Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans vision är att vara en aktiv samhällsaktör som skapar kunskap i samverkan vilken i hög utsträckning är tillämpningsbar och har hög samhällsrelevans. Genom vår forskning kan vi tillsammans med andra bilda partnerskap för att öka kunskap om och lösningar för att lösa de hållbarhetsutmaningar som utpekas i Agenda 2030.

Forskning är en kollektiv process, där kunskap utvecklas successivt och där vi inte på förhand vet vilka projekt eller inriktningar som kommer att ge de viktigaste bidragen till hållbar utveckling. Tillsammans ger enskilda forskningsprojekt små pusselbitar som hjälper oss att beskriva, förklara och lösa dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Högskolans utgångspunkt är att kunskap i samverkan mellan högskolans forskare och olika samhällsaktörer, samt mellan olika ämnesfält, ökar förutsättningarna att bidra till denna kunskapsutveckling.   

Förutom att forskningen bidrar till kunskap om och för hållbar utveckling ska den bedrivas hållbart. Det gäller bland annat krav på att forskning bedrivs enligt forskningsetiska principer, att forskningen begränsar klimatavtrycket från sina resor, tar hänsyn och bidrar till en god arbetsmiljö på lika villkor, inklusive jämställda förutsättningar för kvinnor och män att bedriva forskning. Att just integrera jämställdhets- och lika villkorsperspektiv i våra kärnprocesser och arbeta förebyggande är centralt, så också i vår forskning. Detta är reglerat både i högskolelagen, diskrimineringslagen och via regeringsuppdrag.

Delmål

 • Forskningsaktiviteter med ett uttalat hållbarhetsfokus, inklusive jämställdhet, ska utvecklas.
 • Antalet forskningspublikationer och andra former av nyttiggörande av forskning inom hållbarhetsområdet ska öka.  
 • Nya tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och forskningssamverkan med omgivande samhället som bidrar till att lösa konkreta samhällsutmaningar utvecklas.
 • Forskningsmiljöer och forskningsgrupper, samt de processer som innefattas i forskningen exempelvis resursfördelning och karriärsutveckling, utmärks av jämställdhet, lika villkor och en god och hållbar arbetsmiljö som främjar kreativitet och trivsel på arbetsplatsen.
 • Forskning bedrivs i enlighet med god forskningssed, den statliga värdegrunden och högskolans klimatmål.

Strategier

 • Integrera hållbar utveckling som en kvalitetsaspekt i högskolans kvalitetssystem för forskning.
 • Integrera hållbarhetsperspektivet i högskolans forskningsstrategi.
 • Identifiera och synliggör den hållbarhetsforskning som bedrivs på högskolan för att möjliggöra bredare tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom hållbarhetsområdet internt, i närområdet, regionalt, nationellt och globalt.
 • Utveckla hållbarhetsdimensionen i vår samverkansforskning, där hållbarhetsproblem identifieras och forskningsfrågor formuleras tillsammans utifrån förutsättningarna i den studerade verksamheten.
 • Analysera och förbättra forskares arbetsvillkor vad gäller lika villkor och jämställdhet samt ett gott arbetsklimat i stort.
 • Utveckla högskolans stöd kring frågor som berör god forskningssed, så att det blir lätt att göra rätt.
 • Institutionerna och forskningsmiljöerna tar fram mål och arbetar aktivt med att minska sina klimatavtryck från forskning, däribland från långväga flyg som utgör den största delen av högskolans klimatavtryck från tjänsteresor.

Ansvar

 • Rektor och Vicerektor för forskning har det övergripande ansvaret
 • FUN och institutionsnämnder för utveckling, stöd och uppföljning (inom ramen för kvalitetssystemet för forskning)  
 • Prefekter ansvarar utveckling och stöd på institutionsnivå.
 • Forskningsledare och enskilda forskare för integrering inom forskningsmiljöer

 

 

Kontakt


Senast uppdaterad