Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst genomför årligen tre enkätundersökningar kring studenternas upplevelse av högskolan och dess utbildningar: nybörjarenkät, studentbarometer och programenkät. Resultaten från undersökningarna är ett av underlagen i den årliga uppföljningen av utbildningarna och högskolans studiemiljö, som ingår i kvalitetssystemet för utbildning.

Nybörjarenkät

Varje år i september genomförs en nybörjarenkät till samtliga nya programstudenter. Enkäten innehåller frågor om varför man valde sin utbildning och upplevelsen av sin första tid som student vid Högskolan Väst. Även frågor om transporter och boende ställs. Syftet med enkäten är att öka högskolans kunskap om mottagandet och ge underlag för framtida planering.

Nybörjarenkät ht 2018.pdf Nybörjarenkät 2019.pdf Nybörjarenkät 2020.pdf

Studentbarometern

Studentbarometern genomförs en gång om året bland samtliga programstudenter på Högskolan Väst och innehåller frågor om studenternas upplevelse av studiemiljön, stöd och service. Resultaten analyseras av arbetsenheterna och ligger till grund för utveckling av bland annat högskolans lokaler, studiestöd samt arbetet med lika villkor. 

Nu är Studentbarometern 2020 stängd och vi analyserar resultatet. Rapporten kommer i mitten av januari.

Några saker som framkom förra gången vi gjorde Studentbarometer, våren 2019:

Bild över resultat från Studentbarometern 2019

De flesta svarande var mycket nöjda med biblioteket och med Servicecenter, och med studiemiljön totalt sett. Några områden med större missnöje var brist på parkeringsplatser, att det inte gick att boka grupprum och att det rent allmänt är trångt när  alla studenter är på campus. Högskolan har sedan dess inlett ett stort campusutvecklingsprojekt tillsammans med Trollhättans stad och Studentkåren. Det är ett långsiktigt arbete, men redan nu går det till exempel att boka grupprum. Andra saker som förbättrats efter Studentbarometern 2019 är mikrovågsugnarna i studenternas pentryn, information om Studenthälsan och information om vart man vänder sig om man upplever att man blivit utsatt för diskriminering och trakasserier.

Här hittar du resultatet från Studentbarometern 2019 i sin helhet:

Studentbarometern 2019.pdf

Programenkät

Undersökningen genomförs varje vår och höst bland programstudenter som läser sin    sista termin och syftar till att ge en bild av studenternas upplevelse av sin utbildning. Enkäten innehåller bland annat frågor kring undervisningens utformning, organisering och examination samt övergripande nöjdhet med utbildningsprogrammet. Resultaten analyseras av programråden och utgör ett av underlagen till den årliga programrapport som analyserar styrkor och utvecklingsområden i programmen.

Resultat programenkät vt2019.pdf

 

doktorandbarometer

Doktorandbarometern 2020.pdf Doctoral Barometer 2020.pdf

Kontakt


Senast uppdaterad