Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Ekström-Bergström

Anette Ekström-Bergström

Professor


Ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN)

Anette Ekström-Bergström är sjuksköterska och barnmorska och professor i omvårdnad vid Högskolan Väst i Sverige.

anette.ekstrom-bergstrom@hv.se G435

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, vårdvetenskap, organisation lärande och kompetens , vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa.

Forskningsintresse /Forskningsområde       

Jag är professor i omvårdnad vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse kan delas upp framför allt inom tre områden. 
1. Professionellt stöd kring barnafödande och amning, ur ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv
2. Komplementära metoder för att främja hälsa
3. Utbildningsinterventioner inom hälsopromotion

Forskningen ingår i området Arbetsintegrerande lärande vid Högskolan Väst. 
Som exempel har min forskning från området "Professionellt stöd kring barnafödande och amning" fått en mycket positiv respons efter genomförd utbildningsintervention, vilket visat sig dels genom resultat som direkt kan användas i verksamheterna, citeringar och intresse från media. För att främja vårdpersonalens attityder baserades denna utbildningsintervention på evidens, praktiska erfarenheter och reflektioner kring både professionella och privata erfarenheter kring barnafödande. Kvinnor som mött vårdpersonal som genomgått utbildningsinterventionen var mer nöjda med det professionella stöd som erbjöds, amningen och sin känsla och relation till barnet. Kunskaper som kan tas tillvara i beslutfattning kring vårdens organisation samt i direkta vårdsituationer. 


När jag arbetat inom vården och inom olika utbildningsprogram inom vårdområdet har jag sett att vi kan bli bättre på att erbjuda patienter det stöd de efterfrågar. För mig är det givande och spännande att få ta del av de behov av stöd som finns hos individer och från samhället i stort. Det förutsätter också att öka kunskaper kring vilka mekanismer som ligger till grund för hälsa. 
Detta för att kunna utveckla utbildningarna och vården i positiv riktning och för hälsan i stort. 

Undervisning/Handledning

Grund- och avancerad nivå
Jag har undervisat, varit kursansvarig och examinator i alla kurser i Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Dessutom har jag undervisat i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet framför allt om min forskning och inom teori och metod. 
Vid Högskolan Väst har jag undervisat, varit kursansvarig och examinator i specialistsjuksköterskeprogrammet där jag framför allt har undervisat om min forskning och inom teori och metod. 

Totalt har jag handlett cirka 100 magisteruppsatser och examinerat ungefär lika många. 

Forskarutbildningsnivå
Jag har handlett och handleder forskarstuderande både som huvudhandledare och biträdande handledare i samverkan med Högskolan Väst, Jönköping University och Örebro universitet. De har varit forskarstuderande vid Jönköping University och University of Oulu, Finland. 

Granskningsgrupper och betygsnämnder inför och vid disputation
Jag har varit ledamot och ordförande i ett antal granskningsgrupper och betygsnämnder inför och vid disputation. 

Uppdrag

Ordförande Forskning och utbildningsnämnden (FUN), Ledamot Institutionsnämnd (IH), Institutionen för hälsovetenskap och Ordförande vid examinatorsmöten, Institutionen för hälsovetenskap

Jag haft olika uppdrag inom högskolor både inom linjeorganisationen och den kollegiala organisationen. Som exempel kan nämnas; uppdrag som proprefekt, ämnesföreträdare, ledamot i forsknings- och utbildningsnämnder, ledamot i Svenska barnmorseförbundets vetenskapliga råd, sakkunnig vid anställningar och befordringar samt granskare av avhandlingar och betygsnämndsledamot vid ett flertal tillfällen. Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter.
Dessutom har jag jag haft uppdrag som sakkunnig vid ett stort antal anställningar vid cirka 8-10 universitet och högskolor. Jag har också varit aktiv i att granska manuskript och abstrakt för vetenskapliga tidskrifter och konferenser. 

2019-2023 Representant för Sverige i ett EU finansierat nätverk. COST CA18211 - Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes. 

Publikationer

Lista över alla mina publikationer - Swepub

Nyhetsartikel på Svenska Barnmorskeförbundets webbplats Barnmorskan, dec 2020: Konsekvenser av Covid-19 – kvinnors perspektiv på barnafödande

Research Gate

Du kan följa Anette på Research Gate_Anette Ekström-Bergström

Nyckelord

Professionellt stöd, Socialt stöd, Barnafödande, Amning, Hälsofrämjande utbildningsinterventioner, Komplementära metoder

 

Publikationer