Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monica Egelström

Monica Egelström

Universitetslektor

monica.egelstrom@hv.se J416

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskningsintresse 

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid Institutionen för individ och samhälle med ett speciellt fokus mot den pedagogiska praktiken och pedagogiskt arbete. Jag ingår i den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Mitt forskningsintresse handlar om alla elevers möjligheter till lärande och utveckling inom skolans kontext. I detta lärande spelar språk och möjligheter att förstå och skapa mening ur olika slags texter en viktig roll. Mitt avhandlingsarbete handlade därför om språkliga aspekter av ämnesundervisning i grundskolans år 4 – 6. Jag jämförde här vilka möjligheter till literacyutveckling undervisning i två olika skolämnen kan innebära, likheter och skillnader dem emellan. I detta arbete utgick jag från ämnesundervisning som verksamhetssystem, som byggs upp av olika delar och där dessa delar påverkar och påverkas av varandra.

Att betrakta skola och undervisning utifrån ett teoretiskt perspektiv som verksamhetssystem har jag fortsatt att använda även i senare forskningsprojekt. Ett sådant perspektiv ger en möjlighet att identifiera aspekter som i förstone inte ligger synliga och främja deltagares agens i utvecklingsarbete. Mitt forskningsintresse handlar därför också om att utveckla sätt att använda sådana perspektiv i förhållande till skola och undervisning.

Uppdrag externt 

  • Deltar i det Nationella literacynätverket
  • Deltar i LITUM (Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet)

Undervisning/handledning

Jag undervisar på lärarprogrammet, framför allt inom grundlärarprogrammet F – 3 samt 4 – 6, men även på fritidslärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Områden jag undervisar inom är barns och ungas literacyutveckling och undervisning inom detta område. Dessutom undervisar jag i kurser inom specialpedagogikområdet. Jag handleder också studenter i examensarbeten och arbetar med verksamhetsförlagd undervisning (VFU).

Nyckelord

Literacypraktiker, meningsskapande, literacyutveckling, ämnesundervisning, mellanstadiet, verksamhetsteori, verksamhetssystem

Publikationer