Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsledning

Högskolan har ett verksamhetsledningssystem med styrdokument för att leda och styra organisationen för att uppnå mål. Vision och strategier samt ett antal övergripande styrdokument hjälper organisationen att styra åt rätt håll. 
Läs mer om Vision och strategier.

Högskolan har en årlig process med att ta fram, förankra och implementera verksamhetsplaner. Rektor beslutar om övergripande verksamhetsplan (ÖVP) som identifierar områden där åtgärder behöver vidtas den närmaste tiden för att de övergripande målsättningarna ska kunna nås.

Utifrån dessa områden formuleras ett antal konkreta och prioriterade mål som följs upp på årlig basis. ÖVP kanaliseras sedan ut i enskilda verksamhetsplaner för arbetsenheterna (AVP). De upprättas av respektive arbetsenhet som även beaktar områdesspecifika riktlinjer/strategier. Uppföljning görs årligen genom diaologmöten mellan rektorsfunktionen och arbetsenheterna samt gemensamt i Högskolans Ledningsgrupp.
Läs mer om Högskolans Ledningsgrupp.

Ansvar och organisation

Högskolestyrelsen beslutar om den övergripande kvalitetsutvecklingen. Rektor har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet. Det övergripande ansvaret att strukturera kvalitetsarbetet är delegerat till Högskoledirektören. Prefekter och chefer har ansvar för kvalitet och kvalitetsarbete samt verksamhets- och ekonomistyrningen inom sina respektive verksamhetsområden.

För den kollegiala akademiska kvalitetsgranskningen i utbildning, forskning och forskarutbildning ansvarar Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Sist men inte minst har alla, varje medarbetare och studenter, ansvar för kvalitetsarbetet inom det egna ansvarsområdet.

Utvärderingar och granskningar

Uppföljning och kvalitetssäkring av högskolans verksamhet genomförs kontinuerlig och är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten. Förutom den kvalitetssäkrande process som genomförs i högskolans nämnder, genomförs också programutvärderingar, kursutvärderingar, personal- och studentbarometer.

Läs mer om vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning:

Kvalitetssakringssystem_for_utbildning.pdf

 

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet eller UKÄ, före detta Högskoleverket, HSV) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet.
Ta del av resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen