Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marcus Samuelsson

Professor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Målgrupper

Forskare, lärare och intresserad allmänhet

Mål och syfte

Ge en bild av min forskning och undervisning, inbjuda till att kommunicera med mig, inbjuda till att samverka med mig, inbjuda till att följa mig på sociala nätverk

Nyckelord

Klassrumsledarskap, simuleringar, skolslöjd, situerat ledarskap,
Ledarskap i klassrummet, motstånd, simulationer, slöjddidaktik, störande beteende, sommarkollo, idrottsledares engagemang, idrottsledares ledarskap

SCB-termer

Utbildningsvetenskap, Pedagogik, Didaktik, Lärande

FORSKNINGSOMRÅDE

Lyssna gärna när jag träffar vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev i

Professorpodden och vi samtalar om min forskning.

Jag forskar i huvudsak om ledarskap i klassrummet. I mitt avhandlingsprojekt fann jag att lärare konstruerade elever, killar och tjejer, som på olika sätt, störde undervisningen. Eleverna som konstruerats störande korrigerades oftast av lärarna med olika åtgärder. Korrigeringarna framstod som mer eller mindre genomtänkta, kunde därför inte förstås som strategier. Lärarna använde korrigeringar som multiverktyg och prövade sig fram avseende dess funktionalitet. I en senare jämförande studie fann jag att lärare år 2013 i stort sett upplevde samma elevbeteenden som besvärliga som lärare upplevt år 1998, och att mycket få förändringar avseende lärares upplevelse av besvärande beteende hade skett under de 15 åren mellan de bägge studierna.

 

Jag har också studerat slöjdlärares upplevelse av omotiverade och störande elever och hur de hanterar dessa elever i skolan. Dels därför att elever menar att slöjd är ett av skolans roligaste ämnen och dels därför att det inte finns så mycket forskning om slöjdämnet och slöjdlärares arbete. Genom dessa studier har jag synliggjort vad lärare i slöjd uppfattar som utmanande mot undervisningen, deras åtgärder för att hantera dessa utmaningar och vilka motiv de har för de åtgärder de använder sig av.

 

De senaste 5 åren har jag ägnat till forskning om och på vilket sätt datasimuleringar kan användas i lärarutbildning för att träna upp blivande lärares förmåga att leda undervisning i klassrummet. Denna forskning har inneburit att jag och andra forskare vid Linköpings universitet konstruerat och provat ut fyra olika slags datasimuleringar och undersökt lärarstudenter uppfattning om lärares ledarskap. Vi fann att de använda datasimuleringarna fungerar stimulerande för lärarstudenters reflektioner kring ledarskap i klassrummet. Vi fann också att lärarstudenter visade sig ha en god förmåga att språkliggöra olika uppfattningar om ledarskap i klassrummet varav kontroll var den viktigaste faktorn för deras framtida arbete. Vi fann vidare att flera av lärarstudenterna träder in i läraryrket med en identifierad osäkerhet avseende hur ledarskap skall bäst kan utövas. Ett resultat som kan förstås som ett uttryck för betydelsen av flexibilitet eller en situationell medvetenhet, och en uppfattning om att ETT sätt att agera som ledare inte fungerar i alla lägen.

 

I ljuset av det första forskningsprojektet bedriver jag sedan januari 2018 ännu ett forskningsprojekt om simuleringar i lärarutbildningen. Detta projekt studerar om och på vilket sätt simuleringar kan vara till stöd för att utveckla blivande lärares upplevda undervisningseffektivitet i matematik och klassrumsledarskap. Detta projektet bedrivs i samverkan mellan forskare på Högskolan Väst och forskare vid Linköpings universitet.    

FORSKNINGSPROJEKT 

Utvecklad undervisningseffektivitet genom virtuell praktik: En longitudinell experimentell studie. (Finansierat av vetenskapsrådet, VR)

 

Simulerade provokationer – Lärarstudenters strategier för och utveckling av ledarskap. (Finansierat av vetenskapsrådet, VR)

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: ledarskap och sociala relationer, didaktik och metoderna observation och etnografi samt vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier. Jag är handledare för en doktorand och biträdande handledare för flera doktorander och en licentiand.

EXTERNA UPPDRAG

Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter inom pedagogik och didaktik. Jag har också uppdrag som betygsnämndsledamot och granskare för lektorat.

Sociala Media

Academica.edu

ResearchGate

Linkedin

Publikationer

Referee-bedömda artiklar

Samuelsson, M. (2018). Pathfinders or Explorers: Student teachers’ approaches to challenges of classroom management in a simulation. Education in the North, 25(1-2), pp. 45-63.

 

Arvola, M., Samuelsson, M., Nordvall, M., & Ragnemalm, E. (2018). Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management. Simulation & Gaming, 49, 98-114.

 

Holmberg, A., Porku-Hudd, M., & Samuelsson, M. (2017). Allt kan transformeras till ett användbart läromedel. Techne, 24, 76-92.

 

Samuelsson, M., & Samuelsson, J. (2017). Proficient classroom management through focused mathematic teaching. Problems of education in the 21st century, 6, 634-651.

 

Samuelsson, M. (2017). Real time movies versus frozen snapshots: Audits of everyday life in classrooms. Confero, 1, 175-196.

 

Ragnemalm, E., & Samuelsson, M. (2016). Simulating variation in order to learn classroom management. Educational Media International, 4, 1-11.

 

Samuelsson, M., & Samuelsson, J. (2016). Gender differences in boys’ and girls’ perception of teaching and learning mathematics. Open Review of Educational Research, 3, 18-34.

 

Samuelsson, M. (2015). How to understand disorderly boys? Exchange of Didactic Experiences Among Textile-Sloyd Teachers in an Internet-based Community of Practice. FORMakademisk, 2, 1-17.

 

Samuelsson, T., & Samuelsson, M. (2015). Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn skall åka till kollo. Barn, 2, 27-40.

 

Forslund Frykedal, K., & Samuelsson, M. (2015). What’s in it for me?” A study on students’ accommodation or resistance during group work. Scandinavian Journal of Educational Research, 60, 500-514.

 

Samuelsson, M., Samuelsson, J., & Autio, O. (2015). Tracing patterns of sloyd teachers’ efficacy beliefs at different stages of their professional careers. Techne, 1, 30-43.

 

Forsberg, C., Thornberg, R., & Samuelsson, M. (2014). Bystanders to bullying: Fourth- to seventh-grade students' perspectives on their reactions. Research Papers in Education, 29, 557-576.

 

Samuelsson, M. (2013). Didaktiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare i slöjd i en nätbaserad praxisgemenskap. Techne, 2, 34-47.

 

Samuelsson, M. (2013). Followership and leadership in different sorts of sloyd practices. Ethnography and Education, 8, 105-117.

 

Samuelsson, M., & Samuelsson, J. (2011). Yrkeserfarenhetens betydelse: Självskattning av undervisningseffektivitet hos svenska lärare i textilslöjd. Didaktisk Tidskrift, 4, 249-272.

 

Samuelsson, M. (2011). Fältarbete i slöjdpraktiker. Techne, 18, 7-18.

Referee-bedömda paper-presentationer

Samuelsson, M., & Colnerud, G. (2018). Elaboration of Situated Awareness of Classroom Management along a continuum: Prospective teachers’ dilemmas.

 

Paper presenterat på American Educational Research Assocaition (AERA) konferens i New York, USA.

 

Samuelsson, M., Hugo, M., Söderström, Å., Ekholm, M., & Aktas, V. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Oslo, Norge.

 

Samuelsson, M., Hugo, M., Söderström, Å. (2017). Hur handlar ungdomar under socialt tryck? Paper presenterat på Barn och unga – Forskning och praxis i samma rum. Högskolan Väst, Sverige.

 

Holmberg, A., Porko-Hudd, M., & Samuelsson, M. (2016). Teaching materials as part of the learning environment in school sloyd. Paper presenterat på Make in NOW! Learning, Exploring, Understanding conference in Rauma, Finland.

 

Samuelsson, M. (2016). Lärarstudenters val av ledarstilar för att hantera simulerade provokationer. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Helsingfors, Finland.

 

Samuelsson, M., & Joakim Samuelsson. (2016). Den skickliga matematiklärarens klassrumsledarskap. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Helsingfors, Finland.

 

Samuelsson, M. (2015). Sloyd teachers' perception of and strategies for dealing with unmotivated and unruly students. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Göteborg, Sverige.

 

Samuelsson, M. (2015). Prospective special education teachers' ability to identify and problematize classroom management with the support of a simulation. 

 

Paper presentation på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Göteborg, Sverige.

 

Colnerud, G., & Samuelsson, M. (2015). Classroom leadership: A balance between contradictory qualities and a risk for moral shortcomings. Paper presenterat på International Study Association on Teaching and Teachers (ISATT) konferens, Auckland, Nya Zeeland.

 

Samuelsson, M. (2014). Pre-service teachers’ conceptions about and development of classroom management skills by using a simulation. Paper presenterat på Australian Association for Researcher in Education (AARE), Brisbane, Australien.

 

Samuelsson, M. (2014). Lärarstudenters förmåga att identifiera, diskutera och problematisera ledarskap i klassrummet med stöd av en simulering. Paper presenterat på Nordisk Lärarutbildningskonferens, Nuuk, Grönland.

 

Nordwall, M., Arvola, M., & Samuelsson, M. (2014). Exploring Simulated Provocations: Supporting Pre-Service Teachers Reflections on Classroom Management. Paper presenterat på HCI International, juli, Malta.

 

Samuelsson, M., & Colnerud, G. (2014). Simulated classrooms – pre-service teachers’ strategies for and development of classroom management (CM) by use of advanced technique. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Lillehammer, Norge.

 

Samuelsson, M. (2013). Yrkeslärarstudenters interaktion: Under hanterandet av simulerade provokationer. 

 

Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Reykavik, Island. 

 

Samuelsson, M., & Colnerud, G. (2013). Simulerade provokationer: Virtuell träning av av strategier för ledarskap i klassrummet. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Reykjavik, Island. 

 

Nordvall, M., Samuelsson, M., & Arvola, M. (2013). A design-oriented computer simulation project for enabling reflective action-focused mentoring for pre-service teachers.

 

Paper presenterat på American Educational Research Assocaition (AERA) konferens i San Fransisco, USA.

 

Samuelsson, M., & Øknes, M. (2012). Children´s Resistance in Educational Settings: A Review of Empirical Research from the Nordic Countiries. Paper presenterat på Nordic Educational Research Association (NERA) konferens i Köpenhamn, Danmark. 

Monografier

Samuelsson, M. (2008). Störande elever korrigerande lärare. Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. Linköping: Linköpings universitet.  

Böcker och bokkapitel

Samuelsson, M. (2018). Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet. I S. Selander & E. Insulander. Att bli lärare. Stockholm: Liber.

 

Samuelsson, M. (2017). Lärandets ordning och reda: Ledarskap i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Øksnes, M., & Samuelsson, M. (2017). (red.), Barndom barnehagen: Motstand. Oslo: Capellen Damm Forlag.

 

Øksnes, M., & Samuelsson, M. (2017). «Nei, jeg gjør det på min måte!» Motstand i barnehagen. I M. Øksnes, & M. Samuelsson, (red.), Barndom i barnehagen: Motstand. Oslo: Capellen Damm Forlag.

 

Samuelsson, M., & Sigsgaard, E. (2017). Barns nej - ett steg mot ett hållbart samhälle. I M Øksnes & M Samuelsson (red.), Barndom i barnehagen: Motstand. Oslo: Capellen Damm Forlag.

 

Øksnes, M., & Samuelsson, M. (2017), «The encounter with resistance is an existential matter.» Interview with Gert Biesta. I: M Øksnes, & M Samuelsson, (red.), Barndom i barnehagen: Motstand. Oslo: Capellen Damm Forlag.

 

Samuelsson, M. (2017). En digital anslagstavla för lärare i slöjd. I M Lundström (red.), Slöjd i en digital skola. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

 

Colnerud, G., & Samuelsson, M. (2016). Simulerade provokationer – lärarstudenters strategier för och utveckling av ledarskap. Resultatdialog 2016. Stockholm: Vetenskapsrådet.

 

Eriksson Gustavsson, A-L., Forslund Frykedal, K & Samuelsson, M. (2016). Specialpedagogik i praktiken. (red.), Stockholm: Liber.

 

Samuelsson, M. (2016). Specialpedagogisk identifikation och problematisering av ett simulerat klassrumsledarskap. I A-L Eriksson Gustavsson, K Forslund Frykedal & M. Samuelsson (red.), Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken. (s. 116-134). Stockholm: Liber.

 

Samuelsson, M., & Colnerud, G. (2015). Student teachers’ perceptions regarding the challenges of leadership. In Garbett, D & Ovens, A (Ed.), Teaching for tomorrow today. (s. 312-320). Auckland: Edify Ltd. and International Association of Teachers and Teaching (ISATT).

 

Elvstrand, H., Forslund Frykedal, K., Samuelsson, M., & Thornberg, R. (2013). Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik. Linköping: Linköpings universitet.

 

Samuelsson, M., & Forslund Frykedal, K. (2013). Elevers medgörlighet och motstånd - utmaningar för den professionella läraren. I H Elvstrand, K Forslund Frykedal, M Samuelsson, & R Thornberg, (red.), Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik (s. 173-185). Linköping: Linköpings universitet.

 

Einarsson, C., Hammar Chiriac, E., Jedeskog, G., Lindberg, T., & Samuelsson, M. (2007). Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström. Linköping: Skapande Vetande.

 

Einarsson, C., Hammar Chiriac, E., Jedeskog, G, Lindberg, T., & Samuelsson, M. (2007). Kjell Granströms vängrupp (KGV). I C. Einarsson, E. Hammar Chiriac, G. Jedeskog, T, Lindberg, & M. Samuelsson, M. (red.), Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström. Linköping: Skapande Vetande.

 

Samuelsson, Marcus. (2011). The Competent Youth’s Exposure of Teachers at YouTube.se. In: Dunkels, E., G-M, Frånberg & C. Hällgren. (Eds.) Youth culture and net culture: online social practices, 243-255. Hershey, PA: IGI Global.

 

Pasanen, N., & Samuelsson, M. (1993). Mångfald. I Lära in lära ut: Lärarutbildningen i Linköping 150 år. (189-195). Linköping: Skapande vetande.

Populärvetenskapliga artiklar

Samuelsson, M. (2017). Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner. Venue, 4, 1-4.

 

Samuelsson, M., & Samuelsson, J. (2016). Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt. Venue, 12, 1-3.

 

Samuelsson, M., Ragnemalm, E., Nordvall, M., Arvola, M., Colnerud, G. (2015). Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet. Venue, 12, 1-5.

 

Colnerud, G., & Samuelsson, M. (2015). Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap. Venue, 1, 1-5.

 

Samuelsson, M. (2015). Oro på lektionerna. Pedagogiska magasinet, 2.

 

Samuelsson, M. (2015). En berättelse om ledarskap i klassrummet. Venue, 5, 1-3.

 

Samuelsson, M. (2014). Swing it magistern! Forskarnas tips om hur ledare kan vitalisera hela lärmiljön. Lärorikt, 3, 3-5.

 

Samuelsson, M. (2014). Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende. Venue, 3, 1-5.

 

Kåreklint, L., & Samuelsson, M. (2014). Läraren i centrum – skrivarcirkeln som handledning och kollegialt lärande. Venue, 5, 1-3.

 

Kåreklint, L., & Samuelsson, M. (2014). Allt mer forskning i skolan. Allt om skolan, 1, 22-23.

 

Samuelsson, M., Samuelsson, J., & Kåreklint, L. (2014). Berättelser om goda lärare förs vidare. Venue, 2, 1-5.

 

Samuelsson, M. (2013). Olika granskningar skildrar olika kvaliteter. Venue, 1, 1-5.

 

Samuelsson, M. (2012). Teachers’ Propensity to Intervene. Venue, 12, 1-5. 

 

Samuelsson, M. (2012). Lärares benägenhet att gripa in. Venue, 12, 1-5.

 

Samuelsson, M., & Sigsgaard, E. (2012). Nyttan med en rejäl utskällning saknar argument. Skola och Samhälle. Tillgänglig via www.sos.se.

Referee-bedömda konferensbidrag

Nordvall, M., Arvola, M., & Samuelsson, M. (2014). Exploring Simulated Provocations: Supporting Pre-service Teachers' Reflection on Classroom Management. In P. Zaphiris, & A. Ioannou (Eds.), Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration. Lecture Notes in Computer Science Volume 8524, pp. 182-193. Springer.

 

Samuelsson, M. (2010). Meningserbjudanden i senmoderna slöjdpraktiker. I B-G Martinsson, & S. Parmenius Swärd (red.), Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet. Linköping: Linköpings universitet.

 

Samuelsson, M. (2005). Elevers reaktioner och motstånd mot lärares korrigeringar. I B. Ekehammar N. Akrami (red.), Proceedings of The Conference on Personality, Group and Social Psychology (95-105). Uppsala: Uppsala universitet.

Andra vetenskapliga artiklar

Samuelsson, M. (2015). Patricia G. Lange, Kids on Youtube: Technical identities and digital literacies. Sociologisk Forskning, 3, 306-308.

 

Samuelsson, M. (2015). Design and Anthropology. Qualitative Research, 1, 125-126.

 

Samuelsson, M. (2014). Deltagarobservation: En metode til undersogelse af psykologiske fenomener. Sociologisk Forskning, 1, 97-99.

 

Samuelsson, M. (2011). Skolslöjd eller slöjdklubb: En problematisering av senmoderna slöjdpraktiker. Locus, 1, 38-57.

 

Samuelsson, M. (2008). Combating Gender violence in and around school. Gender and Education, 6, 662-663.

 

Samuelsson, M. (2008). Fit to teach: Same-sex desire, gender and school work in the twentieth century. Gender and Education, 5, 549-550.

 

Samuelsson, M. (2008). Avhandlingen: Störande elever korrigerande lärare. Om regler, förhållningssätt och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, 130, 66-79.

 

Samuelsson, M. (2008). Samuelsson, M. (2008). Att förhålla sig till institutionalisering: Utmanande för såväl lärare som elever. LOCUS, 3-4, 83-99.

 

Bergqvist, I., Borg, K., Hasselskog, P., Hinnerson, B., Kronberg, S., & Samuelsson, M. (2008). Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet: Sverige. Techne B:15, 81-91.

 

Samuelsson, T., & Samuelsson, M (2007). En koloniverksamhets gränsarbete. Kulturella perspektiv, 4, 34-42.

Rapporter

Samuelsson, M., & Johansson, E. (2018). Strategiskt och operativt arbetet med validering av reell kompetens: Ett följeforskningsprojekt. Trollhättan: Högskolan Väst.

 

Samuelsson, M., Arvola, M., Stenliden, L., & Nordvall, M. (2017). Simuleringsbaserad undervisning som ett kompletterande inslag i lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Linköping: Linköpings universitet, Didacticum.

 

Samuelsson, M. (2011). Säga sin mening, vara någon och få uppmärksamhet. Utvärdering av verksamheten Unga leder unga i Linköpings kommun 2003-2009. Linköping: Linköpings kommun.

 

Samuelsson, M. (2010). Aktivering av elevers lärande med läromedel från UR. (UR:s rapportserie, Forskning och utvärdering, nr 1). Stockholm: Utbildningsradion.

 

Samuelsson, M. (2009). Vuxnas engagemang vid ungdomars tävlande. Om innebörder av vuxnas tillrop och gester vid en fotbollsturnering, (FOG-rapport nr 66.). Linköping: Linköpings universitet.

Andra presentationer

Samuelsson, M. (2018). Classroom management - inside and outside of the classroom. Föreläsning vid internationellt seminarium, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Rom, 2018-04-06

 

Samuelsson, M. (2018). Simuleringar och virtuell praktik - ett sätt att bättre träna blivande lärare för läraryrket. Högre seminarium, Linné universitetet, 2018-02-03.

 

Samuelsson, M. (2017). Forskning om, för, med och i praktiken. Högre seminarium, Jönköping university, Jönköping, 2017-12-04.

 

Samuelsson, M. (2017). Utvecklad undervisningseffektivtet genom virtuell praktik. En longitudinell experimentell studie. Institutionsdag om forskning, Högskolan Väst, Trollhättan. 2017-12-14.

 

Samuelsson, M. (2016). Hur skiljer sig dagens sociala tryck på ungdomar från kompisar och föräldrar från hur det var för 40 år sedan? Högre seminarium, Ungdomsseminariet, Norges tekniska Naturvetenskapliga universitet, Trondheim, 2016-09-26.

 

Samuelsson, M., & Samuelsson, T. (2012) Etnografi – ett metodseminarium. Högre seminarium. Linköpings universitet, Linköping, 2012-11-15.

Uppdrag

Lektör för tidskriften Venue

 

Executive Board member of the European Association of Microteaching, Training and Simulations

 

Ledamot i ledningsgruppen för nätverket Lärares pedagogiska ledarskap: Villkor och praktik

Nätverk

International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT)

 

Nordic Educational Research Association, (NERA) nätverken: Values Issues and Social Relations in Education, Teachers Work and Teacher Education, Classroom Research and Ethnographic Studies

 

American Educational Researcher Association, (AERA) special interest group, Classroom Management

 

Nordiskt forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd (Nordfo)

 

European Association of Microteaching, Training and Simulations (EAMST)