Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utvecklingscentrum Bengtsfors

Det var 2012 som samverkansprojektet tog form, med slumpen som en inte helt oviktig ingrediens. I Melleruds kommun hade det nämligen såtts ett idéfrö om att starta en traineeutbild­ning för att ta vara på den kompetens som fanns i verksamheten och det fick Bo Lind – universitetsadjunkt på Högskolan Västs institution för ekonomi och IT – samt en kollega reda på i förbifarten.

När de sedan signalerade sin samarbetsvillighet så gick det snabbt från ord till hand­ling. Ansvaret för utbildningen övertogs dock av Bengtsfors kommun, som såg ett värde i att satsa resurser och förlägga delar av programmet till sitt eget Utvecklings­- centrum+.

– Det var svårt att rekrytera chefer helt enkelt, och när man gjorde det så kom de oftast utifrån och stannade bara i några år för att sedan gå vidare. Det var då vi började fundera på om man skulle kunna rekrytera i de egna leden och i så fall hur, säger Ingela Engström, rektor för Bengtsfors kommuns vuxenutbildning.

Utbildningen, där högskolan står för 80 procent av undervisningen och kommu­nerna för resterande 20, pågår i 15 månader och riktar sig till framtida chefer. En av del­tagarna i förra årets program var 28­-årige Mathias Sköld, som arbetar som kommun-sekreterare i Säffle.

– Det som lockade var själva innehållet i utbildningen, men också att det fick göras på arbetstid, berättar han.

En säker väg till chefskap

Programmet omfattar bland annat ämnen som verksamhetsstyrning, kommunal ekonomi, offentlig rätt, gruppdynamik och projektledning. Både under och efter avslutad utbildning märkte Mathias att han drog nytta av de saker han lärt sig via Trainee Dalsland.

– I mitt jobb handlar mycket om att ha verktyg för att kunna hantera processer och avvikelser, och där har det hjälpt mig väl­ digt mycket. Det låter kanske lite klyschigt, men jag har också vuxit mycket som män­niska. Jag har fått med mig så mycket i form av nya kontakter, erfarenhetsutbyten och den gedigna kurslitteraturen.

Även deltagarnas bakgrund har varierat under samtliga upplagor. Det har funnits representanter från såväl utbildningsför­valtningen som den sociala sektorn och de tekniska avdelningarna. Även anställda från kommunala bolag har medverkat.

– När jag gick så var det sjuksköterskor, handläggare, ingenjörer, ja, väldigt blandat. Det är också därför som jag tror att det blev så bra, eftersom man fick så många olika perspektiv, säger Mathias Sköld som till­ sammans med de andra deltagarna dess­utom fick i uppdrag att utföra ett skarpt utvecklingsarbete i projektform.

För de allra flesta har också kompetens­utvecklingen lett till jobb med personal­ansvar och mer komplexa uppgifter.

– Det räcker med att titta på de som var med från Bengtsfors sida under den senas­ te omgången: jag tror att drygt 90 procent av alla som deltagit har fått en chefsanställ­ning, säger Ingela Engström.

Välsmord samarbetsmasin

En framgångsfaktor är att Utvecklings­centrum+ och Högskolan Väst har blivit en välsmord samarbetsmaskin under resans gång. Även om det inte är högskolans egen personal som kompetensutvecklas så är det ändå ett projekt som genererar mycket positivt och är av stor vikt i flera avseenden.

- För det första har vi en uppgift vid sidan om grundutbildnings­-och forskningsupp- giften att samverka med omgivande sam­hälle. Det kan innebära många saker, som här när vi erbjuder kompetensutveckling av personal och säljer en utbildning, säger Bo Lind på högskolan.

Nya ingredienser

Troligtvis blir det en fjärde omgång med start i april. Det är också möjligt att Trainee Dalsland då väljer att introducera flera nya inslag.

– Vi har tittat på möjligheten för del­tagarna att få akademiska poäng, för så har det inte varit tidigare. Då får också utbildningen ett större värde i sig, säger Ingela Engström som även har en annan utveckling i tankarna:

– Vi har planer på att man ska kunna vara ute och skugga en chef, kanske ock­ så i en annan kommun så att man får en annan syn och vinkling på saker än den egna, fortsätter hon.

Det är en sorts vidareutveckling av det mentorsprogram som redan existerar inom utbildningens ramar, och som innebär att alla deltagare får ett bollplank att använda sig av även när programmet är över.

– Jag har märkt efteråt att det har varit otroligt skönt att ha den här personen att kunna fråga om man undrar någonting. Vi har bollat många olika ämnen mellan varandra, säger Mathias Sköld.

Ytterligare spridning?

Även hos honom finns tankar på ett fram­tida chefskap inom Säffle kommun.

– Ja, det skulle vara kul, speciellt nu när jag har alla de här verktygen. Många av de chefer som finns i kommunal sektor idag har ju inte haft möjligheten att gå en sån här utbildning, så det här är en jättebra grund att stå på, säger han.

Det är också tänkbart att Trainee Dalsland­konceptet sprider sig vidare till andra delar av landet. Årjäng har redan visat intresse, och fler kommuner står på kö.

– Jag har lite tankar på att erbjuda andra närbelägna kommuner den här möj­ligheten också, men vi får se hur det blir med det, säger Ingela Engström.

Text: Martin Ahlin

Artikel ur Högskolan Västs magasin Västpunkt nr 1 2017

Senast uppdaterad