Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Om en arbetsgivare/utbildningsanordnare får kännedom om att en arbetstagare (inklusive inhyrd personal och praktikanter), en student eller sökande kan ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren/ utbildningsanordnaren skyldig att utreda den uppkomna situationen och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att liknande kränkningar/missgynnande uppstår i framtiden.

Diskrimineringslagen innehåller också förbud mot repressalier 2 kap. 18 §. I första hand handlar det om bestraffningsåtgärder riktade mot den som anmält eller påtalat att arbetsgivaren/utbildningsanordnaren bryter mot diskrimineringslagen.

Diskrimineringsgrunderna

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Definitionerna är direkt hämtade från diskrimineringsombudsmannen beskrivningar av dem.
Läs mer på DO:s webbplats 

Mer information


Senast uppdaterad