Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Möten och resande är en integrerad del av högskolans verksamhet och är en förutsättning för samarbeten och samverkan, men sättet att mötas ska väljas med hänsyn till resandets ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser. Högskolans mötes- och resepolicy slår fast att ”möten och tjänsteresor ska planeras och genomföras så att resandet är hållbart med hänsyn till kostnader, tidsåtgång, miljöpåverkan samt resenärens säkerhet”. Det ska alltid övervägas om en resa kan ersättas med digitala möten. Genom att ansluta sig till Klimatramverk för universitet och högskolor har högskolan dessutom åtagit sig att minska sin klimatpåverkan från tjänsteresor i enlighet med Parisavtalet och Sveriges klimatramverk, vilket innebär en successiv minskning av våra resors klimatpåverkan enligt högskolans tidsbestämda klimatmål med klimatneutrala tjänsteresor som slutmål senast 2045 (se tvärområdet klimatomställning).

De senaste åren har högskolans koldioxidavtryck från tjänsteresor ökat per anställd, vilket hänger samman med den satsning som görs på internationalisering. Om högskolan ska leva upp till sitt klimatåtagande behöver former för hållbar internationalisering utvecklas.

Delmål

 • Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (flyg, buss, bil, tåg) ska minska med minst 15 procent per årsarbetskraft mellan 2018 och 2023. 
 • Det ska vara enkelt och ha hög status att välja digitala mötesformer.
 • Det ska vara enkelt för medarbetare, studenter och samverkande parter att resa till och från högskolan på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Strategier

 • Tydliggöra och kommunicera hållbarhetskraven i mötes- och resepolicyn i organisationen samt skapa incitament för medarbetarna att välja hållbara mötes- och resealternativ.
 • Ställa hållbarhetskrav i upphandling av resebyråtjänster (t.ex. internationella tågresor, koldioxiduppgift för resa, koldioxidstatistik enligt rapporteringskrav) och införa internt klimatväxlingssystem för tjänsteresor.
 • Ta vara på erfarenheterna från covid19-pandemin och utveckla en stark digital möteskultur där vi väljer resfria möten när så är möjligt och erbjuder digitalt deltagande på våra egna möten och konferenser.
 • Utveckla arbetet med hållbar internationalisering inom ramen för högskolans internationaliseringsarbete, med särskilt fokus på klimatpåverkan från långväga flyg.
 • Samverkan kring aktiviteter och hållbara kommunikations- och parkeringslösningar för resor till och från campus.

Ansvar

 • Högskoledirektör ansvarar för att leda arbetet med utveckling av rutiner och uppföljningssystem.
 • Chefer på alla nivåer har ett ansvar att föregå med gott exempel och se till att mötes- och resepolicyn följs och klimatmålen uppnås.
 • Medarbetare på alla nivåer har ett ansvar att resa så hållbart som möjligt samt att bidra till en minskning av högskolans klimatavtryck.

Kontakt


Senast uppdaterad