Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Nilsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är olika former av samverkansforskning, dels i anslutning till Högskolan Västs barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö och dels i samverkan med hemvård och andra kommunala organisationer i flera kommuner. Ett aktuellt område är utveckling av tidiga insatser för förebyggande av utanförskap och ohälsa i förskola och skola. Jag är aktiv i nationella nätverk för utveckling av samverkansforskning. Jag är också intresserad av skolutveckling i såväl hälsofrämjande, inkluderande som didaktiska perspektiv.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i pedagogik, hälsofrämjande arbete och vetenskaplig metod vid hälsopromotionsprogrammet, metoder för verksamhetsanalys och förändringsarbete i ett masterprogram för arbetsintegrerat lärande samt i matematikdidaktisk forskning. Jag handleder examensarbeten i anslutning till dessa kurser. Jag undervisar också i uppdragsutbildning, projekt eller som externa föreläsningar.

Nyckelord

Hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande skola, arbetsintegrerat lärande, inkludering, matematiksvårigheter, interprofessionellt samarbete, samverkansforskning, aktionsforskning.

Publikationer


Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Publicerat

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Publicerat

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd

Publicerat

Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Publicerat

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Publicerat

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Publicerat

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på...

Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande

Publicerat

Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande

Tips och råd inför samverkansforskning

Publicerat

Tips och råd inför samverkansforskning

Är samverkansforskning riktig forskning?

Publicerat

Är samverkansforskning riktig forskning?

Du äger ditt liv : Vad vill du med ditt liv?

Publicerat

Du äger ditt liv : Vad vill du med ditt liv?

Forskning i samverkan : Att vara nära men se med nya ögon

Publicerat

Forskning i samverkan : Att vara nära men se med nya ögon

The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early interventions in preschool. The research has...

Med hemtjänsten som medforskare

Publicerat

Med hemtjänsten som medforskare

Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People : Possibilities and Complications in a Project Context

Publicerat

Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People : Possibilities and Complications in a Project Context

Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, t...

Lärande samverkan : ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten

Publicerat

Lärande samverkan : ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten

Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan

Publicerat

Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Publicerat

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Publicerat

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Äldreomsorgens nationella värdegrund : reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor

Publicerat

Äldreomsorgens nationella värdegrund : reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor

Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett...

Attitudes to Ageing and Elderly Care : Film Stories as Mirror or Creator of Norms

Publicerat

Attitudes to Ageing and Elderly Care : Film Stories as Mirror or Creator of Norms

Research on representations of older people in popular culture shows that this group is awarded limited space and often assigned negative images. H...

Cultural activities for the elderly : project, organizational development or innovation for the future?

Publicerat

Cultural activities for the elderly : project, organizational development or innovation for the future?

"Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger" : Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?

Publicerat

"Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger" : Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?

Hälsofrämjande och inkluderande processer

Publicerat

Hälsofrämjande och inkluderande processer

Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användni...

Inkluderande matematikundervisning

Publicerat

Inkluderande matematikundervisning

Kapitlet har elevers i årskurs 5 upplevelse av matematik och olika sorters matematikuppgifter i fokus. Upplevelserna skiljer sig åt mellan...

Inkludering : möjligheter och utmaningar

Publicerat

Inkludering : möjligheter och utmaningar

Resultatsammanställning avseende : Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre

Publicerat

Resultatsammanställning avseende : Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre

Samverkansforskning kring satsningen i Vara

Publicerat

Samverkansforskning kring satsningen i Vara

Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning : attityder till åldrande och äldre

Publicerat

Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning : attityder till åldrande och äldre

Wip - halvtidsresultat

Publicerat

Wip - halvtidsresultat

Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola

Publicerat

Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola

Utgångspunkt i detta paper är ett utvecklingsarbete vars ursprungliga syfte var att söka nya arbetsuppgifter för kommunal musikskola. Eftersom...

Displaying Mathematical Literacy : Pupils' Talk about Mathematical Activities

Publicerat

Displaying Mathematical Literacy : Pupils' Talk about Mathematical Activities

The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk o...

Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?

Publicerat

Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?

Organisationer är i ständig förändring och man stävar kontinuerligt efter utveckling. Utvecklingsarbete har ofta ekonomiska perspektiv där...

Att bygga gemensamma miljöer : delaktighet och lärande genom dialogplanering

Publicerat

Att bygga gemensamma miljöer : delaktighet och lärande genom dialogplanering

The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational...

Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet

Publicerat

Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet

Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds...

Children's Perspectives on Health. : What Makes Children Feel Good According to Themselves?

Publicerat

Children's Perspectives on Health. : What Makes Children Feel Good According to Themselves?

The object of this study is to examine children’s perspectives on health and what elements make them feel good. Health promoting contributions rare...

Co-generative learning at the frontline of elderly care : options for full-time work in the outermost reaches of the organisation

Publicerat

Co-generative learning at the frontline of elderly care : options for full-time work in the outermost reaches of the organisation

The proportion of elderly in the population grows all over the world which means a great challenge providing qualified health care, care in nursing...

Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet

Publicerat

Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet

Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär en utmaning för olika aktörer när det gäller att kunna ge äldre vård och omsorg med hög kvalitet...

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Publicerat

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

This is an EU-funded project related to cross boarder collaboration for educational purposes supported by information and communication technologie...

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Publicerat

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Konstnärlig projektering - en form av interprofessionellt lärande inom byggbranschen

Publicerat

Konstnärlig projektering - en form av interprofessionellt lärande inom byggbranschen

Aktioner för hälsa och skolutveckling : ett pilotprojekt om hälsa och lärande

Publicerat

Aktioner för hälsa och skolutveckling : ett pilotprojekt om hälsa och lärande

Interprofessionellt samarbete

Publicerat

Interprofessionellt samarbete

"Det är upp till er hur det ska bli..." : att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

Publicerat

"Det är upp till er hur det ska bli..." : att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

Denna studie sätter fokus på elevers delaktighet i dialogplanering vid renovering av skolmiljö. Vårt projektintresse har vuxit fram i en växelverka...

Att kunna eller veta sin plats : en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare

Publicerat

Att kunna eller veta sin plats : en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare

Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till...

Division i år fem : med fokus på benämnda uppgifter

Publicerat

Division i år fem : med fokus på benämnda uppgifter

Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra vilka strategier eleverna använder sig av, vid benämnda uppgifter i division i år fem. Detta...

Vad är ett hälsoäventyr? : Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik

Publicerat

Vad är ett hälsoäventyr? : Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik

Föreliggande rapport utgörs huvudsakligen av en litteraturstudie över områdena upplevelsepedagogik och hälsoäventyrsmetodik i avsikt att undersöka ...

Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg : delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven

Publicerat

Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg : delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven

Bakgrund: Under perioden 1997-2004 har det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning. Särskilt hög har ökningen varit bla...

Brukets nya döttrar : pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt

Publicerat

Brukets nya döttrar : pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt

Denna utvärdering handlar om ett sex- och samlevnadsprojekt som vänder sig till invandrare. Såväl projektet som utvärderingen har genomförts med...

The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools : Cases from Sweden

Publicerat

The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools : Cases from Sweden

Hälsa och lärande : Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning

Publicerat

Hälsa och lärande : Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning

Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket vis...

Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula

Publicerat

Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula

Schools are important settings for health promotion. There is little evidence of positive long-term effects of health education programs especially...