Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För Högskolan Väst är arbetsmiljö-, studiemiljö och lika villkor centrala perspektiv för att skapa en hållbar högskola. Ett hälsofrämjande, förebyggande och systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete leder till en bra hållbar miljö som gynnar alla och skapar en säker och trygg arbets- och studieplats för såväl anställda som studenter. Agenda 2030 pekar ut hälsa och välbefinnande, arbetsmiljö och arbetsvillkor och minskad ojämlikhet som centrala delmål och fokusområden i arbetet för en hållbar värld.

Högskolans arbete med arbetsmiljö utgår från högskolans värdegrund, dess strategier samt aktuella lagar (som arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar samt i diskrimineringslagen).  Det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet är verktygen för att hela tiden utveckla och förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Centralt i arbetet är också konstaterandet om människors lika värde - en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Högskolan Väst. Ingen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder skall diskrimineras eller trakasseras eller riskeras att utsättas för sådan *.  Som statlig myndighet har Högskolan Väst också ett ansvar att arbeta med tillgänglighetsfrågor och att utforma verksamhet, lokaler och information på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning har hög tillgänglighet.

Den fysiska arbetsmiljön undersöks bland annat med hjälp av ronder och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön undersöks med hjälp av den så kallade ARK-undersökningen för medarbetare. Motsvarande instrument för studenterna är olika enkätverktyg inom kvalitetssystemet. ARK-konceptet bygger på hälsofrämjande principer och värdegrund, och vilar på tillit, ansvar, respekt, omsorg, delaktighet, likabehandling och dialog mellan chefer och medarbetare med vilken enkäten (KIWEST) är uppbyggd kring. Fokus ligger på att identifiera möjlighet och styrkor – salutogena faktorer samt ohälsa och problem – patogena faktorer.

En central framgångsfaktor i arbetet och processen är engagemang från högsta ledning ihop med respektive chef med delegerat arbetsmiljöansvar och delaktighet av medarbetare, studenter, centrumbildningar, samt skyddsorganisation/fack.

Delmål

 • Vid Högskolan Väst råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
 • Alla medarbetare och studenter har kunskap om och bidrar till arbetet för att skapa en arbets- och studiemiljö som bidrar till en god hälsa, ökad inkludering och lika villkor. Chefer har särskild kunskap och ansvar i arbetet att säkra en god arbets- och studiemiljö.
 • Högskolan bidrar aktivt till breddad rekrytering och breddat deltagande, där mångfalden av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter berikar och sammansättningen av studenter och medarbetare speglar det omgivande samhället.
 • Tillgängligheten är hög för alla till verksamhet, lokaler och information.
  En god arbetsmiljö- och studiemiljö i spåren av corona-pandemin ska fortsatt fokuseras och säkras
 • Högskolan bidrar till utbildning och forskning kring det hälsofrämjande perspektivet för att skapa goda förutsättningar för studenter och personal att bibehålla och främja hälsa och lika villkor under utbildning och i arbete. 

Strategier

 • Arbets- och studiemiljö samt lika villkor är en kvalitetsaspekt som alla arbetsenheter arbetar systematiskt med, både enskilt och tillsammans, utifrån aktuella lagar och högskolans föreslagna processer för arbetet.
 • Ledarskapet är särskilt viktigt och centralt i arbetet för att skapa en god arbets- och studiemiljö på lika villkor där högskolans alla chefer ansvarar för och aktivt bidrar i arbetet. Kontinuerlig information och kompetensutvecklingsinsatser för nyckelpersoner och chefer är därför centralt.
 • Det finns en ändamålsenlig organisation och samordning som stödjer i arbetet.
 • Planering, genomförande, tillvaratagande av resultat och förbättringsarbete från enkäter och undersökningar inom arbets- och studiemiljö sker löpande.
 • Integrering av arbets-, studie och lika villkorsperspektiven är centralt i arbetet med campus projektet och dess delprojekt.
 • Fortsatt utveckling av system för att identifiera och åtgärda avvikelser vad gäller fysisk och digital tillgänglighet
   

Ansvariga

 • Arbetsenhets- och avdelningschefer (ansvar för att efterleva lagkrav och säkerställa systematik i arbetet)
 • Utsedda funktioner inom förvaltning och Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP), i form av verksamhetsstöd samt centrumbildningar
 • Ansvariga inom Campusprojektet, Campus support


*Rutiner vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 

Kontakt


Senast uppdaterad