Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Camilla Seitl

Camilla Seitl

Universitetslektor


Filosofie Doktor i pedagogik med inr. mot arbetsintegrerat lärande

camilla.seitl@hv.se I528

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, arbetslivsstudier.

FORSKNINGSOMRÅDE/ FORSKNINGSINTRESSE

Mitt forskningsområde rör framför allt kunskap, kompetens och lärande kopplat till arbete. Jag intresserar mig för hur vuxna lär i sociala sammanhang och hur villkor, såsom organisatoriska förutsättningar, formar detta lärande i arbete och inför kommande arbetsuppgifter.

Min avhandling ”Informellt lärande i en formell organisation – om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål” har fokus på det arbete som sker i samband med utarbetandet av verksamhetsmål. I avhandlingen förklaras villkoren och formerna för denna process och hur individernas handlande formas av organisatoriska förutsättningar och av mellanmänskligt samspel. Avhandlingen är ett exempel på forsning om det lärande som sker i arbete.

Läs nyhetsartikel om min avhandling

Exempel på forskning om lärande inför kommande arbetsuppgift är ”Studenters beskrivningar av äldre i samband med träning för biståndsutredning”. Här problematiseras normer kring ålder och åldrande i samband med träning för kommande yrkesliv. Ålderism och stereotypa föreställningar synliggöras och diskuteras i relation till utbildningskontext och myndighetsutövning.

Länk till kapitlet Studenters beskrivningar av äldre i samband med träning för biståndsutredning - Lunds universitet

Läs nyhetsartikel om ålderism-antologin: https://vastpunkt.hv.se/alder-ar-bara-en-siffra-eller/

Jag tillhör forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA/I-AIL), Högskolan Väst, samt Positiva organisations- och ledarskapsstudier (POLS) vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.

Forskningsprojekt

  • Lärandesamtal i arbete

Det är pedagogers lärande och kompetensutveckling som studeras. Projektet betonar det formella samtalets betydelse för arbete och utveckling. Det som fokuseras är lärande mellan personer i didaktiska positioner - förskolepedagoger/förskolepersonal - i samband med genomförande av utvecklingssamtal. I projektet används begreppet Lärandesamtal vilket betecknar att tonvikten ligger på personalens lärande inom en specifik aktivitet i arbete.

Läs vidare i Västlänk om lärandesamtal i förskolan>>

  • Generisk följeforskning

Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan bl. a. teknik, produktionsteknik och pedagogik. Inom ramen för projektet studeras lärandeaktiviteter i befintliga/pågående industriforskningsprojekt. Det handlar om att synliggöra det lärande som finns. Fokus ligger på samarbete, informellt lärandet och förutsättningar för lärande. Projektet ligger inom forskningsmiljöerna LINA /I-AIL.

  • HEI-SE svensk utbildning i bild

HEI, står för Higher Education Institutions, och är i detta sammanhang kontexten för synliggörande av normer i svensk utbildning. Inom ramen för forskningen studeras normer som framträder i bild. Syftet är att se (SE) och synliggöra representation. Fokus ligger på visuella bilder och belyser hur utbildningar gestaltas. Forskningen sker i samarbete mellan vårdvetenskap och pedagogik, Högskolan Väst.

Nyckelord

Arbetsintegrerat lärande, informellt lärande, lärande i och inför arbete, lärande i sociala sammanhang, villkor för lärande, kompetens.

Publikationer

Camilla Seitl - Google Scholar

Publikationer