Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att minska klimatavtrycket krävs en omställning till ett cirkulärt tänkande i högskolans inköp och materialhantering, i samverkan med omgivande samhälle. 

Mål: Högskolans upphandling, inköp och materialhantering ska vara klimatneutral eller klimatnegativ senast 2045, med utsläpp så nära noll som möjligt.

Målet uppnås genom att ställa klimatkrav i upphandling och inköp, hantera de material vi har köpt in med hänsyn till klimat samt återbruka och återvinna dem efter att de har tjänat ut.

  • Klimatkrav ställs vid upphandlingar och inköp utifrån en produkts hela livscykel från produktion, transport, användning och avyttring.

    Stöd för att ställa klimat- och hållbarhetskrav i upphandling behöver utvecklas så att det är enkelt för inköpare att ställa klimatkrav i upphandlingar såväl som i avrop. Det är dessutom viktigt att ta fram ett arbetssätt för att följa upp klimat- och hållbarhetskrav som ligger till grund för dialog med leverantörer och i kommande upphandlingar.

  • System för att mäta klimatpåverkan från vår konsumtion byggs upp på utvalda områden.

    Samarbete inom högskolesektorn ska eftersträvas. Det är viktigt att hitta enkla modeller så att inte mätandet blir viktigare än görandet. Kompetens kring koldioxidbudgetering och koldioxiduppföljning behöver byggas upp på högskolan och byggas in i beslutsstödssystem.   

  • Högskolans materialhantering ska vara cirkulär och utgå från ett livscykelcykelperspektiv.

    Detta görs bland annat genom att upphandla fossilfria material som går att återanvända, undvika engångsmaterial, utöka livslängden för de material och produkter som används, upprätta system för återbruk och optimera befintliga system för återvinning. System och information om upphandling, återbruk och avfallshantering behöver vara utformade så att de underlättar för medarbetare och studenter att ta ett individuellt ansvar att agera hållbart.

Tabell över konsumtion och cirkulära materialflöden från Strategi för hållbar utvecklingTabell över konsumtion och cirkulära materialflöden från Strategi för hållbar utveckling

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad