Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Johan Berlin

Professor

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.


PROFESSOR

Professor i företagsekonomi vid Institutionen för individ och samhälle. Forskar och undervisar om offentlig organisation.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning handlar om offentlig organisation, vilket har handlat om; samverkan mellan organisationer, teamarbete mellan olika professioner, styrning av stora organisationer och ledarskap i utmanande sammanhang. Ett exempel på studie jag arbetat med handlar om multiprofessionella team i hälso- och sjukvården. Ett annat exempel är hur beställartjänstemän arbetar med att beställa hälso- och sjukvård. Ett tredje exempel är hur personal från räddningstjänst, polis och ambulans kan öva samverkan. Genom forskningen har en ny övningsmodell kallad trenivåsamverkan (3NS) tagits fram. Övningsmodellen används vid kris- och katastrofövningar (studien om samverkansövningar har gjorts tillsammans med Eric Carlström).
Under kommande år leder jag ett forskningsprojekt som handlar om hur och varför
offentliga organisationer återtar verksamhet i egen regi (backsourcing).

Forskningsprojektet löper under 2017-2020 och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Publikationer

Läs mer om mina publikationer i följande databaser:
Swepub
Google Scholar
Researchgate

Se också mina publikationer i databasen DiVA nedan under Publikationer.

Kompetensområde

Offentlig organisation, Samverkan, Styrning, Team, Ledarskap

Undervisning/handledning/kommentator

Jag har god vana vid undervisning/handledning på såväl grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. På grundnivå är jag kursansvarig och examinator för två kurser om organisation och ledarskap. På avancerad nivå handleder jag och examinerar magister och masteruppsatser och undervisar om offentlig organisation, samverkan och teamarbete. Inom forskarutbildningen har jag erfarenhet som både huvudhandledare och biträdande handledare. Har även erfarenhet av att ha varit opponent/kommentator vid planerings-, mittbedömnings-, och slutseminarium för doktorsavhandling.  

Opponent/betygsnämnd

Har vid flera tillfällen varit fakultetsopponent och medverkat i betygsnämnd för doktorsavhandlingar. Medverkan har skett inom flera olika ämnen och vetenskapliga discipliner.

sakkunnig

Har vid flera tillfällen medverkat som sakkunnig vid tjänstetillsättningar för olika akademiska befattningar/titlar som universitetslektor, docent och professor.

Ledningsråd

Ledamot i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FUN) 2019-2022
Vice ordförande Högskolans institutionsnämnd 2019-2022
Ledamot i programråd för institutionens programutbildning 2017-2020
Tidigare ledamot i högskolans strategiska lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG) 2014-2016, 2017-2019

Koordinator

Under 2015-2018 var jag koordinator och sammankallande för ett nationellt forskningsnätverk om samverkansforskning. Forskningsnätverket har ett finansiellt stöd från FORTE 2015-2021.
Läs mer om samverkansforskning på nätverkets hemsida: Nätverket för samverkansforskning

etikprövningsnämnd

Ordinarie ledamot vid Etikprövningsmyndigheten i Göteborg. 2014-2016, 2017-2019

REDAKTIONSRÅD / Editor board

Leadership in Health Services (ISSN 1751-1879)
International Journal of Emergency Services (ISSN 2047-0894)
International Journal of Disaster Risk Science (ISSN 2095-0055)
Management and Organizational Studies (ISSN: 2330-5495)
International Journal of Healthcare (ISSN 2377-7338)
Modern Management Forum (ISSN 2424-8444)

Granskare internationella tidsskrifter

Jag har anlitats som granskare av följande internationella tidskrifter:
European Management Review, Organization, British Journal of Management, Human Relations, Management and Organizational Studies, Public Management Review, Journal of Interprofessional Care, Journal of Leadership & Organization Development, Team Performance Management, Journal of Healthcare Leadership, Leadership in Health Services, Health Policy, International Journal of Health Governance, Journal of Evaluation in Clinical Practice, Scandinavian Journal of Public Health, Disasters, International Journal of Disaster Risk Science, Journal of Homeland Security and Emergency Management, Journal of Contingencies and Crisis Management, International Journal of Disaster Risk Reduction, International Journal of Health Governance samt Western Journal of Nursing Research, Journal of Multidisciplinary Healthcare, Military Medical Research, Regional & Federal Studies.

Publikationer


Emergency Management and Preparedness Training for Youth (EMPTY) : The Results of the First Swedish Pilot Study.

Publicerat

Emergency Management and Preparedness Training for Youth (EMPTY) : The Results of the First Swedish Pilot Study.

OBJECTIVE: To examine the impact of a simulation training in raising a group of young students' personal and situational awareness in disasters and...

Sjuksköterskan som chef och ledare : en utmaning

Publicerat

Sjuksköterskan som chef och ledare : en utmaning

A New Working Method in Psychiatric Care : the impact of implementation

Publicerat

A New Working Method in Psychiatric Care : the impact of implementation

An equal mix of organizational cultures is important for a successful implementation process. The aim of this study was to examine the implementati...

Chefers strategier för att implementera samverkan

Publicerat

Chefers strategier för att implementera samverkan

Den här studien handlar om interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Här studeras vilka strategier som första och andra linjens kommunala...

Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner

Publicerat

Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner

Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för...

Cultural camouflage : a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted

Publicerat

Cultural camouflage : a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted

This study identifies hidden artefacts in a public organisation. In contrast to earlier studies, itfocuses on artefacts as concealing rather than...

Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team : om sammanhållning, sortering och kontroll

Publicerat

Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team : om sammanhållning, sortering och kontroll

Den här studien handlar om ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team. För att hantera hälso- och sjukvårdens gränsöverskridande arbete har...

Samverkansövningar : Om lärande och nytta

Publicerat

Samverkansövningar : Om lärande och nytta

Den här studien handlar om samverkansövningar med särskilt fokus på fullskaleövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans. För att lyckas i ...

The Three-Level Collaboration Exercise : Impact of Learning and Usefulness

Publicerat

The Three-Level Collaboration Exercise : Impact of Learning and Usefulness

The aim of the study was to examine the emergency personnel’s perception of the effects of exercises, with regard to learning and usefulness. The...

Common incentives for teamwork : the unspoken contract´s significance

Publicerat

Common incentives for teamwork : the unspoken contract´s significance

Purpose - The purpose of this article was to identify and study common incentives for teamwork. Design/methodology/approach - The study was designe...

How doctors practice teamleadership

Publicerat

How doctors practice teamleadership

Purpose: The overall purpose of the article was to study how doctors practise leadership in multidisciplinary teams. The article seeks to answer th...

Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer

Publicerat

Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer

Guest editors | Special Issue: Management control, organisation and leadership in the healthcare sector

Publicerat

Guest editors | Special Issue: Management control, organisation and leadership in the healthcare sector

Läkare som teamledare : En studie av reversibelt ledarskap

Publicerat

Läkare som teamledare : En studie av reversibelt ledarskap

SammanfattningSyfte: Syftet med artikeln är att beskriva och problematisera läkares ledarskap i team. Arti-keln syftar till att besvara frågan; Hur...

Teamarbete : de gemensamma incitamentens betydelse

Publicerat

Teamarbete : de gemensamma incitamentens betydelse

Teamarbete : ett livsviktigt samspel

Publicerat

Teamarbete : ett livsviktigt samspel

Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models

Publicerat

Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models

Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that ...

Blåljusövningar och lärande : - en ny typ av samverkansövning

Publicerat

Blåljusövningar och lärande : - en ny typ av samverkansövning

Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge

Publicerat

Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge

Flexibilitet eller kontroll? : Om regler, rutiner och ansvar

Publicerat

Flexibilitet eller kontroll? : Om regler, rutiner och ansvar

Sammantaget ger ekonomicheferna uttryck för att de har ett tämligen gottinflytande över frågor som handlar om regelverk, normer, organisationsstruk...

Samverkan mellan blåljusorganisationer

Publicerat

Samverkan mellan blåljusorganisationer

Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med...

Styrning av hälso- och sjukvård

Publicerat

Styrning av hälso- och sjukvård

I den här boken får du möjlighet att bekanta dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Författarna ger e...

Why is collaboration minimised at the accident scene? : A critical study of a hidden phenomenon

Publicerat

Why is collaboration minimised at the accident scene? : A critical study of a hidden phenomenon

Purpose - The purpose of this paper is to study why collaboration among police, fire, and ambulance services is minimised at accident scenes....

Dolda artefakters betydelse : -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin

Publicerat

Dolda artefakters betydelse : -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin

Ekonomicheferna nöjda med delegationsordningen

Publicerat

Ekonomicheferna nöjda med delegationsordningen

From artefact to effect : the organising effects of artefacts on teams

Publicerat

From artefact to effect : the organising effects of artefacts on teams

Purpose – Earlier studies have identified artefacts, but have only to a lesser degree looked at theireffects. The purpose of this paper is to...

Mellan offentligt och privat : om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården

Publicerat

Mellan offentligt och privat : om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården

Synchronous work - myth or reality? : a critical study of teams in health and medical care

Publicerat

Synchronous work - myth or reality? : a critical study of teams in health and medical care

Abstract Rationale, aims and objectives  In this article, ideal conceptions about teamwork are tested. The research question posed is: How are team...

The yellow line :  a critical study of the symbolic value of artefacts in health care teams

Publicerat

The yellow line :  a critical study of the symbolic value of artefacts in health care teams

Artefacts reveal an organisation's ''inner life'' and they contribute to its image and reputation. They also play a decisive role for an...

Blåljusorganisationer på olycksplatsen : om samverkansminimering

Publicerat

Blåljusorganisationer på olycksplatsen : om samverkansminimering

Bokrecension | Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.) (2009). Etnografiska observationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Publicerat

Bokrecension | Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.) (2009). Etnografiska observationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Den gula linjen : En kritisk studie av artefakters symbolvärde i hälso-och sjukvårdsteam

Publicerat

Den gula linjen : En kritisk studie av artefakters symbolvärde i hälso-och sjukvårdsteam

Samverkan på olycksplatsen : om organisatoriska barriäreffekter

Publicerat

Samverkan på olycksplatsen : om organisatoriska barriäreffekter

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner

Publicerat

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner

Publicerat

Team i vård, behandling och omsorg : erfarenheter och reflektioner

Typifiering eller normering? : En kritisk studie av teamteoretiska modeller

Publicerat

Typifiering eller normering? : En kritisk studie av teamteoretiska modeller

I den här studien fokuseras den starka passion som finns för typologier inom teamforskningen. Det finns typologier av teamprocesser, strukturella...

Var och en på sin kant : om avsaknaden av synkron samverkan på olycksplatsen

Publicerat

Var och en på sin kant : om avsaknaden av synkron samverkan på olycksplatsen

Varför team?

Publicerat

Varför team?

The 20-minute team : a critical case study from the emergency room

Publicerat

The 20-minute team : a critical case study from the emergency room

The 90-Second Collaboration : A Critical Study of Collaboration Exercises at Extensive Accident Sites

Publicerat

The 90-Second Collaboration : A Critical Study of Collaboration Exercises at Extensive Accident Sites

Vad övas vid samverkansövningar : - om första initiativeffekt och parallellitet

Publicerat

Vad övas vid samverkansövningar : - om första initiativeffekt och parallellitet

Christensen, Tom (2005). Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö: Liber

Publicerat

Christensen, Tom (2005). Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö: Liber

Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

Publicerat

Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

Recension av : En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället.

Publicerat

Recension av : En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället.

Traumateam - förenklat flöde eller försvårande hinder?

Publicerat

Traumateam - förenklat flöde eller försvårande hinder?

Boken om team : En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso- och sjukvården

Publicerat

Boken om team : En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso- och sjukvården

Forskningsprojekt Johan Berlin


Mer om Johan Berlin