Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla studenter och medarbetare oavsett bakgrund och förutsättningar ska erbjudas likvärdig tillgänglighet, stöd och service. Rekommendationer från TRACKIT-projektet implementeras och utvecklas genom arbetsgruppen Framgångsrika studier.

ARBETSOMRÅDEN

  • Skapa förutsättningar för alla studenters framgångsrika studier under hela utbildningsresan genom att fokuserar på studiefrämjande aktiviteter och stöd till programansvariga och lärare.
  • Utveckling och synliggörande av de stödjande aktiviteter som studenterna är i behov av för att nå ett breddat deltagande.
  • Samla in, utvärdera och ta tillvara kunskaper om våra studenter med hjälp av olika enkäter och undersökningar som exempelvis studentbarometern
  • Skapa ”årshjul” för att möta studenternas behov och för att skapa en väl genomtänkt progression under utbildningsresan.
  • Arbeta systematiskt med utvärdering och uppföljning.

bakgrund

Högskolan inledde under 2015 ett arbete med det s.k. TRACKIT-konceptet, som ett led i att utveckla högskolans fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande. Eftersom Högskolan Väst har en hög andel studenter från hem där föräldrarna saknar längre eftergymnasial utbildning, samt en relativt hög andel studenter med utländsk bakgrund, lades tonvikten i projektet på att bygga och kvalitetssäkra goda och heltäckande strukturer för studenternas framgång i studierna. Projektets syfte var att synliggöra hur Högskolan Väst följer och stödjer sina studenter och skulle bidra till att öka retentionen (kvarvaron) och genomströmningen.

Under vårterminen 2015 genomfördes kartläggning och analys av hur vi arbetar med att rekrytera, ta emot och bygga stödstrukturer för studenter under utbildningen. Analysen har sammanställts i en rapport. Under vårterminen 2017 genomfördes den uppföljning som utgör fas III i TRACKIT-projektet och en slutrapport presenterades, se nedan för rapporterna från projektet. 

Tydliga utvecklingsarbeten och förändringar som gjordes under TRACKIT-projektet är till exempel förändringar av introduktionsdagarna för nya programstudenter, det gemensamma Servicecenter, koncept för enkäter och påbörjan av arbetet med SI-PASS

Mer information och länkar


Senast uppdaterad av Hanna Gadd