Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan västs kvalitetspolicy

”Högskolan Västs kvalitetskultur är förankrad i strategier, effektiva interna beslutsprocesser och strukturer som understöder kvalitetsarbetet. Vår kvalitetskultur är effektiv i den meningen att den är baserad på dialog och öppenhet som engagerar alla högskolans anställda, studenter och samverkanspartner. Vårt kvalitetsarbete skall vara systematiskt och leda till hög kvalitet för verksamheten i sin helhet och i alla sina delar. Ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete kräver både god dokumentation och uppföljning.

Detta innebär att:

  • Alla medarbetare vid Högskolan Väst har ett ansvar att bidra till att Högskolan Väst uppfattas som pålitlig, trovärdig, rättssäker och inkluderande.
  • Alla medarbetare har ett kvalitetsansvar som innebär att hela tiden sträva efter att förbättra de aktiviteter som utförs och Iära av erfarenheter med reflektion, omtanke och mod.
  • Vi utmanar och vill bli utmanade for att förbättra oss själva, våra kompetenser och vår verksamhet genom att vara generösa, offensiva, inkluderande och "crazy enough" i enlighet med våra kärnvärden.

En illustration över kvalitetsarbete

KVALITETSSYSTEM

Högskolans kvalitetssystem består av ett verksamhetssystem, ett ledningssystem och olika system för kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Verksamhetssystemet beskriver hur vi ska arbeta med olika delar av verksamheten, på rätt sätt. Genom att göra på rätt sätt ökar förutsättningarna för rätt resultat: forskning, utbildning, ledning och stöd med hög kvalitet. På högskolans anställdsidor har vi börjat beskriva de arbetsprocesser som finns framtagna i samarbete med studenter, lärare och annan personal. Det arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Högskolans ledningssystem är en del av verksamhetssystemet och inkluderar också arbetsmiljöledning och miljöledning. Systemet är ett verktyg för ledningen för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda processer och rutiner och i riktning mot vision och mål. De främsta verktygen är verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljningar på olika nivåer i organisationen, och med tydligt utpekat ansvar. Verksamhetsplaner och uppföljningar hittar du här.

Genom våra kvalitetssäkringssystem säkrar vi att verksamheten levererar den kvali­tet som efterfrågas internt och externt. Det görs genom ge förutsättningar och genom att följa upp resultat. Goda förutsättningar skapas bland annat genom tydliga regler och riktlinjer, rätt kompetens i organisationen, ändamålsenlig infrastruktur och stödsystem. Därtill ska vi ha systematiska och strukturerade processer för att följa upp kvaliteten och utveckla de områden där det finns brister.

Ta del av våra kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning.

ANSVAR OCH ORGANISATION

Högskolestyrelsen beslutar om den övergripande kvalitetsutvecklingen. Rektor har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet. Det övergripande ansvaret att strukturera kvalitetsarbetet är delegerat till högskoledirektören. Prefekter och chefer har ansvar för kvalitet och kvalitetssäkringsarbete samt verksamhets- och ekonomistyrningen inom sina respektive verksamhetsområden.

För den kollegiala, akademiska kvalitetsgranskningen och kvalitetssäkring i form av regler och riktlinjer i utbildning och forskning ansvarar högskolans kollegiala nämnder. På varje institution finns en institutionsnämnd. Den övergripande Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) bildas av två lärarledamöter från varje institutionsnämnd samt studenter och doktorander.

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN

Institutionsnämnden för ekonomi och IT 

Institutionsnämnden för hälsovetenskap 

Institutionsnämnden för individ och samhälle 

Institutionsnämnden för ingenjörsvetenskap 

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR

Uppföljning och kvalitetssäkring av högskolans verksamhet genomförs kontinuerlig inom alla områden och är en viktig förutsättning för att kunna fatta beslut om förbättringsåtgärder. Högskolan har flera återkommande uppföljningar såsom nybörjarenkät, programenkät till studenter som går sista året på sin utbildning, kursvärderingar, programrapporter, alumnuppföljningar samt arbetsmiljöundersökningar för anställda (ARK) och för studenter och doktorander (studentbarometer respektive doktorandbarometer). Syftet med alla dessa uppföljningar är att få input till kvalitetsarbetet och göra förbättringar utifrån det vi får veta.

Läs mer och ta del av resultat 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ, före detta Högskoleverket, HSV) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet.

Ta del av resultaten från UKÄ:s utbildningsutvärderingar

Ta del av UKÄ:s tematiska utvärderingar

Ta del av UKÄ:s lärosätesgranskning

Här kan du ta del av andra utvärderingar eller granskningar av kvalitet i vår forskningsverksamhet:

Extern utvärdering av KK-miljön Primus 2018.pdf Bilagor Primus ARC 2018.pdf

INTERNA UTVÄRDERINGAR

Utöver dessa ovan nämnda genomförs interna utvärderingar för att säkra att hög kvalitet nås i alla utbildningar vid Högskolan Väst.

Kvalitetsrapport 2019 baserad på genomförd utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Väst.pdf Kvalitetsrapport 2020 baserad på genomförd utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Väst.pdf
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen