Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Rönnerhag

Maria Rönnerhag

Universitetslektor


Filosofie Doktor i hälso- och vårdvetenskap

maria.ronnerhag@hv.se G431

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, hälsofrämjande processer och faktorer.

Forskningsintresse

Jag är Lektor i Vårdvetenskap med inriktning Arbetsintegrerat lärande (AIL) på Institutionen för Hälsovetenskap vid Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse är inom fältet säker vård och metoder för implementering. Den teoretiska utgångspunkten för min forskning har varit WHO:s domäner för säker vård vilka är: 
1. Säkerhetskultur
2. Teamarbete
3. Effektiv kommunikation
4. Hantering av säkerhetsrisker
5. Förutsättningar avseende mänskliga-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter
6. Erkännande av oförutsedda händelser
Säker vård är en förutsättning för en hållbar hälso- och sjukvård och mitt forskningsområde berör hur professioner lär, skapar dialog och samarbetar för säker vård. Jag har studerat säker vård med utgångspunkt i kontexten förlossningsvård där en intervention genomfördes. Metoderna har varit kvalitativa och forskningen har fokuserat på kvinnors upplevelser av säker vård men också proffesionellas erfarenheter av teamarbete, samt ledarskapets betydelse för säker vård. 

Undervisning

Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet (grundnivå) men också specialistsjuksköterskeprogrammet (avancerad nivå). 

Nyckelord

Implementering, Kvalitativ metod, Säker vård, Teamarbete, Vårdvetenskap