Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Beata Jungselius

Beata Jungselius

Universitetslektor

beata.jungselius@hv.se I209

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsområde och intresse

Doktor i tillämpad informationsteknologi efter disputation vid Göteborgs universitet, 2019. Jag har i min forskning intresserat mig för olika användargruppers situerade användning av mobila teknologier och sociala medier och hur dessa används för att mediera mellanmänsklig interaktion. Jag har studerat hur museibesökare dokumenterar och delar med sig av sina museibesök med hjälp av mobiltelefoner och sociala medier, hur människor kommunicerar med hjälp av Likes och hur interaktion sker kring bilder på Instagram. Efter disputation har jag drivit ett longitudinellt projekt om förändrad användning av sociala medier över tid, studerat digitala seniorers teknologimedierade interaktion och undersökt unga tjejers relation till influencers och teknik. Just är jag involverad i ett forskningsprojekt om mobil teknologi med språkstöd och AI-baserad coachning som verktyg för ökad integration på arbetsmarknaden samt i ett annat projekt där syftet är att undersöka digitala lösningar som möjliggörare av innovativa hållbara och hälsosamma arbetssätt.

Undervisning och handledning

Jag undervisar främst på Digitala Medier-programmet och är kursansvarig och examinator på kurser om kommunikation i digitala miljöer, användarcentrerad och hållbar design av digital media, samt socialt lärande i digitala medier. Undervisar även om akademiskt skrivande och forskningsmetod och handleder och examinerar projekt- och examensarbeten. Vidare undervisar jag även i digital marknadsföring på programmet för företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och på Webmasterprogrammet och har även undervisat på högskolans 3D-animation och visualiserings-program och Personalvetarprogrammet.

Samverkan och externa uppdrag

Jag arbetar gärna när den praktik jag studerar och har gjort så i flera olika sammanhang. Ett par exempel på större samverkansprojekt jag varit involverad i är:

MobSoMe & Göteborgs Naturhistoriska museum | 2012–2014
Samverkan inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet MobSoMe (Mobile Social Media) inom ramen för LETStudion (Learning and Media Technology Studio) skedde med museet genom två olika studier, vilka utöver forskningsbaserad kunskap i form av vetenskapliga publikationer även genererade god nytta för museet och ledde till att ett antal strategiska och operativa åtgärder vidtogs i museets arbete med nätnärvaro och digitala strategier.

Digitala seniorer: Harmoniskt anpassningsbara användargränssnitt för att möjliggöra fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet & SeniorNet Sweden | 2018–2021
Tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Samarbete mellan institutionen för tillämpad IT, institutionen för data-och informationsteknik, institutionen för psykologi (GU), RISE och SeniorNet Sweden. Syftet med det här projektet var att stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda informations- och kommunikationsteknologi i takt med åldrandet och åldersrelaterade förluster så som kognitiva och fysiska begränsningar.

KomIn Sverige. Mobil kommunikation med språkstöd och AI-baserad coaching för ökad integration på arbetsmarknaden. 2020 – pågående
Stort samverkansprojekt mellan Folkuniversitet, Appbolaget, Aventus, Foxway, Göteborgs kommun, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Lingio, Sigma Technology, Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun och ZoCom. Syftet med det här projektet är att samverka, vidareutveckla och implementera en digital plattform som stödjer språk och kommunikation i en arbetslivskontext. Tidigare finansierat av Vinnova (Digital kommunikation - nyckeln till ökad integration steg 2) och Forsknings och innovationskontoret, Göteborgs Universitet och projektgruppen.

Utöver dessa större projekt har jag även varit ledamot i styrelsen för den oberoende, ideella föreningen Medieakademin där jag utöver strategiskt styrelsearbete även arbetade operativt med att samla in och analysera data och producera den årligen återkommande analysrapporten ”Maktbarometern”. Jag har haft en helsidesspalt i Expressen där jag veckovis svarade på läsarfrågor om vett och nätetikett, och har skrivit fristående krönikor för bland annat TTELA och Internetstiftelsen. Under våren 2020 arbetade jag fram webbsidan ”Att umgås utan att träffas” med syfte att hjälpa äldre använda digitala teknologier för att kunna upprätthålla sociala kontakter under rådande pandemi.

Läs gärna mer om mig, min forskning och mina tidigare uppdrag här.

Avhandling

Min avhandling "Using social media” finns här och går även att läsa om här, här och här.

Publikationer

Mina senaste publikationer hittar du här.

Nyckelord

Sociala medier, teknologimedierade interaktion, kvalitativ metod, HCI, situerad användning av mobil teknologi