Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maivor Olsson-Tall

Maivor Olsson-Tall

Universitetslektor


Med.Dr. Ordförande i Utskottet för god forskningssed och etik, Forskningsledare, Leg. Sjuksköterska

maivor.olsson-tall@hv.se H502C

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Arbetar som lektor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Högskolan Väst och som forskningsledare vid FoUUI Primär och nära vård, Fyrbodal, Regionhälsan.  

 

Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom psykiatri och har mångårig erfarenhet av patientarbete allt från akutvård, utredningsavdelning, vårdavdelningar och rehabilitering vid psykossjukdom inom vuxenpsykiatrisk slutenvård. Har även arbetat inom såväl allmänpsykiatrisk öppenvård, som psykosmottagningar, både inom tätort och glesbygd.

 

FORSKNINGSOMRÅDE
Mitt intresse för forskning och utveckling startade 2002 när jag började arbeta som forskningssjuksköterska, vilket medförde att jag även fick ett nationellt uppdrag att utforma ett utbildningsprogram för Remissionskattning vid Schizofreni i Sverige. Min motivation till att forska är en vilja att förbättra förutsättningarna för personer som på något sätt har behov av stöd, bedömning eller insatser och för att på så sätt öka dennes livskvalitet.


Jag disputerade vid Göteborgs Universitet år 2019 med min avhandling som utvärderade olika former av bedömningar samt den interna och externa samverkan för patienter med schizofreni. Är också medförfattare i antologin Samverkan i vården – från system till praktik, som vänder sig till studenter och yrkesverksamma som samverkar inom hälso- och sjukvårdens alla delar. Jag har tidigare varit involverad i forskning inom psykosvård, ångestproblematik samt depression och medverkar nu i olika forskningsområden med samverkanspartners i FoUUI Primär och nära vård, Fyrbodal, Regionhälsan, Centrala Barnhälsovården, samt i NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen. Min forskning är inom fälten hälsovård, samverkan och psykiatri. De olika projekten är Solihull - ett evidensbaserat arbetssätt för barnhälsovård, Digifysisk SIP i hemmet – samverkan över vårdgivargränser samt Våld i nära relation – bemötande och bedömning inom vården. Jag är även med i ett större interprofessionell forskningsprojekt, Mental and somatic health without borders, MeSHe-projektet, vilket undersöker negativa barndomsupplevelser och ungdomars psykiska lidande hos gymnasieelever i Sverige.

 

INTERNA OCH EXTERNA UPPDRAG

 

UNDERVISNING/HANDLEDNING
På Högskolan Väst undervisar jag studenter inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet samt programmet för socialpsykiatrisk vård. Jag är också handledare och examinator för kandidat- och magisterexamensarbeten.