Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Strategier

  • Alla forskningsmiljöer verkar för en utvecklad integrering av all utbildning för att främja det livslånga lärandet.
  • Vidareutveckla förutsättningarna för lärares/forskares samarbete och samverkan över ämnesdisciplinära och samhälleliga gränser.
  • Utveckla "Societal Impact Hub West" till en gemensam arena där forskare/lärare och studenter tillsammans med aktörer i samhället tar sig an komplexa samhällsutmaningar.
  • Högskolan och forskarna värnar om akademisk frihet, god forskningssed och etiska förhållningssätt.
  • Utarbeta ett nytt resursfördelningssystem som utgår från grundprincipen att det statliga forskningsanslaget fördelas till forskningsanknytning av grundutbildningen och till utvecklingen av de kompletta akademiska miljöerna inom arbetsintegrerat lärande och produktionsteknik.
Senast uppdaterad