Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jan Gustafsson Nyckel

Jan Gustafsson Nyckel

Professor

Forskar inom utbildningsvetenskap, pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap

jan.gustafsson-nyckel@hv.se J534

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande.

FORSKNINGSINTRESSE

Jag är professor i utbildningsvetenskap och mitt forskningsintresse kan beskrivas som utbildnings- och policysociologi. Min forskning kan delas upp i två forskningsområden vilka är Högre utbildning och professionsstudier och Utbildning, policy och praktik.

 

Lyssna gärna på min installationsföreläsning - Professorpodden - där jag berättar mer om min forskning. Den publicerades i samband med att jag installerades som professor i oktober 2021.

 

Min forskning om Högre utbildning och professionsstudier har två forskningsinriktningar. Det ena inriktningen handlar om karriärvägar inom Högre utbildning och den andra inriktningen handlar om kunskapsproduktion inom professionsutbildningar. I mina studier av karriärvägar har jag utvecklat ett fokus på institution, genus, karriärkapital och socialt kapital.

 

Min forskning om profession och kunskapsproduktion genomförs företrädesvis inom lärarutbildningen med inriktning mot förskola, fritidshem och skola samt inom förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets undervisning.

 

Mitt andra forskningsområde är utbildning, policy och praktik där jag ofta använder mig av diskursanalys och policyetnografi med fokus på makt, social reproduktion och förändring av policy och praktik. Jag disputerade inom detta område 2003 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Integration som text, diskursiv och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. Fokus för min nuvarande forskning inom området handlar om förskola, fritidshem och skola i förändring och berör policy, profession, praktik. Det innebär bland annat studier av relationen mellan teori och praktik inom lärarutbildningen, fritidslärarens dubbla kompetenskrav men också policyförändringar inom förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. Inom detta forskningsintresse återfinns även ett fokus på praktikutvecklande forskning med fokus på verksamhetsutveckling inom både lärarutbildning och förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar framförallt inom lärarutbildningen och forskarutbildningen vid Högskolan Väst. Jag handleder studenter inom lärarutbildningen samt är huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander vid både Högskolan Väst och Göteborgs universitet.

UPPDRAG PÅ HÖGSKOLAN

Projektledare för Utveckling, Lärande, Forskning (ULF). ULF är en nationell försöksverksamhet med fokus på praktiknära forskning. Försöksverksamheten genomförs mellan år 2017 och 2024.

Ingår i styrgruppen för forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskap (BUV).

Ingår i ämnesrådet för Arbetsintegrerat Lärande vid Högskolan Väst

Leder forskningsgruppen Education, Policy and Agency (EPA) tillsammans med Eva. M. Johansson.

EXTERNA UPPDRAG

Jag anlitas regelbundet som granskare för nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogik såsom: Ethnography and Education, Scandinavian Journal of Educational Research, European Journal of Education, European educational research journal, Pedagogisk Forskning i Sverige, Reflexive Practice, Educational Inquiry och Nordisk barnehageforskning. Jag har också uppdrag som betygsnämndsledamot, diskutant och opponent, sakkunniggranskare samt bedömning av forskningsansökningar.

NÄTVERK

Ingår i forskningsnätverk inom högre utbildning och förskola och fritidshem. Se nedan.

The International Doctoral Education Research Network (IDERN)
Nordic ECEC Research Network: Quality and Management
Fritidshemsnätverk för utbildning och forskning

PROJEKT

Jag medverkar som Högskolan Västs koordinator i ett ERASMUS projekt mellan Syd Dansk universitet, professionshögskolan VIA University College, Danmark, Agder Universitet i Norge samt Högskolan Väst. Pojektet heter Loss of meaning - shaping of meaning in the teacher training programs in the Nordic countries och pågår mellan 2020 – 2023. Arbetet tar sin utgångspunkt i nordiska utbildningstraditioner i syfte att stärka rekryteringen till lärar- och förskollärarutbildningen i Norden och öka erkännandet och legitimiteten för dessa professioner.

NYCKELORD

Fritidshem, Förskola, Skola, Lärarutbildning, Profession, Policy, Socialpedagogik, Arbetsintegrerat lärande, Läroplan, praktikutvecklande forskning.

Publikationer i urval

Avhandling

Gustafsson, J. (2003). Integration som text, diskursiv och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. (Göteborg Studies in Educational Sciences 199). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Referee-bedömda originalartiklar

Angervall, P., & Gustafsson, J. (2014). Becoming an academic researcher, Journal of Policy Future, 12(2), 191-199. (Författare i alfabetisk ordning)

 

Angervall, P., & Gustafsson, J. (2014). The Making of Career in Academia: On split Career Movements in Educational Science, European Educational Research Journal, 13(6), 601-615. (Författare i alfabetisk ordning).

 

Angervall, P., Beach, D., & Gustafsson, J., (2015) The unacknowledged value of female academic labour power for male research careers, Journal of Higher Education Research & Development, 13(5), 815-827.DOI: 10.1080/07294360.2015.1011092 (Författare i alfabetisk ordning).

 

Lager, K., Sheridan, S., & Gustafsson, J. (2016). Systematic quality development work in a Swedish leisure-time centre, Scandinavian Journal of Educational Research, 60(6). 694-708. DOI: 10.1080/00313831.2015.1066434

 

Angervall; P., & Gustafsson, J. (2016). Invited to academia. Recruited for science or teaching in Education Sciences, Scandinavian Journal of Educational Research, 60(6), 663-688. DOI:10.1080/00313831.2015.1066432. (Författare i alfabetisk ordning).

 

Gustafsson, J. (2017). Projects as policy tool. A policy ethnographic investigation in the field of education in Sweden. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(3), 241-252. DOI: 10.1080/20020317.2017.1301047.

 

Angervall, P., Erlandson, P., & Gustafsson, J. (2018). Challenges in making an academic career in education sciences. British journal of sociology of education, 19(4), 451-465. https://doi.org/10.1080/01425692.2017.1356219. (Författare i alfabetisk ordning)

 

Gustafsson, J. (2018). Differentiation through individualisation – an ethnographic investigation of how one Swedish school creates inequality, Etnography & Education, 13(1), 52-68. http://dx.doi.org/10.1080/17457823.2016.1254054

 

Angervall, P., Gustafsson, J., & Silfver, E. (2018). Academic Career: On institutions, social capital and gender, Higher Education Research & Development, 37(6), 1095-1108. (Författare i alfabetisk ordning). https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/07294360.2018.1477743

 

Berglund, E., Gustafsson, J., Lager, K., & Lundqvist, J. (2019). Det dubbla kompetenskravet: En studie av lärarstudenters kompetenslärande inom en ny lärarutbildning. FORSKNING I PÆDAGOGERS PROFESSION OG UDDANNELSE., 3 (1), 88- 101. (Författare i alfabetisk ordning)

 

Gustafsson Nyckel, J., Lander, R., & Thång, P-O. (2020). Fragmented boundary zones between theory and practice in preschool teacher education in Sweden. Journal of Praxis in Higher Education, 2(2), 82-105. DOI: https://doi.org/10.47989/kpdc86
 

Bokkapitel

Rystedt, H. and Gustafsson, J., (2013). Authenticity and learning in a workplace-based educational programme, i K, Johansson., G, Lassbo. and E, Nehls (eds.), Inside the New University: Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production, Oak Park, IL: Bentham eBooks. p. 67-94. ISBN/ISSN: 978-1-60805-727-6. (Peer-Review kapitel).

 

Angervall, P., Gustafsson, J., & Silfver, E. (2013) Akademisk karriär i sociala nätverk, i E. Öhrn & L. Lundahl (Red.), Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, s. 127 - 143. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-7346-761-2. (Författare i alfabetisk ordning).

 

Angervall, P. och Gustafsson, J. (2013). Ingång och framgång i akademisk karriär, i E. Öhrn & L. Lundahl (Red.), Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, s. 107-125. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-7346-761-2. (Författare i alfabetisk ordning).

 

Angervall, P., Gustafsson, J., Lundahl, L., Silfver, E., & Öhrn, E. (2013) Studiens kontext, begreppsram och empiri, i E. Öhrn & L. Lundahl (Red.), Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, s. 19-37. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-7346-761-2. (Författare i alfabetisk ordning).

 

Gustafsson, J. (2013) Studiens institutioner och forskningsmiljöer, i E. Öhrn & L. Lundahl (Red.), Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, s. 39 - 53. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-7346-761-2.

 

Gustafsson, J. (2014). De framgångsrika pojkarna, i E, Öhrn (Red.), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker, s 15.

 

Gustafsson, J. (2014). Differentiering genom Individualisering, E, Öhrn (Red.), Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker, s 18.

 

Gustafsson, J., (2014). The successful boy´s, In A, Rasmussen., J, Gustafsson and Jeffrey, B (Eds.), Performativity in Education. An international collection of ethnographic research on learners’ experiences, p 268 – 286. Ethnography and Education publications. (Peer-Review kapitel).

 

Gustafsson; J., Hammarén, N., & Lunneblad; J. (2016). Arvet efter Birmingham. Den post-subkulturella vändningen och utanförskapets platser. I Johan Söderman & Thomas Johansson (RED.) LÅT ALLA STENAR RULLA, Lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede. Göteborg: Daidalos

 

Gustafsson, J., & Thång, P-O. (2017). Workplace Learning in Higher Education: Two Examples from a Swedish Context. In Bowen, T. & Drysdale, M. T. B. (Eds.), Work-integrated Learning in the 21st Century: Global Perspectives on the Future, (35-49) (International Perspectives on Education and Society, V32), Bingley, UK: Emerald Publishing Limited., Bingley, UK, Emerald Publishing Limited, ISBN: 978-1-78714-860-4. Peer-Review chapter.

 

Gustafsson Nyckel, J. (2020). Vägen mot det undervisande fritidshemmet. I Björn, Haglund, Jan Gustafsson Nyckel & Karin, Lager (red.), K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Gleerups Utbildning AB.

 

Redaktörskap

Rasmussen, A., Gustafsson, J. & Jeffrey, B. (red.) (2014). Performativity in education: an international collection of ethnographic research on learners' experiences. Stroud, Gloucestershire: E&E Publishing.

 

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager (red.), K. (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Gleerups Utbildning AB.

Rapporter

Gustafsson, J. och Rystedt, H., (2007) Arbetsintegrerat lärande i praktiken - Integration av teori och praktik i en verksamhetsförlagd sjuksköterskeutbildning, Rapportserie: Arbetsintegrerat lärande (2007:1). s. 71. Högskolan Väst. ISSN 1654-1766.