Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monica Eriksson

Professor

senior

Docent i socialpolitik med inriktning hälsofrämjande

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning fokuserar främjande faktorer för hälsa och välbefinnande, resursfaktorer eller friskfaktorer (salutogenes), bl.a. om hur känsla av sammanhang främjar hälsa. Att forska i friskhet flyttar fokus från diagnoser till den positiva upplevelsen av att må bra. Här anläggs ett resursorienterat synsätt på människors färdigheter och förmågor, vad som kan förklara att vissa människor klarar påfrestningar och stress bättre än andra under liknande omständigheter. Begreppet känsla av sammanhang myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky på 1970-talet. Hans studier visade att vissa människor håller sig friska trots att de genomgår svåra livshändelser och utsätts för stora påfrestningar. Några begrepp är centrala, känsla av sammanhang tillsammans med generella och specifika motståndsresurser. Här ingår att man upplever tillvaron som begriplig och hanterlig, att man har förmåga att ta sig an svårigheterna i vardagen på ett konstruktivt sätt.

Den tredje komponenten är att livet känns meningsfullt.

Salutogenes är ett paraplybegrepp inkluderande olika teorier och begrepp och är så mycket mer än att mäta känsla av sammanhang. Idag kan känsla av sammanhang mätas på olika systemnivåer förutom på individnivå, på grupper (familjer), inom organisation och även på samhällsnivå.

Se gärna min Professorsfilm

uppdrag

Föreståndare Centrum för Salutogenes
Jag är föreståndare för högskolans centrumbildning i hälsa, Centrum för Salutogenes. Syftet med Centret är att fungera som en plattform för forskning och utbildning inom salutogenes och hälsopromotion med särskilt fokus på arbetsintegrerat lärande (AIL). Centrets verksamhet baseras på samverkan med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, dvs. kunskap i samverkan. Vidare vill Centret öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv i mötet med det omgivande närsamhället och med högskolans samverkansparters, stärka vårdutbildningarna och fristående kurser med fördjupad kunskap i hälsopromotion och salutogenes, internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes. En övergripande målsättning är att arbeta med konceptet hälsofrämjande högskola. Läs mer på Centrum för Salutogenes

Projektledare ARK
Högskolan Väst bedriver ett arbetsmiljöarbete utifrån förebild från Norge sedan 2017, den s.k. ARK-undersökningen (arbeids- og klimaundersøkelse). Jag är involverad i arbetet i egenskap av projektledare. Här läggs vikt vid hälsofrämjande faktorer och samspelet mellan individ och organisation. Hur arbetet är organiserat får betydelse för vår hälsa. Läs mer på ARK - arbetsmiljöundersökning

Granskningsuppdrag
Jag anlitas för opponentuppdrag och som medlem i betygsnämnder där kunskaper om hälsopromotion och särskilt salutogenes krävs. Jag fungerar även som extern granskare av internationella doktorsavhandlingar i ämnet. Jag anlitas regelbundet som granskare vid vetenskapliga tidskrifter såsom: Arts & Health, BMJ Open, BMC Psychology, British Journal of Health Psychology, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, European Journal of Psychology and Education, European Journal of Psychotraumatology, Global Health Promotion, Health Promotion International, Health and Quality of Life Outcomes, Health Education, Indian Journal of Medical Research, Industrial Health, Journal of Aging and Physical Activity, Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Epidemiology and Community Health, Journal of Happiness Studies, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Journal of Peace Research, Journal of Primary Prevention, Psychological Reports, Public Health Nursing, Research on Aging, Stress and Health, Scandinavian Journal of Educational Research, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Scandinavian Journal of Psychology, Scandinavian Journal of Public Health, Stress & Health Journal, Sykepleien Forskning, Theory & Psychology och PLOS ONE.

Aktuella forskningsprojekt

Känsla av sammanhang och processhandledning

Jag medverkar i en studie som sker i samverkan mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården i Trollhättan/Uddevalla, där sjuksköterskor som deltar i processhandledning undersöks med avseende av deras känsla av sammanhang. Studien startade i januari 2018. Syftet är att beskriva utfallet av processhandledning med utgångspunkt i de medverkandes känsla av sammanhang och hur utfallet av handledningen implementeras i det vardagliga arbetet inom enheterna intensivvård, akutvård, ambulansverksamhet, ortopediska och neurologiska enheterna.

 Forskningsledare är Håkan Nunstedt (docent i vårdvetenskap), Högskolan Väst. Övriga forskare är Sandra Pennbrant (docent i vårdvetenskap), Monica Eriksson (professor i folkhälsovetenskap med inriktning hälsopromotion), Nóra Kerekes (professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri) och Peter Brink (universitetsadjunkt), Högskolan Väst. Läs mer på Känsla av sammanhang och processhandledning

NU-sjukvården: Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för sjuksköterskor

Ett nytt samverkansprojekt inom forskning har inletts med NU-sjukvården i Trollhättan/Uddevalla. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för att sjuksköterskor efter sin utbildning stannar kvar i sitt yrke och/eller på sin arbetsplats. Studien har en tydlig salutogen ansats genom att fokusera framgångsfaktorer inom arbetslivet. Forskningsledare är Håkan Nunstedt (docent i vårdvetenskap), vid Högskolan Väst. Övriga deltagare i forskargruppen är Sandra Pennbrant (docent i vårdvetenskap), Monica Eriksson (professor i folkhälsovetenskap med inrikning hälsopromotion), Nora Kerekés (professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri) och Peter Brink (universitetsadjunkt), samtliga anställda vid Högskolan Väst. Studien startade i januari 2018.

Projekt Wellness och Känsla av sammanhang

Studien är ett samverkansprojekt inom projektet Vårdforskning i Samverkan (ViS) mellan Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Jönköpings universitet. Syftet är att begreppsteoretiskt undersöka begreppet wellness inom en vårdkontext samt relatera resultatet till nyckelbegreppet inom den salutogena teorin, känsla av sammanhang. Jag är forskningsledare för studien. Övriga i forskargruppen är Ingela Lundgren, professor, Göteborgs universitet, Anette Ekström, professor, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst, Stina Thorstensson, docent, Högskolan i Skövde, Henrika Jormfeldt, docent, Susann Arvidsson, PhD, Ulrica Åström, adjunkt, Åsa Roxberg, professor, Högskolan i Halmstad. Läs mer på https://www.hv.se/mot-oss/organisation/salutogenesis/forskning/

Forskningssyntes över SOC och sambandet med hälsobeteende

Den systematiska genomgången av empirisk forskning där Antonovskys formulär för Känsla av sammanhang använts fortsätter. Systematiska översiktsartiklar är sällsynta. Jag har sedan min doktorsavhandling blev klar 2007 samlat material kring sambandet mellan känsla av sammanhang och hälsobeteende, arbetsmiljö och hälsa, samt lärande. För närvarande planeras en forskningssyntes, där betydelsen av känsla av sammanhang för hur vi lever och vilket hälsobeteende vi har sammanfattas. Forskningen sker tillsammans med fil.dr. Susanna Arveklev Höglund och fil.dr. Hrafnhildur Gunnarsdottir, Högskolan Väst. Pågår 2018-tillsvidare. Läs mer på Forskningssyntes känsla av sammanhang

Undervisning/handledning

Undervisar internt inom olika utbildningsprogram och inom forskarutbildning där hälsa och hälsopromotion är centralt. Jag undervisar i fristående kurser inom hälsopromotion, salutogenes och närliggande begrepp. Vetenskapligt skrivande och vetenskaplig skolning är viktiga inslag i undervisningen. Extern föreläsare inom salutogenes nationellt och internationellt. Handleder studenter på C och D nivå och doktorander.

INTERNATIONALISERING

Medlem av styrgruppen för det internationella nätverket i salutogenes, The IUHPE Global Working Group on Salutogenesis sedan starten 2007. Jag har forskningssamarbete med Norge (NTNU, Trondheim), Israel (Ben Gurion University of Negev, Bersheeba) och Indien (Manipal University, Manipal).

Nyckelord

Salutogenes, hälsa, hälsofrämjande, empowerment, forskarhandledning, känsla av sammanhang, forskningsöversikt, SOC, livskvalitet

research gate

Följ min forskning på Researchgate Monica Eriksson.  

PUBLIKATIONER

Refereegranskade artiklar, ett urval från olika projekt.

1. Eriksson, M (2018). Research supervision as
a Mutual Learning Process: Introducing salutogenesis into supervision using the
”Collegial Model”, Health promotion international
https://academic.oup.com/heapro/advance-article/doi/10.1093/heapro/day088/5143985?searchresult=1


2. Mjøsund, N.H., Eriksson, M., Haaland-Øverby, M., Jensen, S.L., Norheim, I., Kjus, S., Portaasen, I-L., Espnes, G.A. & Forbech Vinje, H. (2018). Salutogenic service user involvement in nursing research: a case study. Journal of Advanced Nursing, 74, 9, 2145-2156.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.13708

3. Mjøsund, N. H., Eriksson, M., Espnes, G. A. and Vinje, H. F. (2018) Reorienting Norwegian healthcare services: listening to patients' learning appetite. Health Promotion International, 1-11.
https://academic.oup.com/heapro/advance-article/doi/10.1093/heapro/day012/4944649

4. Wennerberg, M.M.T., Lundgren, S.M., Eriksson, M. and Danielson, E. (2018). Me and You in Caregivinghood – Dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver's perspective, Aging & Mental Health.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13607863.2018.1471582

5. Førland G, Eriksson M, Silén C, Ringsberg K. (2018). Sense of Coherence: learning to live with chronic illness through health education. Health Education Journal, 77, 1, 96-108.
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0017896917738119

6. Eriksson, M., Wennerberg, M.M.T., Lundgren, S.M., Danielson, E. (2017). "Self-Employed" in Caregivinghood: The Contribution of Swedish Informal Caregivers' Environmental and Contextual resistance Resources and Deficits. Societies, 7, 3, 19; doi: 10.3390/soc7030019.
http://www.mdpi.com/2075-4698/7/3/19

7. Haraldsson K, Isaksson P., Eriksson M. (2016). "Happy when they arrive, happy when they go home" – Focusing on promoting children's mental health creates a sense of trust at preschools. Early Years: an international research journal, 2016, Doi:10.1080/09575146.2016.1191442.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09575146.2016.1191442

8. Alsén, P., Eriksson, M. (2016). Illness perceptions of fatigue in patients and the associations with sense of coherence one year after Myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 25, 526-533.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13088/abstract

9. Eriksson M, Lindström B. (2008) A Salutogenic Interpretation of the Ottawa Charter. Health Promotion International, 2008: 23(2):190-199.
https://academic.oup.com/heapro/article/23/2/190/714741

10. Eriksson M, Lindström B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health 60:376-381.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465600/ 

11. Eriksson M, Lindström B. (2005) Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health 2005;59(6):460-466.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757043/pdf/v059p00460.pdf

Samtliga publikationer ur database DiVa finns nedan under Publikationer.

Publikationer


Barnkonventionen på samhällsagendan? : En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb.

Publicerat

Barnkonventionen på samhällsagendan? : En studie om förekomst av konventionen i svensk tryckt press och på webb.

Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, 1990. Juni 2018 beslutade riksdagen att göra barnkonventionen till...

Future directions for the concept of salutogenesis : A position article

Publicerat

Future directions for the concept of salutogenesis : A position article

Aaron Antonovsky advanced the concept of salutogenesis almost four decades ago (Antonovsky, Health, Stress and Coping. Jossey-Bass, San Francisco,...

Grundlagen der Salutogenese : Von der Anatomie der Gesundheit zur Architektur des Lebens - Salutugene Wege der Gesundheitsförderung

Publicerat

Grundlagen der Salutogenese : Von der Anatomie der Gesundheit zur Architektur des Lebens - Salutugene Wege der Gesundheitsförderung

Salutogenese ist die Wissenschaft von den Bedingungen, die Gesundheit ermöglichen, aufrechterhalten und wiederherstellen. Im Unterschied zur...

Me and You in Caregivinghood : Dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver's perspective

Publicerat

Me and You in Caregivinghood : Dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver's perspective

OBJECTIVE:To present Specific and Generalized Resistance Resources (SRRs/GRRs) and Deficits (SRDs/GRDs) described by 32 informal caregivers as...

Relations and interrelations between Sense of Coherence, socioeconomic status and health behaviour : A systematic review

Publicerat

Relations and interrelations between Sense of Coherence, socioeconomic status and health behaviour : A systematic review

Background/Objectives Previous research shows that the stronger the sense of coherence (SOC) the healthier behaviour. A strong SOC seems to be...

Reorienting Norwegian mental healthcare services : listening to patients' learning appetite

Publicerat

Reorienting Norwegian mental healthcare services : listening to patients' learning appetite

Reorientation of healthcare services towards more efficient health promotion interventions is an urgent matter. Despite policies and guidelines bei...

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Publicerat

The level of sense of coherence among Swedish nursing staff

Aim To explore the level of sense of coherence among Swedish nursing staff. Design: An explorative quantitative study design was adopted using a...

ARK : modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)

Publicerat

ARK : modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)

Bakgrund Hållbart arbetsliv är idag ledord för arbetslivets förändrade villkor. Inom UoH i Sverige fanns i slutet av 2017 omkring 75 000 anställda...

Conceptual Clarification of Wellness and Sense of Coherence (SOC). : Rodgers' evolutionary concept analysis in health care settings

Publicerat

Conceptual Clarification of Wellness and Sense of Coherence (SOC). : Rodgers' evolutionary concept analysis in health care settings

Background: Clarification of concepts is important in the process of developing theories and concepts. The concept of «wellness» is frequently used...

Research Supervision as a Mutual Learning Process : Introducing Salutogenesis into supervision using "The Collegial Model"

Publicerat

Research Supervision as a Mutual Learning Process : Introducing Salutogenesis into supervision using "The Collegial Model"

Research using salutogenic factors to promote health is extensive. Salutogenesis, and its coreconcept 'sense of coherence' (SOC), is a resource-ori...

Salutogenesi : Una guida per promuovere la salute

Publicerat

Salutogenesi : Una guida per promuovere la salute

Salutogenic service user involvement in nursing research : A case study

Publicerat

Salutogenic service user involvement in nursing research : A case study

Aim The aim was to explore the process of involving mental healthcare service users in a mental health promotion research project as research...

Sense of Coherence : learning to live with chronic illness through health education

Publicerat

Sense of Coherence : learning to live with chronic illness through health education

Objective: This study examines people's experiences of how to live with a chronic disease, their learning needs and their reasons for participating...

Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Deficits

Publicerat

Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Deficits

In salutogenic theory, individual/contextual, immaterial/material characteristics enabling movements towards health are labelled Specific and...

"Happy when they arrive, happy when they go home" : Focusing on promoting children's mental health creates a sense of trust at preschools

Publicerat

"Happy when they arrive, happy when they go home" : Focusing on promoting children's mental health creates a sense of trust at preschools

A need for research on young children’s mental health has been identified. Moreover, there is a need to enhance teachers’ skills regarding health...

Searching and dealing, confirmation and feeling : Participants’ approaches to learning in a Health Education setting

Publicerat

Searching and dealing, confirmation and feeling : Participants’ approaches to learning in a Health Education setting

Objective: Health care is far from reaching the goal of people being part of their own care, and research is lacking on how to understand their...

"Self-Employed" in Caregivinghood : The Contribution of Swedish Informal Caregivers' Environmental and Contextual Resistance Resources and Deficits

Publicerat

"Self-Employed" in Caregivinghood : The Contribution of Swedish Informal Caregivers' Environmental and Contextual Resistance Resources and Deficits

Informal caregivers provide the majority of care for older adults residing in their own homes. Caregivinghood, a new evidence-based concept,...

Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis : the power of multiple perspectives

Publicerat

Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis : the power of multiple perspectives

AIM:The aim of this study was to examine how service user involvement can contribute to the development of interpretative phenomenological analysis...

Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.

Publicerat

Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.

Aims and objectives. To explore the associations between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress in patients one year after...

Older people, sense of coherence and community

Publicerat

Older people, sense of coherence and community

Population ageing is a global trend and even though years added to life often are lived in good health; it will have an impact on healthcare, housi...

Perspectives on salutogenesis of scholars writing in Swedish

Publicerat

Perspectives on salutogenesis of scholars writing in Swedish

Preface

Publicerat

Preface

The Handbook of Salutogenesis

Publicerat

The Handbook of Salutogenesis

This in-depth survey of salutogenesis shows the breadth and strengths of this innovative perspective on health promotion, health care, and wellness...

The salutogenic model : The role of generalized resistance resources

Publicerat

The salutogenic model : The role of generalized resistance resources

The sense of coherence and its measurement

Publicerat

The sense of coherence and its measurement

The sense of coherence in the salutogenic model of health

Publicerat

The sense of coherence in the salutogenic model of health

The validity and reliability of the Sense of Coherence scale among Indian university students.

Publicerat

The validity and reliability of the Sense of Coherence scale among Indian university students.

Background: The importance of Salutogenesis, with the focus of what creates health rather than what causes diseases, has been highlighted for a lon...

Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Resources

Publicerat

Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Resources

BackgroundInterlinked aspects, as demographic changes, accentuation on home-based community care, increase the amount of informal caregivers to old...

Folkhälsa och salutogenes

Publicerat

Folkhälsa och salutogenes

Haikerens guide til salutogenese : Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv

Publicerat

Haikerens guide til salutogenese : Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv

Health promotive perspectives on sustainability : A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change

Publicerat

Health promotive perspectives on sustainability : A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change

Hälsa och hälsofrämjande : klargöra begrepp

Publicerat

Hälsa och hälsofrämjande : klargöra begrepp

Kritik av den salutogena teorin

Publicerat

Kritik av den salutogena teorin

Mental Health as perceived by Persons with Mental Disorders : An Interpretative Phenomenological Analysis Study

Publicerat

Mental Health as perceived by Persons with Mental Disorders : An Interpretative Phenomenological Analysis Study

In this interpretative phenomenological analysis study, we explored how persons with mental disorders perceive mental health. Adapting a salutogeni...

Perceived mental health : a basis for assessing comprehensive health needs

Publicerat

Perceived mental health : a basis for assessing comprehensive health needs

Salutogenes : om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]

Publicerat

Salutogenes : om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]

Salutogenes : om hälsans ursprung - från forskning till praktisk tillämpning

Publicerat

Salutogenes : om hälsans ursprung - från forskning till praktisk tillämpning

Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes - det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i...

Salutogenes är mer än känsla av sammanhang

Publicerat

Salutogenes är mer än känsla av sammanhang

Samband mellan SOC och hälsa : en kunskapsinventering

Publicerat

Samband mellan SOC och hälsa : en kunskapsinventering

Teorin om hälsans ursprung : en systematisk forskningsöversikt

Publicerat

Teorin om hälsans ursprung : en systematisk forskningsöversikt

The Salutogenic Paradigm

Publicerat

The Salutogenic Paradigm

While the salutogenic theory stems from the sociology of health, it has been at the leading edge of a range of academic movements emphasizing human...

Utblick

Publicerat

Utblick

Salutogenesis

Publicerat

Salutogenesis

Sense of coherence and depressive symptoms among low-income Bedouin women in the Negev Israel

Publicerat

Sense of coherence and depressive symptoms among low-income Bedouin women in the Negev Israel

Background: Higher sense of coherence (SOC) has been associated with lower depression in Western societies; however, it is not clear whether this...

The Salutogenic Framework for Health Promotion and Disease Prevention

Publicerat

The Salutogenic Framework for Health Promotion and Disease Prevention

The salutogenic framework for well-being : Implications for public policy

Publicerat

The salutogenic framework for well-being : Implications for public policy

Mammor som kulturtolkar : En förstudie om invandrarkvinnors möten med skola i Västra Götaland

Publicerat

Mammor som kulturtolkar : En förstudie om invandrarkvinnors möten med skola i Västra Götaland

A salutogenic perspective on mental health across the life time : Cultural aspects on the Sense of Coherence

Publicerat

A salutogenic perspective on mental health across the life time : Cultural aspects on the Sense of Coherence

The focus of this section is on mental health in a life course perspective and cultural aspects on the Sense of Coherence. According to Aaron...

La salutogenèse : petit guide pour promouvoir la santé

Publicerat

La salutogenèse : petit guide pour promouvoir la santé

Au milieu des années 1970, un chercheur dans le domaine du stress, Aaron Antonovsky, a eu une intuition révolutionnaire dans l’univers des sciences...

Salutogenesis and Resilience : two sides of the same coin?

Publicerat

Salutogenesis and Resilience : two sides of the same coin?

Background: Conceptual clarification of salutogenesis (Antonovsky 1987) and resilience – what is common and different? Methods: A systematic resear...

Forskningsprojekt


Forskning

Aktuella forskningsprojekt inom Salutogenes