Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kunskap i samverkan och arbetsintegrerat lärande är utgångspunkt och bärande grundidé i högskolans vision och således för hela högskolans verksamhet. Det innebär att högskolan ser behov, tar ställning, tar initiativ och driver på en hållbar samhällsutveckling. Högskolan agerar och verkar tillsammans med sin omvärld, vilket innebär att alltid söka samverkan utanför den akademiska sfären.  Det ger goda förutsättningar för att skapa de partnerskap som krävs för att nå en hållbar samhällsutveckling och som i Agenda 2030 uttrycks för den globala nivån i mål 17, genomförande och globalt partnerskap, men som för agendans förverkligande kräver partnerskap på alla samhällsnivåer. 

För att bidra till hållbar utveckling genom samverkan är det viktigt vad vi samverkar om och med vem, där utgångspunkten är de globala målen, demokrati och den akademiska friheten. Särskilt prioriterade områden bland de globala målen är att begränsa klimatförändringarna samt främja jämställdhet och lika villkor.     

Delmål

 • Hållbar utveckling är en del av högskolans arbete med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning.
 • Hållbar utveckling är integrerad i högskolans samverkan kring utbildning, forskning och stödjande verksamhetsprocesser.
 • Högskolan samverkar kring hållbarhetsfrågor och samverkar med partners som vill bidra till hållbar utveckling.

Strategier

 • Integrera hållbar utveckling som en kvalitetsaspekt i högskolans kvalitetssystem för forskning och utbildning.
 • Integrera hållbar utveckling som en kvalitetsaspekt i AIL-certifieringen av program
 • Utarbeta hållbarhetskriterier för val av prioriterade samverkanspartners
 • Integrera hållbar utveckling som en del i kommunikationsstrategin för AIL
 • Samverka med studenter, fastighetsägare, Trollhättans stad och andra samhällsaktörer i utvecklingen av högskolans hållbarhetsarbete

Ansvar

 • Rektor och Vicerektor AIL har det övergripande ansvaret
 • Prefekter ansvarar på lokal nivå
 • Programråd, ämnesråd och alla lärare för integrering i program och tillsammans med lokala samverkanspartners
 • FUN och institutionsnämnder för utveckling, stöd och uppföljning

Kontakt


Senast uppdaterad