Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning syftar till att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Följeforskning

Vid traditionell utvärdering av ett projekt arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Följeforskningen ska ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats.

Uppföljning

Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning från projektets start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål.

Expertkompetens

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig expertkonsultation genom att den i första hand utnyttjar befintlig kunskap och teknik och inte har som syfte att producera nya forskningsresultat. 

Senast uppdaterad