Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvalitetssystem

Högskolan har ett utarbetat kvalitetssystem - som vi kallar verksamhetssystem - framtaget av personal och studerande. Kvalitetssystemet finns dokumenterat i både processbilder och text i högskolans verksamhetsbeskrivning och är integrerat i informationen på den interna webben.

LEDNINGSSYSTEM

Högskolans ledningssystem är en integrerad del av verksamhetsbeskrivningen och innefattar området för styrning och ledning. Systemet är ett verktyg för ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda processer och rutiner. Integrerade delar i ledningssystemet är arbetsmiljö och miljöledning. I ledningssystemet beskrivs processer för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten i syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Länk till högskolans ledningssystem (processkarta).

ANSVAR OCH ORGANISATION

Högskolestyrelsen beslutar om den övergripande kvalitetsutvecklingen. Rektor har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet. Det övergripande ansvaret att strukturera kvalitetsarbetet är delegerat till Högskoledirektören. Prefekter och chefer har ansvar för kvalitet och kvalitetsarbete samt verksamhets- och ekonomistyrningen inom sina respektive verksamhetsområden.

För den kollegiala, akademiska kvalitetsgranskningen i utbildning, forskning och forskarutbildning ansvarar Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). Respektive institution har även en institutionsnämnd med ansvar och befogenheter inom olika delar. Institutionsnämnderna har ett nära samarbete med FUN.

 

Utvärderingar och granskningar

Uppföljning och kvalitetssäkring av högskolans verksamhet genomförs kontinuerlig inom alla områden och är en viktig förutsättning för att kunna fatta beslut om förbättringsåtgärder. Högskolan har en del återkommande uppföljningar såsom studentuppföljning, programutvärdering, personalbarometer och studentbarometer.

Läs mer om vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning:

Kvalitetssakringssystem_for_utbildning.pdf

 

Läs mer om vårt kvalitetssäkringssystem för forskning:

Pdf

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet eller UKÄ, före detta Högskoleverket, HSV) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet.
Ta del av resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen