Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sanna Hedrén

Doktorand

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på fritidslärares kollegiala lärande i reflektionssamtal om den pedagogiska verksamheten. Objektet för detta kollegiala lärande är barns ansvar på fritidshemmet.

 

Barns möjligheter till att utveckla förmågan till att ta ansvar är en del i fritidshemmets fostransuppdrag, med syfte att fostra demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare. Men då barns ansvar inte finns definierat i läroplanen skapas ett tolkningsutrymme för fritidshemmets personal kring vad ansvar är, varför det är viktigt och hur möjligheterna till att utveckla ansvarstagande ska se ut.

 

En utgångspunkt i avhandlingen är att det är fritidslärarnas konstruktioner eller diskurser om barns ansvar som skapar det handlingsutrymme barn på fritidshem har att utveckla förmågan till ansvar.

Detta gör det viktigt och intressant att studera hur sådana konstruktioner kommer till och vilket lärande som sker mellan kollegor i samtal om verksamheten.

 

Ännu en del i avhandlingsprojektet är att se hur arbete med pedagogisk dokumentation kan fungera som metod för fritidslärares professionella lärande och som metod förverksamhetsutveckling.

 

Med en diskursanalytisk ansats kommer fokusgruppssamtal och deltagande observationer av kollegiala samtal att analyseras.

Bakgrund

Jag har en fil kand i kulturvetenskap med historia som huvudämne, förskollärarexamen samt en magisterexamen i pedagogiskt arbete. I min magisteruppsats studerade jag hur diskursen om meningsskapande samt diskursen om kvalitet förekom i Reggio Emilia-inspirerade förskollärares reflektionssamtal kring förskolebarns arbete med hållbar utveckling.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen rör sig kring hur pedagogisk verksamhet görs, konstrueras och rekonstrueras, genom pedagogernas språkbruk och interaktionsmönster. 

Undervisning

Jag undervisar främst inom fritidslärar- och förskollärarprogrammen.