Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elin Almér

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är centrerat kring relationen mellan språkbruk och identitet. Jag söker svar på frågor som handlar om hur språkbrukare skapar mening och vilken mening de skapar. Det kan beskrivas i termer av erfarenhetsmässig mening, interpersonell mening och textuell mening. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag om, och hur, ungdomars språkbruk varierade i olika samtalssituationer och om deras språkbruk gick att relatera till en speciell identitetsstatus. De senaste åren har jag undersökt vad små tvåspråkiga barn har att säga om språk och tvåspråkighet. För närvarande är min forskning knuten till nyblivna studenters uppfattningar om och känslor för akademin.

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom ramen för lärarutbildningarna och Barn och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet. Undervisningen är främst relaterad till språk och språkbruk och till vetenskapligt betraktelsesätt vilket inkluderar vetenskapligt skrivande.

Nyckelord

Agens, språkbruk, identitet.

Publikationer


Drivkrafter för barns överträdelser i skolan : belysta ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv

Publicerat

Drivkrafter för barns överträdelser i skolan : belysta ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv

Hur barn förhåller sig till regler har belysts i forskning som visat att barnen lägger stor vikt vid moralrelaterade regler. Hur barnen accepterar...

Gamedactics och läraren : En undersökning om lärares uppfattningar angående nyskapande inslag i svenskundervisningen

Publicerat

Gamedactics och läraren : En undersökning om lärares uppfattningar angående nyskapande inslag i svenskundervisningen

Bakgrund: Trots att många av dagens gymnasieelever har en egen dator i skolan är det ovanligt att eleverna får ta del av en alternativ undervisning...

"Jag har svårt att låta dem läsa Liza Marklund och sånt där" : En kvalitativ intervjustudie om högstadielärares åsikter gällande en litterär kanon i svensk skola

Publicerat

"Jag har svårt att låta dem läsa Liza Marklund och sånt där" : En kvalitativ intervjustudie om högstadielärares åsikter gällande en litterär kanon i svensk skola

Sammanfattning: Den här uppsatsen har undersökt högstadielärares syn på kanon i svensk skola genom kvantitativa intervjuer. Bakgrund: 2006 och 2007...

Kan jag låna en känsla? : Känslor och genus i romanerna Du sköna nya värld och Divergent

Publicerat

Kan jag låna en känsla? : Känslor och genus i romanerna Du sköna nya värld och Divergent

Bakgrund: I skolans uppdrag står det att läsning för lärande är nära förknippat med identitetsutveckling. Det möjliggör för en diskussion kring det...

Motivation i en lärandekontext : Lärares arbete för motivationsfrämjande undervisning

Publicerat

Motivation i en lärandekontext : Lärares arbete för motivationsfrämjande undervisning

Bakgrund: Både i skolans värdegrund och svenskämnets syfte nämns skolans ansvar i att främja elevers utveckling, livslånga lust till lärande. Vidar...

Vägen till ämnesspråk i flerspråkiga klasser : En kvalitativ studie av ämneslärares syn på flerspråkiga elever och ämnesspråk

Publicerat

Vägen till ämnesspråk i flerspråkiga klasser : En kvalitativ studie av ämneslärares syn på flerspråkiga elever och ämnesspråk

Bakgrund: I dagens skola har vi många flerspråkiga elever och många av dem får inte det stöd de behöver i ämnesundervisningen. De har svårt att ta...

"Wallah, de e bra o ta dagen som den kommer" : Kodväxling bland studerande på Kriminalvårdens lärcentrum

Publicerat

"Wallah, de e bra o ta dagen som den kommer" : Kodväxling bland studerande på Kriminalvårdens lärcentrum

Bakgrund​: I arbetet som lärare på Kriminalvårdens lärcentrum har jag noterat språkliga variationer bland andra språkstalande intagna och studerand...

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

Publicerat

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

I följande artikel undersöks vilka diskurser och positioneringar som framträder hos studenter angående deras val att läsa en lärarutbildning....

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

Publicerat

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas...

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digitalkompetens i SFI-undervisningen

Publicerat

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digitalkompetens i SFI-undervisningen

Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas...

Digitala verktyg i SVA på gymnasiet : Lärares uppfattning om användande av digitala verktyg och dess främjande effekter på läs- och skrivutveckling

Publicerat

Digitala verktyg i SVA på gymnasiet : Lärares uppfattning om användande av digitala verktyg och dess främjande effekter på läs- och skrivutveckling

Bakgrund: Digital kompetens och innovativ förmåga infördes år 2018 som mål i styrdokument och kursplaner som ett led i regeringens digitaliseringsd...

Modersmålsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie kring hur förskollärare resonerar kring modersmål i förskolan

Publicerat

Modersmålsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie kring hur förskollärare resonerar kring modersmål i förskolan

Bakgrund: Den 1 juli 2019 trädde förskolans nya reviderade läroplan i kraft (SKOLFS 2018:50). Den nya läroplanen lyfter fram och betonar...

Kamratbedömning för alla? : En diskursanalytisk studie om kamratbedömning i årskurs 4–6

Publicerat

Kamratbedömning för alla? : En diskursanalytisk studie om kamratbedömning i årskurs 4–6

Bakgrund: I läroplanen Lgr 11 framkommer det att elever i grundskolan ska agera kamratbedömare genom att ge och ta emot respons. I fråga om vem den...

Skrivstöd : en kvalitativ studie i ämnet svenska om elevers tankarom skrivstöd i årskurs fem

Publicerat

Skrivstöd : en kvalitativ studie i ämnet svenska om elevers tankarom skrivstöd i årskurs fem

Under våra fyra år som lärarstudenter har vi märkt att samma slags stöd oftast ges till elever under deras skrivprocess. Elever skriver idag mer än...

Ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna : En fenomenologiskt inspirerad studie utifrån ett agens och empowermentperspektiv

Publicerat

Ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna : En fenomenologiskt inspirerad studie utifrån ett agens och empowermentperspektiv

Barn har rätt att påverka sina liv utifrån barnkonventionen, vilket brister i dagsläget. Studien syftar till att synliggöra ungdomars upplevelser o...

Barns uppfattningar om språk : en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland

Publicerat

Barns uppfattningar om språk : en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland

Följande studie om barns uppfattningar om språk utgör en del av ett större forskningsprojekt (Child2ling 2013–2017) som studerar uppfattningar om...

Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations

Publicerat

Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations

The aim of this article is to describe young children's beliefs about language and bilingualism as they are expressed in verbal utterances. The dat...

Skrivundervisningen på mellanstadiet : Åtta elevers med svenska som andraspråk upplevelser

Publicerat

Skrivundervisningen på mellanstadiet : Åtta elevers med svenska som andraspråk upplevelser

Bakgrund: Statistik visar att folkökningen i Sverige främst beror på invandring. Det innebär att fler människor med annat modersmål än svenska komm...

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Publicerat

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Teacher students' voices on writing

Publicerat

Teacher students' voices on writing

Many students drop out from their education during the first year in higher education.One reason is the demand of academic writing. In order to mee...

Bilden som ett verktyg i matematikundervisningen, årskurs F-3

Publicerat

Bilden som ett verktyg i matematikundervisningen, årskurs F-3

Vi har under våra VFU veckor uppmärksammat att eleverna ute på fältet befinner sig på olika utvecklingsnivåer inom ämnet matematik och att eleverna...

Tangentbord, den nya pennan? : En jämförelse av arbetet med IKT utifrån ASL-metoden och metoder där handskrift står i centrum

Publicerat

Tangentbord, den nya pennan? : En jämförelse av arbetet med IKT utifrån ASL-metoden och metoder där handskrift står i centrum

Vi har iakttagit då vi varit ute i verksamheten att lärare har tillgång till IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som verktyg, men inte...

"Varför tog det så lång tid?" : En kvantitativ studie om hur feedback från skolan och hemmet påverkar barns motivation till läsning

Publicerat

"Varför tog det så lång tid?" : En kvantitativ studie om hur feedback från skolan och hemmet påverkar barns motivation till läsning

Detta är en studie som undersöker hur barns motivation till läsning påverkas av feedback ifrån skolan och hemmet samt hur ett läsande hem kan...

Where communication flows, languages swim freely : developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs

Publicerat

Where communication flows, languages swim freely : developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs

In this paper I reflect on methodological aspects to take into consideration when developing methods for investigating three- to five-year-old...

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Publicerat

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Bakgrund: I bakgrunden beskrivs fritidshemmets utveckling från 1800 - talets arbetsstugor fram till fritidshemmen idag. Tidigare forskning...

Miljön är A och O : En studie om barns delaktighet i skapandet av förskolans fysiska miljö

Publicerat

Miljön är A och O : En studie om barns delaktighet i skapandet av förskolans fysiska miljö

Bakgrund: Den fysiska miljön är betydelsefull för barns utveckling av lek och sociala samspel. Den fysiska miljön är viktig för barns välmående och...

"Lagarbete på hög nivå" : Barns perspektiv på äventyrspedagogik

Publicerat

"Lagarbete på hög nivå" : Barns perspektiv på äventyrspedagogik

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med en fördjupad kunskap om barns perspektiv på äventyrspedagogik som en del av skolans...

Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om hur sex pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation

Publicerat

Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om hur sex pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation

Bakgrund Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan,...

Forskningsprojekt