Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Forslund Frykedal

Karin Forslund Frykedal

Professor

Forskar inom området samhällsvetenskap, pedagogik, socialpsykologi.

karin.forslund-frykedal@hv.se I527

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom samhällsvetenskap, psykologi, arbetslivsstudier.

Forskningsintresse

Jag är professor i Pedagogik och är ordförande i Ämnesråd för forskarutbildning i Pedagogik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst. Min forskning handlar om samarbete, kommunikation och lärande i grupp inom skola och arbetsliv. Jag är intresserad av både ledarens och gruppmedlemmarnas perspektiv och min målsättning är att genom forskningen kunna öka förståelsen för och kunskapen om vad som händer när individer arbetar och kommunicerar i gruppsammanhang. Min forskning har framförallt bedrivits inom socialpsykologiska teorier och empiri har jag hämtat från intervjuer, deltagande observation, filminspelningar och enkäter.

Det är tre huvudsakliga områden som forskningen är inriktad mot. Det första handlar om elevers ambitionsnivåer och hur dessa styr gruppens interaktionsmönster i samarbetssituationer. Den forskningen visar hur elevernas olika ambition med skolarbetet påverkar vilken roll de får i gruppen och hur rolltagandet i sin tur skapar både frustration men även förnöjsamhet hos dem. Jag disputerade inom detta område 2008 vid Linköpings universitet. Avhandlingen har titeln Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer.

Det andra området behandlar bedömning av kunskap och förmåga när elever arbetar i grupp. Bedömning av elevers individuella och gruppens gemensamma kunskaper och förmågor vid grupparbete upplevs av många lärare som en utmaning och forskningen visar att bedömningen ofta sker på mer informellt än formellt sätt. I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag och mina kollegor hur en intervention i form av en utbildningsinsats påverkar lärare och elevers förmåga att göra bedömningar när elever arbetar i grupp.

Det tredje forskningsområdet handlar om ledarskap i föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar. Grupperna leds oftast av barnmorskor och barnsjuksköterskor som inte har formell kunskaper inom utbildningsområdet. Forskningen visar att det är en utmaning för ledarna att leda dessa föräldragrupper. För närvarande studerar vi hur interventioner i form av utbildning, handledning och en smartphone applikation kan stödja ledarna och stärka nya föräldrar i deras föräldraskap.

Forskningsprojekt

 • Bedömning av kunskap och kompetens i grupparbete – en interventionsstudie i klassrummets vardagspraktik – Finansierat av Vetenskapsrådet (Linköpings universitet)
 • Ledarskap och lärarskap i föräldrautbildning i grupp – om grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap – Finansierat av Vetenskapsrådet (Linköpings universitet)
 • "Cooperative learning" inom primärvården – en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie – Finansierat av Vetenskapsrådet

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst men också på flera av lärarprogrammen vid högskolan. Jag handleder även ett antal doktorander både vid Högskolan Väst och vid Linköpings Universitet.

Uppdrag på Högskolan Väst

Ordförande i Ämnesrådet för forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Externa uppdrag

Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter inom pedagogik och omvårdnadsforskning. Jag har också uppdrag som betygsnämndsledamot och sakkunniggranskare för lektorat.

Nyckelord

Grupparbete, bedömning vid grupparbete, föräldragrupper.

Publikationer i urval

Refereegranskade artiklar

 • Barimani, M., Forslund Frykedal, K., Rosander, M., & Berlin, A. (2018). Childbirth and parenting preparation in antenatal classes. Midwifery, 57, 1-7. DOI: 10.1016/j.midw.2017.10.021

 • Barimani, M., Rosander, M., Forslund Frykedal, K., Wikström, A., & Berlin, A. (2017). Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood – ways in which health professionals can support parents. Scandinavian Journal of Caring Sciences. DOI: 10.1111/scs.12367
 • Berlin, A., Rosander, M., Forslund Frykedal, K., & Barimani, M. (2018). Walk the talk: Leader behavior in Swedish parental education groups. Nursing & Health Sciences. DOI: 10.1111/nhs.12399

 • Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2017). Make the Unknown Known: Assessment in Group Work amongst Students. Journal of Educational Research, 10(2), 149–162.
 • Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2017). Student collaboration in group work – Inclusion as participation. International Journal of Disability, Development and Education, 65, 183­–198.

 • Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2012). Group work management in the classroom. Scandinavian Journal of Educational Research, 56, 1–13.
 • Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2012). Assessment of students' learning when working in groups. Educational Research, 3, 331–345.
 • Forslund Frykedal, K., & Rosander, M. (2015). The role as moderator and mediator in parent education groups - a leadership and teaching approach model from a parent perspective. Journal of Clinical Nursing, 24(13-14), 1966–1974.
 • Forslund Frykedal, K., Rosander, M., Berlin, A., & Barimani, M. (2016). With or without the group: Swedish midwives' and child healthcare nurses' experiences in leading parent education groups. Health Promotion International, 31(4), 899–907.
 • Forslund Frykedal, K., & Samuelsson, M. (2015). What's in it for me? A study on students' accommodation or resistance during group work. Scandinavian Journal of Educational research, 60(5), 500–514.
 • Samuelsson, J., & Forslund Frykedal, K. (2014). Task influences on students' collaboration in mathematics teaching. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4, 35–46.

Böcker och bokkapitel

 • Boo, S., Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A. (2017). Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Eriksson Gustavsson, A-L., Forslund Frykedal, K., & Samuelsson, M. (2016). (red). Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken. Stockholm: Liber.
 • Forslund Frykedal, K. (2013). Bedömning av kunskap vid grupparbete. I E. Hammar Chiriac & A. Hempel (red). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbete i undervisning (s. 221-232). Lund: Studentlitteratur.
 • Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriac, E. (2016). To Make the Unknown Known: Assessment in Group Work amongst Students. In D. Bowen (Ed.) Student Learning: Assessment, Perceptions and Strategies (pp. 61–79). NY: Nova Science Publishers, Inc.
 • Hammar Chiriac, E., & Forslund Frykedal, K. (2013). Lärares ledarskap vid grupparbete. I E. Hammar Chiriac & A. Hempel (red), Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbete i undervisning (s.139–150). Lund: Studentlitteratur.
 • Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2015). Grundad teori. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (2nd. upplagan, s. 38–61). Stockholm: Liber.

Populärvetenskapliga publikationer

 • Barimani, M., Berlin, A., Forslund Frykedal, K., & Rosander, M. (2016). Barnmorskor som ledare för föräldragrupper. Jordemodern, 129 (1–2), 8–13.
 • Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A. (2013). Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter. Venue, 4. Linköpings universitet.
 • Rosander, M., Berlin, A., Barimai, M., & Forslund Frykedal, K. (2015). Föräldrar är inga passiva mottagare av kunskap. Barnbladet, 37(5), 16–18.

Nätverk

IASCE – International Association for the Study of Cooperation in Education 

Sociala medier

ResearchGate
Academia.edu

Publikationer