Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För studien ansvarar Forsknings- och samverkansprogrammet om Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin, vilket startades på initiativ av KI, KTH och MAU 2019. Totalt deltar 38 svenska lärosäten - alla de som är medlemmar i UHR - och Högskolan Väst är ett av dessa.

Studien genomförs av SCB, som kommer att distribuera enkäten till de 125.000 personer som studien omfattar, inkluderande såväl studenter som personal och doktorander.

Enkäten genomförs i vår under v. 18 till slutet av juni 2021, dvs. enkäten kommer att distribueras från vecka 18 och vara öppen under hela juni månad.

Enkäten är anonym, den kommer att finnas i både svensk och engelsk version, och på Högskolan Väst kommer alla anställda och doktorander, samt ett urval av studenterna att få besvara enkäten. 

Syftet är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin för studenter, doktorander och personal. Initiativet är baserat på behovet att få veta mer om både de som själva utsätts för sexuella trakasserier, de som utsätter andra och om s.k. bystanders (åskådare). Utöver detta undersöks även annan genusbaserad utsatthet, dvs. utsatthet som inte är sexuell till sin karaktär. 

I dagsläget vet vi väldigt lite om dessa frågor, tidigare studier inom området har fokuserat på delaspekter och delpopulationer, någon samlad kunskap om situationen på nationell nivå finns inte. Detta gör att studien är unik och kommer att fylla en hel del kunskapsluckor. Resultatet förväntas därmed ge ett gediget kunskapsunderlag om förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Utifrån resultaten kan lärosätena sedan initiera ytterligare forskning och organisatoriska förändringsprojekt, som i förlängningen kan främja jämställdhet och lika villkor inom arbets- och studiemiljön på svenska lärosäten.

När resultatet är sammanställt, under hösten 2021, kan deltagande lärosäten begära ut lokala data från SCB. Vi kommer då att kunna begära data uppdelat på t ex kön, ålder, nationell härkomst och ämnestillhörighet. Däremot kan vi inte få data om enskilda institutioner eller andra organisatoriska enheter. Anledningen är dels att SCB inte vet något om vår interna organisation, dels handlar det om att skydda människors integritet. När vi begär ut data kommer SCB även att se till att kombinationen av de parametrar vi vill ha uppgifter om inte kan leda till att någon person kan identifieras. Förutom att det handlar om integritetsskydd så har det också att göra med att studien syftar till att få en övergripande bild, som sedan i sin tur kan konkretiseras via lokala studier.

Under våren 2022 kommer Forsknings- och samverkansprogrammet att leverera en rapport om den samlade sektorn.

Högskolan Väst - Rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling (hv.se)

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen