Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbarhetsmålet för utbildning anknyter till mål fyra i Agenda 2030 som handlar om att säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling: ”God Utbildning, är en grundläggande mänsklig rättighet”. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.” Även högskolelagen pekar ut högskolor och universitets uppdrag och ansvar att främja och beakta hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet). “Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. Att högskolans utbildningsutbud länkas till hållbarhet blir också en allt viktigare faktor för att attrahera studenter att studera hos just oss.

Att integrera hållbar utveckling i våra utbildningar görs genom att utveckla studenternas kunskaper om hållbar utveckling, deras förmåga att bidra till hållbar utveckling, samt att undervisning sker på ett hållbart och inkluderande sätt. Att arbeta med hållbarhet i utbildningarna innebär att i högre utsträckning arbeta över ämnesdisciplinsgränser för att lösa de ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningarna världen står inför. 

Inom ramen för högskolans vision, åtaganden och nationella uppdrag ska utbildningarna rusta studenterna för att till exempel bidra till klimatomställningen och hållbart resursutnyttjande, att hantera och förebygga ojämlika villkor, bidra till en god och hälsofrämjande studiemiljö (bland annat fri från trakasserier och diskriminering) och att skapa välstånd.

Innefattas i begreppet hållbarhet gör också jämställdhet och vårt ansvar att integrera jämställdhetsperspektiv i våra kärnprocesser och arbeta för att förebygga jämställdhetsproblem, bland annat i våra utbildningar. Detta är reglerat både i högskolelagen och via regeringsuppdraget JiHU, jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, med utgångpunkt i de jämställdhetspolitiska målen och med jämställdhetsintegrering som verktyg för förändring. Likaså innefattas arbetet med lika villkor utifrån diskrimineringslagens bestämmelser, där vi som utbildningsanordnare har ett särskilt ansvar att förebygga diskriminering kopplat till utbildningarna samt förebyggande arbete med tillgänglighetsfrågor utifrån funktionshinderspolitiken och gällande lagstiftning. Arbetet med breddad rekrytering och deltagarna är ett annat område med direkt bäring på hållbarhet kopplat till utbildningar. Alla dessa delar behöver därför också länkas och tänkas in i arbetet med hållbar utveckling och integreras i arbetsenheternas lokala prioriteringar och aktiviteter.

Delmål

 • Alla programstudenter har kunskap om hållbar utveckling (ekologi, jämställdhet, lika villkor etc.) och kompetenser att lösa hållbarhetsutmaningar i sin yrkesutövning och i samhället i stort.
 • Alla programstudenter ges möjlighet att analysera lokala, nationella och globala hållbarhetsproblem och diskutera möjliga lösningar, inom sina ämnen och tillsammans med studenter från andra ämnesdiscipliner.
 • Studenter tränas i att förstå komplexiteten i hållbarhetsutmaningarna utifrån olika teoretiska perspektiv och interdisciplinärt, samt genom interkulturella möten och arbetsintegrerat lärande.
 • Alla studenter har en hållbar studiemiljö.
 • Alla lärare har grundläggande kompetens inom hållbar utveckling, för att kunna undervisa om och för hållbar utveckling, samt på ett hållbart sätt.

Strategier

 • Hållbar utveckling är en kvalitetsaspekt som följs upp och utvecklas inom ramen för högskolans kvalitetssystem för utbildning och integreras i andra strategiska styr- och stödprocesser (top-down).
 • Hållbar utveckling integreras i utbildning på alla nivåer, initieras och genomförs av ansvariga på institutioner, för program och kurser (bottom-up) samt i samverkan med studenter och omgivande samhälle.
 • Stödprocesser utvecklas som säkrar kunskapen inom fältet, exempelvis kompetensutveckling av lärare (och annan personal).
 • Utbildningsutbudet utvecklas i syfte att möta kompetensförsörjningsbehov som svarar upp mot samhällsutmaningarna i Agenda 2030.
 • Arenor och sammanhang byggs upp där tvärdisciplinärt och arbetsintegrerat lärande används. Syftet är att studenter och lärare ska kunna möta andra program/ämnesdiscipliner och omgivande samhälle för att tillsammans diskutera, analysera och om möjligt lösa hållbarhetsutmaningar.
 • Arbetet med aktiva åtgärder (lika villkor) utifrån utbildningsanordnarperspektivet och jämställdhetsintegrering är verktyg i arbetet med att integrera hållbarhet i utbildningar.

Ansvar

 • Rektor och prorektor har det övergripande ansvaret  
 • Prefekter ansvarar på lokal nivå
 • FUN och institutionsnämnder för utveckling, stöd och uppföljning (inom ramen för kvalitetssystemet för utbildning)
 • Programråd, ämnesråd och alla lärare                     
 • Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP) och Förvaltning, för verksamhetsstöd och kompetensutveckling

 

Kontakt


Senast uppdaterad