Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Johan Berlin

Johan Berlin

Professor

Professor i företagsekonomi vid Institutionen för individ och samhälle. Forskar och undervisar om offentlig organisation.

johan.berlin@hv.se J523

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.

Professor

Professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation.

Forskningsområde

Offentlig organisation, styrning, ledarskap, säkerhet, risk- och krishantering

Min forskning har övergripande handlat om offentlig organisation och administration. Forskningen har fokuserat på beställarstyrning av professioner inom hälso- och sjukvården, övning som säkerhetsfrämjande arbete, risk- och krishantering, teamarbete mellan sjukvårdsprofessioner, byråkraters strategier för att hantera hög arbetsbelastning inom människobehandlande organisationer och ledarskap av professioner inom sjukvård, polis och socialtjänst.

Pågående forskningsprojekt

Cybersäkerhet

2022-2025 leder jag, i samarbete med medarbetare, ett forskningsprojekt om cybersäkerhet i kommuner. Data samlas in genom enkäter, intervjuer och dokumentstudier. Forskningen kommer utmynna i publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Målkonflikter i hemtjänsten

2022-2025 leder jag, i samarbete med medarbetare, ett forskningsprojekt om hur personal hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten. Data samlas in genom en nationell enkät, intervjuer och observationer. Forskningen kommer utmynna i publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Forskningsprojektet är finansierat av AFA-Försäkringar.

Backsourcing

2017-ff leder jag, i samarbete med medarbetare, ett forskningsprojekt där vi studerar hur och varför offentliga organisationer återtar verksamhet i egen regi (backsourcing). Data har samlats in genom enkäter, observationer och intervjuer och dokument inom kommunal äldreomsorg, regional ambulanssjukvård och statliga migrationsboenden. Forskningen har utmynnat i flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Samverkan, risk, säkerhet - vid kris och övning  

2007-ff driver jag, i samarbete med medarbetare, forskning om hur övning kan stimulera säkerhet och organisatorisk samverkan i samband med kriser, olyckor och katastrofer. Data har samlats in under flera år genom enkäter, observationer, intervjuer och dokumentstudier. Totalt har vi studerat ett 40-tal fullskaleövningar och observerat risk, säkerhet och samverkan på olika olycksplatser. Forskningen har utmynnat i flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga böcker och läroböcker. Det har även resulterat i övningsmodellen 3NS som använts i många organisationer både nationellt och internationellt. Forskningen har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Överbelastning

2015-ff medverkar jag, i samarbete med medarbetare, i ett forskningsprojekt där vi studerar vilka strategier offentligt anställda använder när de får för många arbetsuppgifter. Data har samlats in genom enkäter, intervjuer och observationer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och polisen. Verksamheterna har valts för att medarbetarna tenderar att få en allt högre arbetsbelastning vilket gör att de behöver strategier för att hantera en ökad arbetsbörda. Forskningen har utmynnat i flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Forskningsprojektet finansieras av FORTE.

Organisering av palliativ konsult på sjukhus  

2017-ff medverkar jag, i samarbete med medarbetare, i ett forskningsprojekt som studerar hur palliativ konsult kan organiseras och integreras på sjukhus. Jag är biträdande handledare till en doktorand (Susanna Böling) som är kopplad till projektet. Data samlas in genom observation, journalgranskning, intervjuer och fokusgrupper med behandlande personal från olika sjukvårdsprofessioner. Studien är finansierad av Göteborgs universitet genom en doktorandanställning.

Avslutade forskningsprojekt

Teamarbete

2008-2015 ledde jag ett forskningsprojekt som studerade multiprofessionella team i hälso- och sjukvården. Data samlades in med observationer, intervjuer och dokument i psykiatriska team i öppenvården, slutenvården och i rättspsykiatrisk vård.  Forskningen har utmynnat i flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga böcker och kapitel i läroböcker. Forskningen finansierades av bland annat Vårdalinstitutet vid Lunds universitet och Högskolan Väst.

Artefakter och kulturella koder

2010-2015 arbetade jag, tillsammans med medarbetare, i ett forskningsprojekt som studerade artefakters styrande effekt mellan professioner inom hälso- och sjukvården. Särskilt studerades användningen av namnbrickor, arbetskläder, linjer i golvet, nycklar och (bältes)sängen. Data samlades in med observationer och intervjuer. I studien följdes arbetet vid en akutmottagning och en avdelning för rättspsykiatrisk vård. Studierna lyfte fram betydelsen av splittring och repulsion. Forskningen resulterade i flera vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Forskningen finansierades av bland annat Vårdalinstitutet vid Lunds universitet och Högskolan Väst.

Beställarstyrning

2003-2006 arbetade jag med en studie om styrning av professionell offentlig verksamhet. Studien besvarade frågorna om hur och varför hälso- och sjukvård styrs med beställarstyrning. Data samlades in med observationer, intervjuer och dokument. I studien följdes beställarstyrningen av två sjukhus i en region. Forskningen utmynnade i en doktorsavhandling och flera bokkapitel. Forskningen finansierades av Göteborgs universitet.

Publikationer

Läs mer om mina publikationer i följande databaser:

Swepub

Google Scholar

Undervisning

Jag har god vana vid undervisning/handledning på samtliga nivåer. På grundnivå är jag kursansvarig och examinator för kurser som behandlar organisation och ledarskap. På avancerad nivå handleder jag och examinerar magister- och masteruppsatser. Inom forskarutbildningen har jag varit huvudhandledare, biträdande handledare, opponent och ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling.

Sakkunnig

Har vid flera tillfällen medverkat som sakkunnig vid tjänstetillsättningar för olika akademiska befattningar/titlar som universitetslektor, docent och professor.

Ledningsråd

Ledamot i Högskolan Västs ämnesråd för forskarutbildning 2022-2025

Koordinator

Under 2015-2018 var jag koordinator och sammankallande för ett nationellt forskningsnätverk om samverkansforskning. Under perioden medverkade jag till att forskningsnätverket fick finansiellt stöd från FORTE 2015-2021.

Granskare av kvalitetssystem

Granskare av kvalitetssystem vid universitet och högskolor för Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2021-2023

Beredningsgrupp FORTE

Ordinarie ledamot i FORTES beredningsgrupp för vård- och vårdorganisation som fördelar forskningsmedel vid ordinarie utlysning (2020-2025).

Ledamot etikprövningsmyndigheten

Ordinarie ledamot vid Etikprövningsmyndigheten i Göteborg 2014-2027.
Granskning av forskares ansökningar om etikprövning enligt etikprövningslagen.

Editor board

Public Administration and Management

International Journal of Public Administration (ISSN: 1532-4265)

Team Performance Management (ISSN 1352-7592)

Crisis management

Journal of Contingencies and Crisis Management (ISSN: 1468-5973)

International Journal of Emergency Services (ISSN 2047-0894)

International Journal of Disaster Risk Science (ISSN 2095-0055)

Health management

Journal of Health Planning and Management (ISSN: 1099-1751)

Journal of Health Organization and Management (ISSN: 1477-7266)

Journal of Evaluation in Clinical Practice (ISSN: 1365-2753)

Leadership in Health Services (ISSN 1751-1879)

Granskare internationella tidskrifter

Jag har anlitats som granskare av ett 50-tal internationella tidskrifter vid mer än 100 olika tillfällen. Granskningen av artiklar har främst skett inom de tre områdena; 1) Public organization and Management, 2) Health Management och 3) Crisis and Disaster Management.

Publikationer