Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål 1 för utbildning och forskning:
Vi är ledande AIL-högskola för ett livslångt lärande och en hållbar samhällsutveckling.

Strategier 

 • Vidareutveckla utbildningsutbudet kontinuerligt för att möta samhällets- och arbetslivets behov och studenternas efterfrågan regionalt, nationellt och internationellt.
 • Fortsätta tillgängliggöra all utbildning genom flexibla undervisningsformer och varierande pedagogiska upplägg.
 • Vidareutveckla internationella perspektiv med tydliga och definierade internationaliseringsinslag i all utbildning.
 • Vidareutveckla arbetet med att erkänna och validera kunskap som erhållits utanför det formella utbildningssystemet.
 • Vidareutveckla modeller och partnerskap för att möta arbetslivets och yrkesverksammas behov av kompetensväxling och kompetensutveckling.
 • Utveckla former för att studenterna ska kunna bidra till högskolans fortsatta utveckling som alumner.

Mål 2 för utbildning och forskning:
Studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden, rustade för livslångt lärande och är drivande aktörer för en hållbar utveckling.

Strategier

 • Studenter på alla nivåer möter aktuella och relevanta samhällsutmaningar och samverkar med olika organisationer och aktörer under hela studietiden.
 • Vidareutveckla former för tvärvetenskapligt samarbete så att studenter på alla nivåer och lärare/forskare från olika områden samarbetar för att ta sig an mer komplexa utmaningar.
 • Studenterna har goda möjligheter att reflektera och utveckla kompetenser inom hållbar utveckling.
 • Studenter på alla nivåer möter lärare med hög vetenskaplig, pedagogisk och professionskompetens, där alla lärare/forskare är aktiva i utbildning och undervisning.
 • Programstudenter på grundnivå har möjlighet till fortsatta studier på avancerad- och forskarnivå inom ramen för högskolans två kompletta akademiska miljöer inom arbetsintegrerat lärande och produktionsteknik.

Mål 3 för utbildning och forskning:
Forskningen möter komplexa utmaningar för en hållbar samhällsutveckling regionalt, nationellt och internationellt.


Strategier

 • Alla forskningsmiljöer verkar för en utvecklad integrering av all utbildning för att främja det livslånga lärandet.
 • Vidareutveckla förutsättningarna för lärares/forskares samarbete och samverkan över ämnesdisciplinära och samhälleliga gränser.
 • Utveckla "Societal Impact Hub West" till en gemensam arena där forskare/lärare och studenter tillsammans med aktörer i samhället tar sig an komplexa samhällsutmaningar.
 • Högskolan och forskarna värnar om akademisk frihet, god forskningssed och etiska förhållningssätt.
 • Utarbeta ett nytt resursfördelningssystem som utgår från grundprincipen att det statliga forskningsanslaget fördelas till forskningsanknytning av grundutbildningen och till utvecklingen av de kompletta akademiska miljöerna inom arbetsintegrerat lärande och produktionsteknik.
Senast uppdaterad