Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Paula Berntsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, sociologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Ett av Paula Berntssons forskningsområden har varit att studera förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering.

Undervisning/handledning

Undervisar om barns livsvillkor och identiter samt i fördjupande perpsektiv på omsorg, lek och lärande.

Nyckelord

Barns livsvillkor, omsorg, lek och lärande.


Publikationer


” Fin, hel och inga sidor ska saknas” : En kvalitativ studie om bilderboken ur barns perspektiv

Publicerat

” Fin, hel och inga sidor ska saknas” : En kvalitativ studie om bilderboken ur barns perspektiv

Bakgrund Vi har under utbildningens gång reflekterat över skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv, vilket skapade ett intresse hos os...

"Ge en kram, en till, en till och en till. Tio kramar!" : En kvalitativ studie om barns tankar kring konfliktlösning i förskoleklassen

Publicerat

"Ge en kram, en till, en till och en till. Tio kramar!" : En kvalitativ studie om barns tankar kring konfliktlösning i förskoleklassen

Bakgrund Vi har under vår utbildning uppmärksammat att det uppstår konflikter dagligen i förskola och förskoleklass. Med tanke på att konflikter om...

"Kompetenta barn byter blöjor själv" : Förskollärares uppfattningar om "Det kompetenta barnet"

Publicerat

"Kompetenta barn byter blöjor själv" : Förskollärares uppfattningar om "Det kompetenta barnet"

Bakgrund: Under utbildningen har vi läst om "Det kompetenta barnet" och dess olika definitioner. Begreppet kan uppfattas och användas olika beroend...

De yngsta barnens rätt till inflytande i en förskolekontext : Att lyssna på det som inte sägs

Publicerat

De yngsta barnens rätt till inflytande i en förskolekontext : Att lyssna på det som inte sägs

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka pedagogers förhållningsätt och erfarenheter när det gäller de yngsta barnens...

Lekens betydelse för barns lärande : En studie om förskollärares syn på lek och lärande samt sitt förhållningssätt till barns lek

Publicerat

Lekens betydelse för barns lärande : En studie om förskollärares syn på lek och lärande samt sitt förhållningssätt till barns lek

Syfte: Syftet med den här studien är att få en fördjupad förståelse för förskollärares syn på lekens betydelse för barns lärande i förskolan. Mer...

Stress i förskolan : En enkätstudie

Publicerat

Stress i förskolan : En enkätstudie

Bakgrund: Studien undersöker personalens upplevelse av stress i samband med olika faktorer i förskoleverksamheten.  Syfte: Syftet med studien är at...

Utomhusförskolor : Förskollärares uppfattningar om arbete utomhus

Publicerat

Utomhusförskolor : Förskollärares uppfattningar om arbete utomhus

Bakgrund: Löfgren (2014) framhåller att det är viktigt att lyssna på förskollärarnas egna tankar och funderingar då det bidrar med ny kunskap. Dett...

ållbar Utveckling i förskolan : En kvalitativ undersökning om Grön Flaggkonceptet och arbetet mot hållbar utveckling

Publicerat

ållbar Utveckling i förskolan : En kvalitativ undersökning om Grön Flaggkonceptet och arbetet mot hållbar utveckling

Bakgrund: Hållbar utveckling och Grön Flaggkonceptets pedagogiska verktyg förekommer allt mer runt om i Sverige där vi idag har ungefär 2600...

Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder : och deras möjligheter att utveckla literacykompetenser i förskolan ur ett lärarperspektiv

Publicerat

Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder : och deras möjligheter att utveckla literacykompetenser i förskolan ur ett lärarperspektiv

Bakgrund: Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och kunskaper från sin hemmiljö, som lärarna kan välja att ta tillvara på och arbeta...

Bildskapande i förskolan

Publicerat

Bildskapande i förskolan

Bakgrunden till detta arbete är önskan om att fördjupa oss inom bildskapande i förskolan för att sedan kunna bidra med våra nyfunna kunskaper och...

Förskolebarns kamratkulturer i utomhusleken

Publicerat

Förskolebarns kamratkulturer i utomhusleken

Jag har länge haft ett intresse för barns lek och vad det är som gör att inneslutningar i samt uteslutningar ur barns lek sker. Vad som sker i barn...

”Oj! Det är ju inget sånt här som man kan” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning och praktiserande av hållbar utveckling

Publicerat

”Oj! Det är ju inget sånt här som man kan” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning och praktiserande av hållbar utveckling

I tidigare forskning angående förskolans arbete med hållbar utveckling nämns det att det finns ett tryck från samhälle och politiker på förskollära...

Utomhuspedagogik i förskolan : En studie om pedagogers arbetssätt och perspektiv

Publicerat

Utomhuspedagogik i förskolan : En studie om pedagogers arbetssätt och perspektiv

Bakgrund Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är en pedagogik som äger rum inomhus det som förekommer mest i Sveriges förskolor. Författarna...

Vad innebär en förskola för alla barn? : Fokusgruppsintervjuer med förskollärare

Publicerat

Vad innebär en förskola för alla barn? : Fokusgruppsintervjuer med förskollärare

Bakgrund: Att förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn i förskolan och att personalen ska ge barnen det stöd som barnet behöver är ett av...

Det är viktigt att känna att man är saknad när man är borta : En studie om förskollärares syn på kamratrelationer och utanförskap

Publicerat

Det är viktigt att känna att man är saknad när man är borta : En studie om förskollärares syn på kamratrelationer och utanförskap

Bakgrund: I tidigare forskning tas det upp vad kamratrelationer har för betydelse för barn, hur utanförskap ofta visar sig i barngrupper, vilken ro...

Ett studiemotiverande svenskämne : En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.

Publicerat

Ett studiemotiverande svenskämne : En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.

Bakgrund och syfte Svenska som skolämne och ämnets undervisning är av föränderlig karaktär och har genom tiden genomgått ett flertal förändringar o...

Ett studiemotiverande svenskämne : En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.

Publicerat

Ett studiemotiverande svenskämne : En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.

Bakgrund och syfte Svenska som skolämne och ämnets undervisning är av föränderlig karaktär och har genom tiden genomgått ett flertal förändringar o...

Fina flickor och starka pojkar? : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt gentemot barn i förskolan ur ett genusperspektiv

Publicerat

Fina flickor och starka pojkar? : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt gentemot barn i förskolan ur ett genusperspektiv

Bakgrund: Bakgrunden till föreliggande studie har sin utgångspunkt i ett intresse kring att alla människor oavsett könstillhörighet ska ges lika...

Fritidshemmets funktion i förhållandet till skolan

Publicerat

Fritidshemmets funktion i förhållandet till skolan

Bakgrund I de allmänna råden står det att fritidshemmets verksamhet ska erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och varierande fritid som sätte...

"Fröknarna bestämmer för de är så bra på de!" : En kvalitativ studie om barns inflytande och delaktig i förskolan

Publicerat

"Fröknarna bestämmer för de är så bra på de!" : En kvalitativ studie om barns inflytande och delaktig i förskolan

Bakgrund: Bakgrunden för denna studie grundar sig i hur demokratin tar sig uttryck i förskolans verksamhet. Studien har ett avgränsat sitt syfte oc...

Förskolans jämställdhetsarbete : en kvalitativ undersökning utifrån pedagogers perspektiv

Publicerat

Förskolans jämställdhetsarbete : en kvalitativ undersökning utifrån pedagogers perspektiv

Bakgrund: Studier visar att 84 % av Sveriges barn idag är inskrivna i förskolan. Förskolansverksamhet kan då tolkas som relevant för flertalet barn...

Intergenerational learning med musik som kommunikationsform : Utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv

Publicerat

Intergenerational learning med musik som kommunikationsform : Utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv

Bakgrund: I projektet "Musik hela livet" som hålls för de äldre i Vänersborgs kommun, ingår ett delprojekt där förskolebarn tillsammans med en...

Konflikter och konflikthantering – en pedagogs vardag : En kvalitativ undersökning av några pedagogers upplevelser av konflikter på låg- och mellanstadiet

Publicerat

Konflikter och konflikthantering – en pedagogs vardag : En kvalitativ undersökning av några pedagogers upplevelser av konflikter på låg- och mellanstadiet

Bakgrund: Då konflikter är en stor del av pedagogers vardag kändes det viktigt att studera hur pedagoger upplever konflikter och konflikthantering....

När barn riskerar att fara illa : En kvalitativ intervjustudie om anmälningsplikten och dess rutiner.

Publicerat

När barn riskerar att fara illa : En kvalitativ intervjustudie om anmälningsplikten och dess rutiner.

Bakgrund: En av förskolans många uppgifter är att fånga upp de barn som på något vis far illa, och att anmäla detta till kommunens Socialtjänst. I...

Samling ur ett genusperspektiv : En studie om pedagogers medvetenhet

Publicerat

Samling ur ett genusperspektiv : En studie om pedagogers medvetenhet

Bakgrund: I Lpfö98/2010 beskrivs ett av förskolans uppdrag som är att aktivt arbeta med jämställdhet genom att motverka stereotypa könsroller och...

Att läsa eller inte läsa? : – En kvalitativ studie om högläsningens betydelse för förskolebarn

Publicerat

Att läsa eller inte läsa? : – En kvalitativ studie om högläsningens betydelse för förskolebarn

Bakgrund: Barn har idag fritt fram att läsa böcker och vi ser det som en viktig del i barnens literacyutveckling. Även om barnen har fritt fram til...

Barns olika sätt att kommunicera när de interagerar med varandra i förskolan

Publicerat

Barns olika sätt att kommunicera när de interagerar med varandra i förskolan

Bakgrund: Barn använder sig av olika kommunikationsformer när de interagerar med varandra. Några av dessa är det verbala språket, kroppsspråket,...

Barns samspel i leken i den mångkulturella förskolan : - ur pedagoger och barns perspektiv

Publicerat

Barns samspel i leken i den mångkulturella förskolan : - ur pedagoger och barns perspektiv

Mångkulturella förskolor har alltid funnits, men barnens olika etniska bakgrunder har ökat i barngrupperna. Hur upplever barn detta i samspelet när...

Det är inte farligt att vara ledsen : Pedagogers uppfattning om barns förståelse för döden

Publicerat

Det är inte farligt att vara ledsen : Pedagogers uppfattning om barns förståelse för döden

Bakgrund: De studier som gjorts inom vårt ämne, handlar främst om hur barn uppfattar döden och inte specifikt hur man arbetar med ämnet i skola och...

En hermelin med sommarpäls : Förskolebarns samlärande i den fria leken

Publicerat

En hermelin med sommarpäls : Förskolebarns samlärande i den fria leken

Bakgrund Genom lärarutbildningens gång har diskussioner om att barn lär av varandra varit återkommande. Det är något som bland annat Pia Williams...

Entreprenöriellt lärande i förskolan : Projekt "Från frö till tallrik" – en kvalitativ studie av entreprenöriellt lärande som undervisningsform

Publicerat

Entreprenöriellt lärande i förskolan : Projekt "Från frö till tallrik" – en kvalitativ studie av entreprenöriellt lärande som undervisningsform

Bakgrund: Entreprenöriellt lärande är en undervisningsform i skolan som tränar elevernas entreprenöriella attityder, kompetenser och förmågor. För ...

Fonologisk medvetenhet i förskoleklass : 8 pedagogers tankar om undervisning i fonologisk medvetenhet

Publicerat

Fonologisk medvetenhet i förskoleklass : 8 pedagogers tankar om undervisning i fonologisk medvetenhet

Bakgrund: Uppsatsidén har väckts genom att vi under vår utbildning läst kurserna Barnet i matematikens och skriftspråkets värld och Barns...

Hur arbetar engelskalärare med elever som har bristande motivation : en kvalitativ studie

Publicerat

Hur arbetar engelskalärare med elever som har bristande motivation : en kvalitativ studie

Bakgrund: Alla medvetna handlingar som en människa gör grundar sig först i någon form av motivation. Vare sig den här personen är väl motiverad ell...

Hur arbetar man med barn i behov av särskilt stöd i en förskola för alla : Vilka hinder samt möjligheter läggs för livets långa resa

Publicerat

Hur arbetar man med barn i behov av särskilt stöd i en förskola för alla : Vilka hinder samt möjligheter läggs för livets långa resa

En förskola för alla är ett begrepp som grundades 1985 och innebär bland annat att barn i behov av särskilt stöd har rätt att få det för att kunna...

Miljöns påverkan på den fria leken : en kvalitativ studie om barns lek i skogen och på förskolegården

Publicerat

Miljöns påverkan på den fria leken : en kvalitativ studie om barns lek i skogen och på förskolegården

Bakgrund: I barnens vardag på förskolan är uteleken en stor och viktig del. Oftast är det på förskolans egen gård som barnen får leka, men ibland g...

Pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd under förskolans samling

Publicerat

Pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd under förskolans samling

När barn börjar på förskolan möts de oftast för första gången av en större barngrupp och ett vanligt förekommande planerat moment i verksamheten är...

Pedagogers syn på inkludering av särskoleelever i grundskolan

Publicerat

Pedagogers syn på inkludering av särskoleelever i grundskolan

Efter bearbetning och analys av intervjuer visar vår undersökning att inkludering upplevs positivt av flertalet av de pedagoger vi intervjuat. För...

Sagans betydelse i förskolan

Publicerat

Sagans betydelse i förskolan

Bakgrund Sagan finns med i förskolans vardag genom daglig läsning av böcker av olika slag. Det finns vissa förskolor som arbetar aktivt med saga oc...

Som om jag inte syns : en intervjustudie om passiva barn i förskola och förskoleklass

Publicerat

Som om jag inte syns : en intervjustudie om passiva barn i förskola och förskoleklass

Bakgrund: Det råder idag en diskurs om att barn är kompetenta individer som förväntas vara framåt. Förväntan på att barn ska vara framåt kan bli...

Språkapplikationer i barns skriftspråksutveckling : Förskollärares föreställningar kring användning av lärplattor i skriftspråksundervisningen

Publicerat

Språkapplikationer i barns skriftspråksutveckling : Förskollärares föreställningar kring användning av lärplattor i skriftspråksundervisningen

Bakgrund: Utvecklingen av digitala verktyg som lärplattor och dess plats i skolan har medfört nya praktiker för lärare och elever. Bagga-Gupta (201...

Stress och återhämtning hos barn i förskolan : En kvalitativ studie om sju förskollärares syn på återhämtningens möjligheter på förskolan

Publicerat

Stress och återhämtning hos barn i förskolan : En kvalitativ studie om sju förskollärares syn på återhämtningens möjligheter på förskolan

Bakgrund Studiens bakgrund belyser fenomenen stress och återhämtning. Stress definieras och olika förklaringar till vad som orsakar stress ges....

Det heter ju tjejlego : en studie av fritidshemsmiljöns påverkan på barns könsidentiteter

Publicerat

Det heter ju tjejlego : en studie av fritidshemsmiljöns påverkan på barns könsidentiteter

Lekens möjligheter på ett barnhem i södra Tanzania : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som påverkar barnens möjligheter till lek

Publicerat

Lekens möjligheter på ett barnhem i södra Tanzania : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som påverkar barnens möjligheter till lek

Bakgrunden till vår studie startade under vår lärarutbildning då vi läst om leken och dess betydelse i ett barns liv. Vi delade en dröm att få komm...

"Man får göra vad man vill, men inte olämpliga saker". : En studie på begreppet fritid ur barns perspektiv

Publicerat

"Man får göra vad man vill, men inte olämpliga saker". : En studie på begreppet fritid ur barns perspektiv

Bakgrund: I en tidigare kurs väcktes vårt intresse för att ta reda på vad begreppet fritid egentligen innebar för barnen idag.Barns fritid ser idag...

Särbegåvade elever? : En studie om lärares uppfattningar kring särbegåvade elever i skolan.

Publicerat

Särbegåvade elever? : En studie om lärares uppfattningar kring särbegåvade elever i skolan.

Bakgrund: I skolan fokuseras det mycket på måluppfyllelse och det läggs resurser på de elever som riskerar att inte nå målen. Men de elever som...

”Vi nämner inte naturvetenskap, men barnen har fått ställa hypoteser” : Pedagogers samtal om naturvetenskap i förskolan

Publicerat

”Vi nämner inte naturvetenskap, men barnen har fått ställa hypoteser” : Pedagogers samtal om naturvetenskap i förskolan

Bakgrund Naturvetenskap har under lång tid funnits inom förskolans olika verksamheter. I början av 1900-talet sågs naturvetenskap som naturlära och...

Förskolebarns och pedagogers åsikter om hälsa och lek utomhus : en jämförelse mellan traditionella förskolor och naturförskolor

Publicerat

Förskolebarns och pedagogers åsikter om hälsa och lek utomhus : en jämförelse mellan traditionella förskolor och naturförskolor

Genom våra egna erfarenheter från vår uppväxttid har vi fått ett naturintresse som lever kvar även i vuxen ålder. Som blivande förskolelärare med...

Påverkar förskolegårdens utformning pedagogen? : en kvalitativ studie om förskolegårdens inverkan på pedagogers arbete utomhus

Publicerat

Påverkar förskolegårdens utformning pedagogen? : en kvalitativ studie om förskolegårdens inverkan på pedagogers arbete utomhus

Bakgrund: Då barngrupperna tenderar att bli allt större i samma små lokaler blir utomhusmiljön allt viktigare, många förskolor tillbringar på grund...

Forskningsprojekt