Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ali Kazemi

Ali Kazemi

Professor

ali.kazemi@hv.se I534

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi.

Ali Kazemi är professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan 2019 på Högskolan Väst, tidigare professor i socialpsykologi vid Högskolan Skövde. Han är också föreståndare för forskningsmiljön Positiva organisations- och ledarskapsstudier (POLS) vid Institutionen för individ och samhälle.

 

Lyssna gärna på min installationsföreläsning, Professorpodden, där jag berättar mer om min forskning. Den publicerades i samband med att jag installerades som professor i oktober 2021.

Forskningsprofil

Ali har en tämligen bred forskningsprofil. Ett viktigt spår i Alis forskning är studier av människors upplevelser av rättvisa i fråga om allt från löner, relationer och konflikter på arbetsplatsen, ledarskap, beslutsregler till studiemotivation och prestation hos skolelever samt hur människor upplever olika typer av brott. Ett annat område handlar om socialpsykologiska perspektiv på välbefinnande i arbetslivet och har sin utgångspunkt i att mycket av forskningen inom området i huvudsak har varit individualpsykologiskt influerad vilket innebär att individen sätts i fokus och de välbefinnandemätningar som därför görs tenderar att bortse från den sociala dimensionen. Nära relaterat till forskningen om välbefinnande är teoriutveckling och tillämpning av mindfulness (som verktyg för stresshantering och uppbyggnad av resiliens) inom exempelvis organisationer.

 

Ett annat forskningsspår rör prediktorer av brukarnöjdhet och omsorgskvalitet samt aspekter av personcentrerat arbetssätt inom äldreomsorgen. Viktiga resultat inom detta område är fördjupade statistiska analyser av Öppna jämförelsers data med fokus på omsorgskvalitet och rankning av svenska kommuner, något som uppmärksammats av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Ett annat viktigt resultat är att individanpassad/personcentrerad omsorg förutsätter att man inte bara uppmärksammar individrelaterade förutsättningar hos brukare/vårdtagare utan även personlighet och individuella förutsättningar hos personalen för ett gott omsorgsutfall. En annan viktig aspekt är att omsorgspersonalen inte utför sitt arbete i ett vakuum utan i ett sammanhang som påverkas av ledningspraktiker och organisatoriskt klimat som också inverkar på omsorgens kvalitet. Ett annat fokus har varit mätning och validering av mått på personcentrerad omsorg och identifiering och mätning av alternativa/samexisterande förhållningssätt till arbete (byråkratiskt, marknadsorienterat och professionellt förhållningssätt) inom äldreomsorgen.

 

Andra forskningsområden/forskningsprojekt inkluderar studier av beslutsfattande i sociala dilemman, attityd- och beteendepåverkan inom trafiksäkerhet och hälsa, ledningspraktiker och affärsmässig framgång samt karriär/karriärutveckling. Ali har vidare på senare tid intresserat sig för tillämpning av positiv psykologi, bland annat i fråga om integration av nyanlända akademiker i arbetslivet och utmaningar som Corona pandemin ställt arbetslivet inför (tex utvidgat distansarbete som ny arbetsform) med särskilt fokus på HR funktionens roll i denna omställning.

 

Ett bindande och återkommande tema i Alis forskning är studier av samspelet mellan individuella och sociala faktorer. Alis forskning har inslag av såväl grundforskning, teoriutveckling som tillämpad behovsmotiverad forskning. Empiriskt har han arbetat med experimentell metod, enkäter, intervju- och observationsstudier.

 

Förutom publicering av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter har Ali bland annat redigerat/medredigerat tre fackböcker Välbefinnande i arbetslivet (2009, utgiven av studentlitteratur), A theoretical approach to assess road safety campaigns: Evidence from seven European countries (2009, utgiven av Belgian Road Safety Institute) och Handbook of Social Resource Theory (2012, utgiven av Springer). Han är också medförfattare till boken Uppdrag butikschef (2013, utgiven av Liber) som nominerats till årets HR-bok 2013 av facktidskriften Personal och ledarskap. Ali har vidare bidragit med ett flertal artiklar till fyra olika internationella fackencyklopedier: Sociology of work: An encyclopedia (SAGE publications), Encyclopedia of Human Services and Diversity (SAGE publications), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd edition, Elsevier), and The SAGE Encyclopedia of Economics and Society (SAGE publications).

Undervisning och handledning

Ali Kazemi har mångårig erfarenhet av undervisning inom psykologisk/socialpsykologisk teori och tillämpning, vetenskaplig metod och statistisk dataanalys och har handlett ett stort antal examensarbeten i psykologi, socialpsykologi och sociologi inom vitt skilda forskningsområden. Vidare har Kazemi dokumenterad erfarenhet av huvudhandledarskap för doktorander.

 

Han undervisar på Personalvetarprogrammet (Ledarskap och organisation) och fristående kurser i psykologi (Psykologi och kultur – interkulturell arbetspsykologi).

Övrig akademisk verksamhet

Förutom uppdrag som referee och ledamotskap i vetenskapliga tidskrifters redaktionskommittéer är Ali sedan 2011 chefredaktör för den internationella samhällsvetenskapliga tidskriften Social Justice Research som utges av Springer. Han har omfattande erfarenhet av akademiskt ledarskap inom såväl utbildning som forskning. Således förutom projektledarskap för såväl nationella som europeiska forskningsprojekt har han bland annat haft uppdrag som dekan, centrum- och forskningsledare, verksamhetsansvarig för magisterutbildning och ämnesföreträdare. Han har vidare haft uppdrag som ledamot i organisationskommittéer för vetenskapliga konferenser, sakkunnig granskare vid bl.a. tillsättning av akademiska tjänster, docentansökningar, samt som betygsnämndledamot och fakultetsopponent. Ali har även omfattande erfarenhet av arbete med tredje uppgiften.

PubliKATIONER 

Ali Kazemis publikationer

Nyckelord

Hållbart ledarskap, Hållbart arbetsliv, Human Resource Management, Mindfulness, Subjektivt välbefinnande, Positiv psykologi, Rättvisa, Resursfördelning, Beslutsfattande, Personcentrerad omsorg, Brukarorientering