Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Camilla Seitl

Universitetslektor

Filosofie Doktor i pedagogik med inr. mot arbetsintegrerat lärande

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


forskningsområde/forskningsintresse

Jag arbetar vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.
Mitt forskningsintresse rör lärande i arbete, med fokus mot offentlig verksamhet. 

Mitt intresse kretsar kring kunskap och lärande i sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Hur individernas handlande formas av organisatoriska förutsättningar och av mellanmänskligt samspel samt hur interaktionen påverkar meningsskapandet, är del av detta.

Min forskning tillhör området Yrkeskunnande och kompetens i arbetslivet och ligger inom ramen för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) vid Högskolan Väst.

Genomfört avhandlingsarbete

Jag har studerat målformuleringsarbete inom offentlig förvaltning. Min avhandling Informellt lärande i en formell organisation fokuserar lärande och meningsskapande i arbete. Den handlar om hur en kommunal organisations aktörer kommunicerar i utarbetandet av verksamhetsmål.

I avhandlingen beskrivs och förklaras villkoren och formerna för denna process.

Läs nyhetsartikel om min avhandling

pågående forskningsprojekt

  • Lärandesamtal i arbete

Det är pedagogers lärande och kompetensutveckling som studeras. Projektet betonar det formella samtalets betydelse för arbete och utveckling. Det som fokuseras är lärande mellan personer i didaktiska positioner - förskolepedagoger/förskolepersonal - i samband med genomförande av utvecklingssamtal. I projektet används begreppet Lärandesamtal vilket betecknar att tonvikten ligger på personalens lärande inom en specifik aktivitet i arbete.

Läs vidare i Västlänk om lärandesamtal i förskolan>>

Nyckelord

Arbetsintegrerat lärande, offentlig verksamhet, målformuleringsarbete, lärande i sociala sammanhang, villkor för lärande, kompetens

Publikationer


Studenters beskrivningar av äldre i samband med träning för biståndsutredning : Att hantera kategorisering

Publicerat

Studenters beskrivningar av äldre i samband med träning för biståndsutredning : Att hantera kategorisering

Tanken med detta kapitel är att synliggöra en avgränsad aspekt av normer kring ålder och åldrande i samband med studenters träning för kommande...

Bilden av en jämlik utbildning : Ett normkritiskt perspektiv på marknadsföring av högre utbildning

Publicerat

Bilden av en jämlik utbildning : Ett normkritiskt perspektiv på marknadsföring av högre utbildning

Agent : med rätt att lära

Publicerat

Agent : med rätt att lära

Pedagogers lärande i samtal med föräldrar : En studie genomförd vid sex förskolor

Publicerat

Pedagogers lärande i samtal med föräldrar : En studie genomförd vid sex förskolor

I samarbete med Västerviks kommun har ett forskningsprojekt genomförts i syfte att studera pågående utvecklingsarbete vid sex förskolor....

Implementation as a matter of learning and activity in a complex organization of work

Publicerat

Implementation as a matter of learning and activity in a complex organization of work

Informellt lärande i en formell organisation : Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål

Publicerat

Informellt lärande i en formell organisation : Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål

Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna ha...

Lärandets villkor i målformuleringsarbete : en praktiknära förståelse för meningsskapande i diskussioner kring samverkansmål

Publicerat

Lärandets villkor i målformuleringsarbete : en praktiknära förståelse för meningsskapande i diskussioner kring samverkansmål

Denna studie handlar om hur tjänstemän och politiker i en kommunalorganisation utvecklar nya verksamhetsmål. Att utforma tydliga mål fören...

Kompetens för implementeringsarbete

Publicerat

Kompetens för implementeringsarbete

"Making knowledge" : When discussions about goals and visions turn to an innovative environment of knowledge

Publicerat

"Making knowledge" : When discussions about goals and visions turn to an innovative environment of knowledge

Research topic/aim Topic: Work Integrated Learning. Changes are part of our everyday life, so even of working life. There are various incentives fo...

PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län : Arbetsrapport

Publicerat

PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län : Arbetsrapport

Rapporten presenterar och diskuterar resultatet av en studie omkring en regionalt i Jönköpings län framtagen modell för rehabiliteringsutredning i...