Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans konsumtion och resurshantering inbegriper såväl upphandling som hur upphandlade resurser hanteras under sin livstid. Konsumtion av varor och tjänster är det område som enligt tidigare klimatkartläggningar från högskolor (t.ex. NTNU i Norge och Stockholms universitet) ger upphov till enskilt mest klimatutsläpp från högskolans verksamhet *. Förutom den konsumtion som rör resor och energianvändning, som täcks av andra mål, kan det till exempel handla om inköp av förbrukningsprodukter, teknikprodukter, möbler, mat och fika, kemikalier, konsulttjänster och labbutrustning.

Offentlig upphandling motsvarade 2019 en sjättedel av Sveriges BNP, varför upphandling är ett viktigt verktyg för Högskolan Väst att uppnå hållbar konsumtion. Det innebär att högskolan i sina upphandlingar behöver ställa uppföljningsbara hållbarhetskrav vad gäller varans eller tjänstens kvalitet. Hållbarhetskrav finns i många statliga ramavtal, men ofta finns möjlighet för högskolan att ställa ytterligare krav samt att arbeta med att sådana även ställs vid enskilda avrop (t.ex. vid beställning av resa där ett ramavtal finns).  Högskolan har även flera egna ramavtal (t.ex. städning, catering) där högskolan kan ställa egna hållbarhetskrav. Här ska krav ställas för hela livscykeln, där påverkan på miljön och människors sociala villkor under såväl produktion, användning, livslängd och återvinningsbarhet vägs in.

Hållbar konsumtion och resursutnyttjande av inköpta varor och tjänster handlar till exempel om att utnyttja befintliga resurser istället för att köpa nytt, att använda produkter med lång livslängd och att ta hand om det som köpts in så att det håller så länge som möjligt.

Delmål

 • Uppföljningsbara hållbarhetskrav och klimatkrav ställs i alla upphandlingar och inköp där så är relevant.
 • Minskad klimatpåverkan på utpekade områden, däribland högskolans mat och servering samt IT-användning.
 • Effektivare resursanvändning utifrån livscykelanalys på utvalda områden (längre användningstid, mindre engångsmaterial etc)
 • Evenemang samt catering och restaurangverksamhet på högskolan ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter så som biologisk mångfald, klimat, god hälsa, tillgänglighet och lika villkor.

Strategier

 • Utveckla rutiner och system för att ställa och följa upp hållbarhets- miljö- och klimatkrav i upphandling samt konsumtion ur ett livscykelperspektiv.
 • Informera om vikten av att ställa hållbarhets-, miljö- och klimatkrav, vid upphandling och avrop och ge praktisk vägledning i hur det görs
 • Information, utbildning och stöd kring hållbara inköp till personer med särskilt inköpsansvar samt arrangörer av evenemang.
 • Upphandla återbrukade varor på lämpliga områden (t.ex. möbler)
 • Starta arbetsgrupper på utpekade områden, till exempel ett matråd.

Ansvar

 • Högskoledirektör ansvarar för leda arbetet med utveckling av rutiner och uppföljningssystem samt för att de upphandlingar som görs inom ramen för campusutvecklingsprojektet ställer de hållbarhetskrav som krävs för att uppå uppställda mål.
 • Arbetsenhetschefer ansvarar för att hållbarhetskrav ställs för inköp på den egna enheten.
 • Förvaltningen ansvarar för att utveckla stöd kring hållbara inköp.
 • Alla medarbetare som gör inköp ansvarar för att göra hållbara inköp.* Svalna (2020) Förstudie: Stockholms universitets klimatavtryck från inköp av varor och tjänster. Metodutveckling och preliminära resultat. Svalna konsultrapport 2020:1.

Kontakt


Senast uppdaterad