Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inga Larsson

Inga Larsson

Universitetslektor

inga.larsson@hv.se G443

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsintresse/forskningsområde

Jag forskar om patienters delaktighet i omvårdnad och har konstaterat att sjuksköterskan är en nyckelperson som kan främja eller hindra delaktighet. Ett intresse är därför förutsättningar och villkor i omgivningen som påverkar sjuksköterskors möjligheter.

 

För att uppleva delaktighet förväntar sig patienter att sjuksköterskan leder det patientnära omvårdnadsarbetet så att alla som är inblandade i patientens vård är samstämmiga och med patienten/personen själv i centrum.

 

Sjuksköterskans förmåga att leda omvårdnaden runt patienten påverkar därför också om patienten upplever sig delaktig. Sjuksköterskors uppfattningar om vad detta patientnära ledarskap innefattar har därför studerats men också vilka hinder som finns. Även möjligheter och hinder för patientdelaktighet inom andra kontexter såsom kommunal hälso- och sjukvård har studerats.

 

Forskningsområdet är högst relevant då personcentrerad vård är ett område som fokuseras i sjuksköterskeprogrammet.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i sjuksköterskeprogrammet; Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad, Examensarbete – omvårdnad, kandidat, Leda och utveckla professionell omvårdnad och är examinator av examensarbeten. Mitt arbete innefattar även programansvar för sjuksköterskeprogrammet (50%) samt examinator för kurserna år 3 och flera andra kurser.

Nyckelord

Patient participation (dvs. patientdelaktighet), Clinical Leadership, Leadership at the Bedside samt SNCL Staff Nurse Clinical Leadership (dvs. sjuksköterskors ledarskap i patientnära omvårdnad – en informell position), men också Nursing Leadership, Nursing Management (sjuksköterskors chefskap – en formell position i vidare mening).

Publikationer