Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jan Gustafsson Nyckel

Professor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsintresse

Jag är professor i utbildningsvetenskap och mitt forskningsintresse kan beskrivas som utbildnings- och policysociologi. Min forskning kan delas upp i två forskningsområden vilka är Akademisk karriär och professionsstudier och Utbildning, policy och praktik.

Min forskning om Akademisk karriär och professionsstudier har två forskningsinriktningar. Det ena inriktningen handlar om karriärvägar inom akademin och den andra inriktningen handlar om profession och kunskapsproduktion inom utbildningsinstitutioner. I mina studier av karriärvägar inom akademin har jag utvecklat ett fokus på institution, genus, karriärkapital och socialt kapital.

Min forskning om profession och kunskapsproduktion genomförs företrädesvis inom lärarutbildningen med inriktning mot förskola och fritidshem samt inom förskolans och fritidshemmets undervisning. Forskningsintresset har bland annat sin grund i projektet Arbetsintegrerat lärande i praktiken - Integration av teori och praktik i en verksamhetsförlagd sjuksköterskeutbildning vid Högskolan Väst.

Se publikationslistan nedan.

Mitt andra forskningsområde är utbildning, policy och praktik där jag ofta använder mig av diskursanalys och policyetnografi med fokus på makt, social reproduktion och förändring av policy och praktik. Jag disputerade inom detta område 2003 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Integration som text, diskursiv och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. Fokus för min nuvarande forskning inom området handlar om förskola och fritidshem i förändring och berör policy, profession, praktik. Det innebär bland annat studier av relationen mellan teori och praktik inom förskollärarutbildningen, fritidslärarens dubbla kompetenskrav men också policyförändringar inom förskola och fritidshem samt den Nordiska förskole- och fritidshemsmodellen och dess socialpedagogiska tradition.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar framförallt inom lärarutbildningen och forskarutbildningen vid Högskolan Väst. Jag handleder studenter inom lärarutbildningen samt är huvud- och biträdande handledare för ett antal doktorander vid både Högskolan Väst och Göteborgs universitet.

UPPDRAG PÅ HÖGSKOLAN

Projektledare för Utveckling, Lärande, Forskning (ULF). ULF är en nationell försöksverksamhet med fokus på praktiknära forskning. Försöksverksamheten genomförs mellan år 2017 och 2021.

Ingår i styrgruppen för forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskap (BUV).

Leder forskningsgruppen Education, Policy and Agency (EPA) tillsammans med Eva. M. Johansson.

EXTERNA UPPDRAG

Jag anlitas regelbundet som granskare för nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogik såsom: Ethnography and Education, Scandinavian Journal of Educational Research, European Journal of Education, European educational research journal, Pedagogisk Forskning i Sverige, Reflexive Practice, Educational Inquiry och Nordisk barnehageforskning. Jag har också uppdrag som betygsnämndsledamot, diskutant och opponent, sakkunniggranskare samt bedömning av forskningsansökningar. Ingår i forskningsnätverk inom högre utbildning och förskola och fritidshem

NYCKELORD

Fritidshem, Förskola, Lärarutbildning, Profession, Policy, Socialpedagogik, Arbetsintegrerat lärande

Nätverk

  • The International Doctoral Education Research Network (IDERN)
  • Nordic ECEC Research Network: Quality and Management
  • Fritidshemsnätverk för utbildning och forskning

Publikationer i urval>>

Researchgate>>