Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fokus ligger på att minimera uppkomsten av avfall, att återbruka produkter och återvinna så mycket som möjligt för att minska andelen restavfall. Detta förutsätter en hållbar konsumtion och resursutnyttjande utifrån ett livscykelperspektiv. För att nå målet om cirkulär avfallshantering måste det såväl finnas strukturer som kunskap hos medarbetarna kring vilka materialegenskaper som är bäst ut ett hållbarhetsperspektiv vad gäller klimatpåverkan, biologisk mångfald och andra miljöskadliga effekter.

Delmål

  • Minska uppkomsten av restavfall, farligt avfall och matsvinn
  • Öka återvinning och återbruk
  • Säker kemikaliehantering med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt

Strategier

  • Begränsa inköp och användning av engångsmaterial samt icke förnybara/återanvändningsbara material
  • Upprätta rutiner för avfallshantering, återbruk/återtag av möbler och IT-utrustning, samt uppföljning och riskbedömning av högskolans kemikalier som kommuniceras till studenter och medarbetare.
  • Förbättra förutsättningarna för medarbetare att agera cirkulärt för att uppnå målen, till exempel genom kommunikation kring källsortering.

Ansvar

  • Högskoledirektör ansvarar för att leda arbetet med utveckling av rutiner och uppföljningssystem.
  • Enhetschefer ansvarar för genomförandet av policies och rutiner på den egna enheten.
  • Inköpsansvariga och kemikalieansvariga samt alla medarbetare att följa policies och rutiner när de hanterar avfall och kemikalier

Kontakt


Senast uppdaterad