Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulla Andrén

Ulla Andrén

Universitetslektor


Egen titel:  

ulla.andren@hv.se I525

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Forskar inom samhällsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Utbildning av professionella har ofta handlat om vilka teorier och metoder som är viktiga i yrket och mera sällan om vilken betydelse den professionelle som person har för hur arbetet utförs. I min avhandling ställde jag frågor om betydelsen av självmedvetenhet och självkännedom i yrket och hur det i så fall kan utvecklas och beaktas i yrkesutbildningar. Genom att intervjua personer som genomgått en utbildning i personlig utveckling med psykosyntes som metod kunde jag dra slutsatsen att deltagarna lärde sig bli medvetna om sina personliga reaktioner i relationer samt om sina personliga utgångspunkter i yrket vilket skapade en större situationsmedvetenhet. De fick också redskap för att kommunicera, hantera konflikter och skapa nära relationer på arbetsplatsen. I ett senare forskningsprojekt har jag intresserat mig för yrkessocialisation, mer specifikt hur alumner utexaminerade från en ny yrkesutbildning i socialpsykiatrisk vård formar sin professionella identitet i möte med redan etablerade yrken på arbetsmarknaden.

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst inom pedagogik och lärande för vuxna, vetenskaplig metod, gruppsykologi, kommunikation och samtalsmetodik. Detta är ämnen som förekommer både i program såsom personalvetare och hälsovetare och i fristående kurser. Tidigare har jag sysslat med ungas lärande och har undervisat på lärarprogrammet. Jag handleder studenter i deras uppsatsarbeten inom de olika undervisningsämnena.

Nyckelord

Utbildning, kunskap, lärande, arbetsintegrerat lärande(AIL), kvalitativ metod, livsvärldsfenomenologi, professionsutveckling, yrkessocialisation.