Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Britt Hedman Ahlström

Professor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsområde omfattar psykiatrisk omvårdnad och rör familjens och närståendes perspektiv vid psykisk ohälsa. Jag har genomfört studier om depression och dess påverkan på individen och familjelivet, och om syskons och föräldrars perspektiv på att vara närstående till ett barn med cancer. Jag har även genomfört studier om hur stöd och lärande vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan underlätta tonåringars och unga vuxnas vardag. Jag är intresserad av metodutveckling för stöd till barn och ungdomar till närstående med psykisk ohälsa. Jag är också intresserad av vilken betydelse en samhällsfunktion som en god man har för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under senare tid har min forskning vidgats till att också handla om yrkessocialisation och processer som uppstår när ny akademisk kunskap möter arbetsmarknadens behov. Jag använder mig av data från intervjustudier och chattloggar, och kvalitativa metoder för analys.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på programmet för Socialpsykiatrisk vård, Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård. Jag handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå samt är bihandledare i doktorandprojekt.

Nyckelord

ADHD; autism; depression; familj; barn, tonåringar och unga vuxna; kvalitativ metod; närstående; psykiatrisk omvårdnad; psykisk hälsa; yrkessocialisation.

Publikationer