Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den 21 maj 2019 undertecknade därför Högskolan Väst Klimatramverket för universitet och högskolor (dnr 2019/213), som är ett samarbete mellan svenska lärosäten där varje lärosäte förbinder sig att inom valda målområden minska sin negativa klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet och det svenska Klimatpolitiska ramverket, med slutmålet nettonollutsläpp senast 2045. Högskolans åtagande är att utforma klimatmål på valda områden och vidta åtgärder för att nå dessa mål. Dessutom har högskolan skrivit under det internationella uppropet Global Universities and Colleges Climate Letter där vi gör samma åtagande (HV 2019/677). 

Högskolan har klimatmål som följs upp för utvalda områden, där våra nettonollutsläpp av växthusgaser ska vara ska vara så nära noll som möjligt eller negativa jämfört med basår inom respektive område 2045. Områdena väljs utifrån de krav som finns i Klimatramverket samt utifrån de miljöaspekter som utpekas i aktuell miljöutredning från 2019, som förutom de områden som är obligatoriska i ramverket även pekar ut upphandling, konsumtion och resursanvändning samt avfallshantering som centrala miljöaspekter. Dessutom har klimatkartläggningar från andra lärosäten varit av värde för att bestämma var den största möjligheten till påverkan är.

Klimatmål och strategier för perioden 2021-2023 integreras i högskolans övergripande strategi för hållbar utveckling för samma period och följs upp inom ramen för högskolans ledningssystem för hållbar utveckling. Högskoleövergripande prioriteringar görs i högskolans årliga verksamhetsplan och i arbetsenheternas verksamhetsplaner och handlingsplaner.

Här hittar du "Strategi för hållbar utveckling"

De långsiktiga klimatmålen kan du läsa mer om nedan.

Kontakt


Senast uppdaterad