Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst är en aktiv samhällsaktör som genom sin utbildning, forskning och det sätt som verksamheten i övrigt bedrivs på bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom arbetsintegrerat lärande skapar högskolan tillsammans med omvärlden kunskap som bidrar till att långsiktigt lösa samhällsutmaningar, med en naturlig koppling till och utgångpunkt i Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar framtid, samt nationella och regionala hållbarhetsmål. Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Därför måste Högskolan Väst axla ansvaret det innebär och bidra utifrån sin roll som högskola.

Högskolans arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 är därför ett genomgripande förändrings- och kvalitetsarbete på alla nivåer som innefattar medarbetare, studenter och samverkanspartner. Syftet är att åstadkomma en hållbarhetskultur där hållbar utveckling och de globala målen är en naturlig utgångspunkt. Bred samverkan skapar förutsättningar för hållbara lösningar som integrerar de sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. Hållbarhetsarbetet på högskolan är också ett verktyg i högskolans demokratiarbete, i att försvara och bevara demokratiska värden.

Högskolan Västs övergripande mål för hållbar utveckling är att:

  • Erbjuda högkvalitativ utbildning som utvecklar studenternas förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling.  

  • Bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som utförs på ett hållbart sätt och bidrar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

  • Medarbetare och studenter uppmuntras och ges förutsättningar att bidra till hållbar utveckling.

  • Samverka med partners som tillsammans med oss verkar för hållbar utveckling samt initiera samverkan kring hållbarhet.

  • Integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i högskolans stödjande verksamhetsprocesser och lokaler.

Arbetet med målen sker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, samverkan med våra studenter och olika samhällsaktörer, samt systematisk hållbarhetsledning. Principen ”att leva som vi lär”, att verka förebyggande och för ständiga förbättringar samt att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla verksamheten vid Högskolan Väst. Det är en trovärdighetsfråga som förutsätter ett uttalat engagemang från högskolans ledning och aktiv medverkan från högskolans medarbetare och studenter. Årsplaneringen sker enligt den beslutade process som anges i ledningssystemet och där den beslutade policyn preciseras i högskolans strategi för hållbar utveckling.

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad