Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nybörjarenkät

Varje år i september genomförs en nybörjarenkät till samtliga nya programstudenter. Enkäten innehåller frågor om varför man valde sin utbildning och upplevelsen av sin första tid som student vid Högskolan Väst. Även frågor om transporter och boende ställs. Syftet med enkäten är att öka högskolans kunskap om mottagandet och ge underlag för framtida planering.

Nybörjarenkät 2023.pdf

 

Studiemiljö mm.

Studentbarometern genomfördes 2019 och 2020 bland samtliga programstudenter på Högskolan Väst. Barometern innehöll frågor om studenternas upplevelse av studiemiljön, stöd och service. Är du intresserad av rapporterna från 2019 eller 2020, kontakta ragnar.hakansson@hv.se

På grund av låg svarsfrekvens har studentbarometerenkäten ersatts av strukturerad dialog med Studentkåren avseende studiemiljö, studentstöd och infrastruktur. En del i detta är också undersökningen Lika villkor, som genomförs vt-22.

Doktorandbarometer

Doktorandbarometern är en enkät om doktorandernas fysiska ch psykosociala studiemiljö som genomförs vartannat år. 

Doktorandbarometer_2022_utan_fritext.pdf
Doctoral Barometer 2022 report.pdf

 

Programenkät

Undersökningen genomförs varje vår och höst bland programstudenter som läser sin  sista termin och syftar till att ge en bild av studenternas upplevelse av sin utbildning. Enkäten innehåller bland annat frågor kring undervisningens utformning, organisering och examination samt övergripande nöjdhet med utbildningsprogrammet. Resultaten analyseras av programråden och utgör ett av underlagen till den årliga programrapport som analyserar styrkor och utvecklingsområden i programmen.

Resultat programenkät 2023.pdf


Är du intresserad av tidigare års rapporter, kontakta registrator@hv.se

 

Kontakt


Liselott Lycke

Liselott Lycke Avdelningschef
liselott.lycke@hv.se

Ragnar Håkansson

Ragnar Håkansson Utredare
ragnar.hakansson@hv.se
Senast uppdaterad