Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En viktig utgångspunkt för högskolans energimål är högskolans strategi för klimatomställning som handlar om att minska utsläppen av växthusgaser men även förutsätter även energieffektivisering, då behov av el kommer att öka när samhället ställer om från fossila bränslen till eldrift.

Delmål

 • Förbrukningen av verksamhetsel ska 2023 ha minskat med 10 procent jämfört med basår (genomsnitt av 2014-2015)
 • All verksamhetsel som köps in ska vara förnybar och vid tillverkning ska hänsyn tas till biologisk mångfald
 • Klimatpåverkan av energianvändningen ska minska räknat i koldioxidekvivalenter utifrån ett livscykelperspektiv
 • Den egna produktionen av förnybar energi ska öka
 • Effektivitetsmål och mål för klimatpåverkan för fjärrvärme ska utvecklas i samarbete med fastighetsägaren

Strategier

 • Energioptimering i samarbete med fastighetsägaren (t.ex. tidsstyrning, rörelsestyrning, solskydd i utsatta lägen, optimering av system för värme och kyla, energieffektiviserande renovering och underhåll utifrån livscykelperspektiv)
 • Krav på högsta möjliga energiklass samt lägsta möjliga koldioxidekvivalenter utifrån ett livscykelperspektiv vid upphandling och inköp, tex. för belysning, datorer, kopiatorer, vitvaror och labbutrustning.
 • Installering av solceller på lämpliga tak och fasader
 • Säkra högsta möjliga energieffektivitet vid ombyggnad och nyproduktion av byggnader.
 • Kommunikationsinsatser och annat stöd som möjliggör energisparande beteendeförändringar hos medarbetare och studenter.

Ansvar

 • Högskoledirektör ansvarar för att campusutvecklingsprojektet bedrivs på ett sätt som möjliggör uppfyllandet av energimålen.
 • Projektledare i campusprojektet, hållbarhetsrådet samt berörda enheter ansvarar för att driva högskoleövergripande utvecklingsprojekt för att uppnå målen.   
 • Enhetschefer ansvarar för att inköp och andra aktiviteter på den egna enheten bidrar till att uppnå energimålen.
 • Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till målen vid inköp och användning av utrustning som drivs på el.

 

 

Kontakt


Senast uppdaterad