrig intern verksamhet att nyttja KLC samt även externa förfrågningar. Högskolans ledningsgrupp föreslår en separat utredning. 

Mattias Ottosson – IV: 
Automationslina – föreslagen flytt från PTC till campus. 
Cisco Akademin förelsås flytta till D-huset. 
El-labb och kemilabb diskuteras. 

Lars Johansson – EI och IOS: 
Datorsal 3D. 
Önskemål om projektarenor har uppkommit från EI men fler institutioner önskar också dessa arenor.  
Open lab önskar en ny yta för att signalera öppenhet för alla enheter.  
Kreativt centrum och NO-salar behöver utvecklas för att möta upp lärar- och medieutbildningarnas behov. 

Lästips!

Läs krönikan "Hellre spänna segel än bygga vindskydd!"

Läs externa nyheten "Högskolan Väst satsar på hybridundervisning".

Läs också: "Högskolans nya hybridsalar öppnar för mer flexibel undervisning"

Arbetet med detta infrastrukturprojeket har nära koppling till delprojektet ”Lärmiljöer”.

Övergripande behovsanalys, fas 1

behovsanalys_larmiljoer_210827.pdf

 

Övergripande behovsanalys, fas 2

larmiljoer-behovsanalys-rapport-2022.pdf

 

Kontaktperson


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.