Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens syfte är att stärka sjuksköterskors kompetens i postoperativ vård av personer efter kirurgiska ingrepp. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna identifiera, åtgärda och följa upp postoperativa komplikationer och vårdrelaterade tillstånd, bedöma omvårdnadsbehov samt föreslå, initiera och utvärdera postoperativa vårdåtgärder för nyopererade patienter.

Utbildningsmoment/Innehåll
Kursen innehåller:

  • Ansvarsfördelning, beslutsprocess, postoperativ vårdplanering och informationsöverföring i vårdkedjan
  • Bedömningsinstrument inom postoperativ vård
  • Evidensbaserad postoperativ vård
  • Kvalitetsarbete inom postoperativ vård
  • Medicinsk behandling och avancerad omvårdad vid postoperativ respirations- och cirkulationssvikt
  • Normal läkningsprocess
  • Postoperativ mobilisering och rehabilitering
  • Postoperativa komplikationer och vårdrelaterade tillstånd
  • Postoperativa smärtbehandlingar

Examination/Examen

Kursen genomförs på avancerad nivå och examineras genom en individuell AIL-uppgift (fältstudie) som redovisas i seminarieform samt en individuell skriftlig och muntlig hemtentamen.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande

Kursen genomförs på kvartsfart (vilket motsvarar 25 % studier av heltid och en studiedag varannan vecka) med kurstillfällen förlagda till Högskolan Väst.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet under föreläsningar, workshops, seminarier och examinationer.

Kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se
Senast uppdaterad